Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Središnja depozitarna agencija d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju do najviše 20.000 redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od najviše 7.500.000,00 kuna ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
123 30.11.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Središnja depozitarna agencija d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju do najviše 20.000 redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od najviše 7.500.000,00 kuna

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3569

Sukladno odredbama članka 15.L366082 točka 4. alineja 1. i članka 8.L366083 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), te članka 22.L366085 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, temeljem Zahtjeva trgovačkog društva Središnja depozitarna agencija d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj 22. studenoga 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu SREDIŠNJA DEPOZITARNA AGENCIJA d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a, odobrava se prospekt o izdavanju do najviše 20.000 redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od najviše 7.500.000,00 kuna.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Trgovačko društvo Središnja depozitarna agencija d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a, (dalje u tekstu: Izdavatelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), 12. studenoga 2007. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom i dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL366087 (»Narodne novine« broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik).
II. U provedenom postupku utvrđeno je da je Glavna skupština Izdavatelja, 29. lipnja 2007. godine, ovlastila upravu da Odlukom poveća temeljni kapital društva u iznosu do 7.500,000,00 kuna, kroz razdoblje od pet godina. Uprava društva, 30. listopada 2007. godine, donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala društva izdavanjem novih dionica temeljem odobrenog kapitala (dalje: Odluka). Sukladno Odluci, temeljni kapital Izdavatelja povećava se sa iznosa od 15.000.000,00 kuna na iznos do najviše 22.500.000,00 kuna. Temeljni kapital povećava se izdavanjem i uplatom do najviše 20.000 novih redovnih dionica, koje glase na ime, bez nominalne vrijednosti. Dionice se izdaju i uplaćuju po cijeni od 375,00 kuna po dionici.
Dionice se izdaju privatnom ponudom, uz poštivanje prava prvenstva postojećih dioničara Izdavatelja. Pravo na upis dionica predmetnog izdanja pripada isključivo dioničarima Izdavatelja prema stanju na vlasničkom računu koji se vodi pri Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d., Zagreb, na dan 30. listopada 2007. godine. Ovi dioničari mogu razmjerno udjelima u dosadašnjem temeljnom kapitalu, upisati najmanje onoliko novoizdanih dionica koliko postotno sudjeluju u temeljnom kapitalu prije povećanja istog. U slučaju da neki dioničari ne iskoriste svoje pravo upisa ili ga iskoriste samo djelomično, preostale dionice rasporedit će se onim dioničarima koji upišu više dionica od količine koja im je garantirana pravom prvenstva, i to u omjerima u kojima dioničari sudjeluju u dijelu temeljnog kapitala koji na njih otpada.
Upis i uplata dionica trajat će 14 dana, računajući od dana konačnosti Rješenja Agencije kojim se odobrava prospekt.
Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u utvrđenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano i uplaćeno 90,00% predmetnog izdanja dionica.
U slučaju neuspjelog izdanja, Izdavatelj će u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja izdanja, obaviti povrat uplata dioničarima koji su upisali i uplatili dionice.
III. Nadalje, utvrđeno je da su Zahtjevu priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbi članka 4.L366088 stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 45/06 i 11/07).
IV. Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija utvrđuje da su zahtjevu za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica Izdavatelja privatnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. i 26. stavak 2. Zakona.
Stoga su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta te je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, riješeno kao u točki 1. izreke.
V. Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/35
Urbroj: 326-111/07-3
Zagreb, 22. studenoga 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Središnja depozitarna agencija d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju do najviše 20.000 redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od najviše 7.500.000,00 kuna
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !