Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Unijapapir d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 400 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne nominalne vrijednosti 720.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna po dionici ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
92 5.9.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Unijapapir d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 400 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne nominalne vrijednosti 720.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna po dionici

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2807

Sukladno odredbama članka 15.L350453 točka 4. alineja 1. i članka 8.L350454 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), te članka 22.L350456 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na temelju Zahtjeva trgovačkog društva Unijapapir d.d., Zagreb, Radnička cesta 22, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj 30. kolovoza 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu Unijapapir d.d., Zagreb, Radnička cesta 22, odobrava se prospekt o izdavanju 400 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne nominalne vrijednosti 720.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna po dionici.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Trgovačko društvo Unijapapir d.d., Zagreb, Radnička cesta 22 (dalje u tekstu: Izdavatelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), 4. srpnja 2007. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom i dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL350458 (»Narodne novine« broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik), a 14. kolovoza 2007. godine, zatražene izmjene i dopune prospekta i dokumentacije.
II. U provedenom postupku utvrđeno je da je Glavna skupština Izdavatelja 25. svibnja 2007. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja izdavanjem dionica uz isključenje prava prvenstva (dalje u tekstu: Odluka).
Sukladno navedenoj Odluci, temeljni kapital Izdavatelja povećat će se s iznosa od 34.909.200,00 kuna, za iznos od 720.000,00 kuna, na iznos od 35.629.200,00 kuna, izdavanjem 400 redovnih dionica na ime, serije C, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna po dionici, privatnom ponudom, unosom stvari.
Odlukom se isključuje u potpunosti pravo prvenstva ostalih dioničara Izdavatelja pri upisu dionica na temelju Odluke, u korist dosadašnjeg dioničara Izdavatelja – trgovačkog društva Belišće d.d., Belišće, Trg Ante Starčevića 1, a sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno, dionice predmetnog izdanja isključivo upisuje i preuzima trgovačko društvo Belišće d.d., Belišće, Trg Ante Starčevića 1.
Prema Odluci, upis i ulaganje stvari opisanih Odlukom, ulagatelj je obvezan izvršiti u roku od 3 dana od dostave prospekta, s tim da je Izdavatelj, sukladno odredbi članka 24. stavak 2. Zakona, obvezan potencijalnom ulagatelju dostaviti prospekt u roku od 15 dana od dana konačnosti ovoga rješenja.
Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u navedenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano 100% dionica koje se namjeravaju izdati.
U slučaju neuspjelog izdanja, Izdavatelj će u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za uplatu, vratiti ulagatelju unesene stvari.
III. Isto tako, utvrđeno je da su Zahtjevu priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbi članka 4.L350459 stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 45/06 i 11/07).
IV. Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija utvrđuje da su zahtjevu za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica Izdavatelja privatnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. i 26. stavak 2. Zakona.
Stoga su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta te je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, riješeno kao u točki 1. izreke.
V. Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/22
Urbroj: 326-111/07-4
Zagreb, 30. kolovoza 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Unijapapir d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 400 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne nominalne vrijednosti 720.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna po dionici
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !