Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Rijeka promet d.d., Rijeka, odobrava prospekt o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
113 5.11.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Rijeka promet d.d., Rijeka, odobrava prospekt o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3331

Sukladno odredbama članka 15.L358773 točka 4. alineja 1. i članka 8.L358774 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 22.L358776 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), te članka 215.L358778 Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj Us-248/94), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, temeljem Zahtjeva društva Rijeka promet d.d., Rijeka, Fiumera 13, za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica Rijeka promet d.d., Rijeka, Fiumera 13, u prvu kotaciju Zagrebačke burze, na sjednici održanoj 25. listopada 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu Rijeka promet d.d., Rijeka, Fiumera 13, odobrava se prospekt o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 192.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2017. godine.
2. O zahtjevu društva Rijeka promet d.d., Rijeka, Fiumera 13, za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, odlučit će se nakon potpunog okončanja postupka.
3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Trgovačko društvo Rijeka promet d.d., Rijeka, Fiumera 13, (dalje u tekstu: Izdavatelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), 1. kolovoza 2007. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica Izdavatelja u prvu kotaciju Zagrebačke burze, te dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL358780 (»Narodne novine« broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik), a 11. kolovoza 2007. godine, posljednju izmjenu i dopunu prospekta i dokumentacije.
II. Sukladno odluci Uprave Izdavatelja o izdavanju korporativnih obveznica Rijeka promet d.d., od 27. srpnja 2007. godine, za koju je suglasnost dao Nadzorni odbor izdavatelja odlukom br.12-3/07-NO od 27. srpnja 2007. godine, kao i Gradsko vijeće Grada Rijeke, odlukom o davanju suglasnosti klasa: 021-05/07-01/132, urbroj: 2170-01-10-07-2 od 12. srpnja 2007. godine, Izdavatelj izdaje obveznice javnom ponudom u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 192.000.000,00 kuna, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2017. godine.
Prinos izdanja obveznica utvrdit će se na temelju interpoliranog kupovnog prinosa kunskih obveznica Ministarstva financija Republike Hrvatske, odgovarajuće ročnosti, uvećanog za premiju rizika instrumenta Izdavatelja koja će odražavati kreditni rizik Izdavatelja, te trenutnu situaciju na tržištu kapitala. Cijena izdanja utvrdit će se na temelju prinosa.
Agentii i Pokrovitelji izdanja su Privredna banka Zagreb d.d., Račkoga 6, Zagreb i Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski Trg 3/a, Rijeka.
Razdoblje upisa obveznica trajat će šest radnih dana od dana otvaranja upisa, koji će biti utvrđen i objavljen u javnom pozivu na upis obveznica u dnevnim novinama. Sukladno odredbi članka 24. stavak 1. Zakona, izdavatelj je obvezan javni poziv na upis obveznica i prospekt objaviti u roku od 30 dana od dostave rješenja Agencije kojim se odobrava izdavanje obveznica javnom ponudom. Jedan radni dan nakon zatvaranja razdoblja upisa, Agent i Pokrovitelj izdanja obavijestit će svakog ulagatelja o rezultatu upisa obveznica. Razdoblje uplate teče paralelno s razdobljem upisa. Fizičke osobe moraju novčana sredstva biti deponirati na računu Agenata izdanja, najkasnije dan nakon završetka upisa, u 11.00 sati. Pravne osobe će uplate izvršiti na dan nakon završetka upisa kao dan datuma izdanja
U provedenom postupku, utvrđeno je da su zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju korporacijskih obveznica javnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, slijedom čega je sukladno odredbi članka 22. stavak 4. Zakona, riješeno kao točki 1. izreke.
III. U provedenom postupku utvrđeno je da je Izdavatelj podnio i Zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica Izdavatelja u prvu kotaciju Zagrebačke burze, s određenom dokumentacijom u prilogu.
Sukladno odredbi članka 29. Zakona, vrijednosne papire koje izdaje javnom ponudom, Izdavatelj je obvezan izdati u nematerijaliziranom obliku i uvrstiti u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani.
Budući da će u slučaju uspješnog izdanja obveznica javnom ponudom temeljem odobrenog prospekta, podaci koje je Izdavatelj obvezan objaviti prilikom uvrštenja svojih obveznica u prvu kotaciju burze, biti različiti od podataka sadržanih u odobrenom prospektu o izdanju obveznica javnom ponudom, Agencija će o zahtjevu Izdavatelja za objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, odlučiti nakon što Izdavatelj Agenciji u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za uplatu obveznica dostavi obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih obveznica, osobama koje su upisale i uplatile obveznice te obavijest o datumu uključenja predmetnih obveznica u depozitorij Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a, kao i podatke koje je prilikom uvrštenja obvezan objaviti sukladno odredbi članka 96. stavak 1. Zakona.
Slijedom navedenog, riješeno je kao u točki 2. izreke.
IV. Izdavatelj je, sukladno odredbama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL358781 (»Narodne novine« br. 45/06 i 11/07), uplatio odgovarajuće naknade i administrativne pristojbe.
V. Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/25
Urbroj: 326-111/07-5
Zagreb, 25. listopada 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Rijeka promet d.d., Rijeka, odobrava prospekt o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !