Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Uljanik plovidba d.d., Pula, odobrava prospekt o izdavanju 82.500 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 33.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna po dionici ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
35 2.4.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Uljanik plovidba d.d., Pula, odobrava prospekt o izdavanju 82.500 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 33.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna po dionici

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1131

Sukladno odredbama članka 15.L332224 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L332225 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05), članka 22.L332227 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02, 138/06; u daljnjem tekstu: Zakon), a temeljem zahtjeva trgovačkog društva Uljanik plovidba d.d., Pula, Carrarina 6, za odobrenjem prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 15. ožujka 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu Uljanik plovidba d.d., Pula, Carrarina 6, odobrava se prospekt o izdavanju 82.500 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 33.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna po dionici.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
Trgovačko društvo Uljanik plovidba d.d., Pula, Carrarina 6 (u daljnjem tekstu: Društvo) podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga 10. siječnja 2007. godine zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, a 13. ožujka 2007. godine njegovu zadnju izmjenu i dopunu te priloge sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL332229 (»Narodne novine«, broj 118/03, dalje: u daljnjem tekstu Pravilnik).
U provedenom postupku po zahtjevu, utvrđeno je da je 8. siječnja 2007. godine Glavna skupština Društva donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva.
Sukladno navedenoj Odluci Glavne skupštine Društva, temeljni kapital društva povećat će sa iznosa od 75.000.000,00 kuna za iznos od 33.000.000,00 kuna na ukupni iznos od 108.000.000,00 kuna, i to izdavanjem 82.500 novih redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 400,00 kn po dionici, uplatom u novcu.
Sukladno Odluci Glavne skupštine Društva, pravo prvenstva upisa novih dionica pripada dioničarima Društva prema stanju na računima vlasnika vrijednosnih papira kod Središnje depozitarne agencije na 29. prosinca 2006. godine i to proporcionalno njihovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva.
Razdoblje za upis i uplatu počinje teći prvog radnog dana od dana dostave prospekta dioničarima, a trajat će 14 dana od dana dostave. Danom dostave podrazumijeva se dan upućenja preporučenog pismena. Adrese upućenja su one upisane kod Središnje depozitarne agencije. U svakom slučaju razdoblje za upis i uplatu neće trajati dulje od 30 dana od dana konačnosti ovoga Rješenja.
Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u navedenom roku bude upisano i uplaćeno 90% izdanja dionica.
Nadalje je utvrđeno da je Društvo uplatilo naknadu i administrativnu pristojbu sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojba Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL332230 (»Narodne novine« broj 45/06 i 11/07).
Ocjenjujući gore navedeno činjenično stanje, Agencija utvrđuje da su uz zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju dionica Društva privatnom ponudom, od 10. siječnja 2006. godine, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. i 26. stavak 2. Zakona.
Kako su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, valjalo je riješiti kao u izreci.
Sukladno odredbama članka 8.L332231 stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05),ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/01
Urbroj: 326-111/07-6
Zagreb, 15. ožujka 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Uljanik plovidba d.d., Pula, odobrava prospekt o izdavanju 82.500 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 33.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna po dionici
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !