Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Split tours d.d., Split, odobrava prospekt o izdavanju 15.000.000 zamjenjivih obveznica privatnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku... ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 17.1.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Split tours d.d., Split, odobrava prospekt o izdavanju 15.000.000 zamjenjivih obveznica privatnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom nominalnom iznosu od HRK 15,000,000.00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 3 godine od dana izdanja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

313

Sukladno odredbama članka 15.L321015 stavka 1. točke 4. alineje 1. i članka 8.L321016 stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05), te članka 22.L321018 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02, 138/06), a temeljem zahtjeva trgovačkog društva Split Tours d.d., Split, Boktuljin put b.b., za odobrenje prospekta o izdavanju zamjenjivih obveznica privatnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 28. prosinca 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu Split Tours d.d., Boktuljin put b.b., Split, odobrava se prospekt o izdavanju 15.000.000 zamjenjivih obveznica privatnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom nominalnom iznosu od HRK 15,000,000.00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 3 godine od dana izdanja.
2. Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo Split Tours d.d., Boktuljin put b.b., Split (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), podnijelo je 1. prosinca 2006. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju zamjenjivih obveznica privatnom ponudom, a 12., 27. i 28. prosinca 2006. godine, dopunu toga Zahtjeva, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL321020 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Sukladno Odluci Glavne Skupštine Izdavatelja od 30. studenoga 2006. godine »o izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira – promjenjivih obveznica« i Odluci Uprave Izdavatelja od 30. studenoga 2006. godine »o izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira – promjenjivih obveznica privatnom ponudom«, Izdavatelj izdaje 15.000.000. zamjenjivih obveznica privatnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom nominalnom iznosu od HRK 15,000,000.00 u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2010. godine.
Razdoblje upisa i uplate obveznica trajat će 3 dana od dana proteka roka od 7 dana od dana zaprimanja rješenja Agencije o odobrenju predmetnog prospekta. Ulagatelj ima pravo zamjeniti obveznice u dionice Izdavatelja, i to tako da bude vlasnik 26% dionica Izdavatelja, odnosno 26% temeljnog kapitala od ukupnog temeljnog kapitala nakon što bude provedeno povećanje radi upisa dionica koje su izdane u zamjenu za obveznice. Obveznice se prodaju po cijeni od HRK 1 po obveznici, a prinos čini godišnja kamata po stopi od 7%.
Izdavatelj je uplatio administrativnu pristojbu i naknadu, sukladno Odluci o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL321021 (»Narodne novine« br. 46/06).
U provedenom postupku utvrđeno je da su Zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom i da podneseni Prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbama članka 21. Zakona.
Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija smatra da su ispunjeni uvjeti za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica Izdavatelja javnom ponudom, pa je sukladno odredbama članka 22. stavka 4. Zakona, riješeno kao u točki 1. izreke.
Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«, pa je stoga odlučeno kao u točki 2. izreke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja, sukladno odredbi članka 19. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/43
Urbroj: 326-111/06-6
Zagreb, 28. prosinca 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Split tours d.d., Split, odobrava prospekt o izdavanju 15.000.000 zamjenjivih obveznica privatnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku...
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !