Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Sunčani Hvar d.d., Hvar odobrava prospekt o izdavanju 885.161 redovne dionice na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 88.516.100,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 10.1.2006 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Sunčani Hvar d.d., Hvar odobrava prospekt o izdavanju 885.161 redovne dionice na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 88.516.100,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

246

Sukladno odredbama članka 15.L320723 točka 4. alineja 1. i članka 8.L320724 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), te članka 22.L320726 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, temeljem zahtjeva trgovačkog društva Sunčani Hvar d.d., Hvar, Dolac b.b., za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu Sunčani Hvar d.d., Hvar, Dolac b.b., odobrava se prospekt o izdavanju 885.161 redovne dionice na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 88.516.100,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Trgovačko društvo Sunčani Hvar d.d., Hvar, Dolac b.b. (dalje u tekstu: Izdavatelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Agencija), 29. studenoga 2006. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom i dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL320728 (»Narodne novine« broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik), a 19. prosinca 2006. godine, zatražene izmjene i dopune prospekta i dokumentacije.
II. U provedenom postupku utvrđeno je da je Uprava Izdavatelja 31. listopada 2006. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu izdavanjem novih dionica privatnim izdanjem, a Nadzorni odbor Izdavatelja istoga dana donio je Odluku br. 12/06. kojom se daje suglasnost Upravi Izdavatelja na donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala.
Sukladno navedenoj Odluci Uprave Izdavatelja, temeljni kapital Izdavatelja povećat će se s iznosa od 531.097.100,00 kuna, za iznos od 88.516.100,00 kuna, na iznos od 619.613.200,00 kuna, izdavanjem 885.161 redovne dionice na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici, privatnom ponudom, ulaganjem u novcu. Dionice se upisuju i uplaćuju u nominalnom iznosu.
Navedenom Odlukom Uprave Izdavatelja, pravo na upis dionica predmetne emisije pripada isključivo dioničarima Izdavatelja koju budu imatelji dionica na dan kada Agencija odobri predmetni prospekt, s tim da dioničari ostvaruju pravo na upis dionica tako da na svakih punih 6 dionica kojih su imatelji imaju pravo na upis 1 nove dionice.
Prema navedenoj Odluci Uprave Izdavatelja, dioničari će pravo na upis i uplatu dionica moći ostvariti u roku od 20 dana od dana dostave Izdavatelju Rješenja Agencije o odobrenju prospekta (1. krug za upis i uplatu).
Ukoliko nakon proteka roka 1. kruga za upis i uplatu ostane neupisanih i neuplaćenih dionica, u 2. krugu pravo na upis i uplatu imaju dioničari iz 1. kruga koji su dali izjavu da žele sudjelovati u 2. krugu. Rok upisa i uplate u 2. krugu je daljnjih 7 dana, s tim da se pravo na upis ostvaruje razmjerno broju dionica koje je pojedini dioničar upisao i uplatio u 1. krugu u odnosu na ukupni broj dionica upisan i uplaćen u 1. krugu, uz primjenu metoda zaokruživanja tako da dioničar upisuje i uplaćuje samo cijeli broj dionica na čiji upis ima pravo.
Ukoliko i nakon proteka roka 2. kruga za upis i uplatu ostane neupisnih i neuplaćenih dionica, pravo na njihov upis i uplatu ima onaj dioničar koji je upisao i uplatio najveći broj dionica (3. krug za upis i uplatu) i to u daljnjem roku od 3 dana nakon proteka 2. kruga.
Smatrat će se da je dionica uplaćena onog dana kada su sredstva koja dioničar uplaćuje proknjižena na posebnom računu kod Zagrebačke banke na koji će se uplaćivati dionice.
Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u navedenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano i uplaćeno 90,00% ukupnog broja dionica koje se namjeravaju izdati, odnosno 796.645 novih dionica.
III. Nadalje, utvrđeno je da su Zahtjevu, priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbi članka 4.L320729 stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 45/06).
IV. Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija utvrđuje da su zahtjevu za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica Izdavatelja privatnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. i 26. stavak 2. Zakona.
Stoga su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta te je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, riješeno kao u točki 1. izreke.
V. Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/42
Urbroj: 326-111/06-5
Zagreb, 21. prosinca 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Sunčani Hvar d.d., Hvar odobrava prospekt o izdavanju 885.161 redovne dionice na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 88.516.100,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !