Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Zagrebačka banka d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 478.590 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 380,00 kn svaka i 1.887 povlaštenih dionica na ime, nominalne ... ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
55 30.5.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Zagrebačka banka d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 478.590 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 380,00 kn svaka i 1.887 povlaštenih dionica...

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1750

Sukladno odredbama članka 15.L335765 točka 4. alineja 1. i članka 8.L335766 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), te članka 22.L335768 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na temelju Zahtjeva trgovačkog društva Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Paromlinska 2, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj 24. svibnja 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Paromlinska 2, odobrava se prospekt o izdavanju 478.590 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 380,00 kn svaka i 1.887 povlaštenih dionica na ime, nominalne vrijednosti 540,00 kn svaka, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od 182.883.180,00 kuna.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Trgovačko društvo Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Paromlinska cesta 2 (dalje u tekstu: Izdavatelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), 30. ožujka 2007. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta izdanja novih 478.590 redovnih dionica i 1.887 novih povlaštenih dionica Izdavatelja, privatnom ponudom uz osiguranje realizacije prvenstvenih prava dioničara Izdavatelja i dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL335770 (»Narodne novine« broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik), a 8. svibnja 2007. godine, zatražene izmjene i dopune prospekta i dokumentacije.
II. U provedenom postupku utvrđeno je da je Glavna skupština Izdavatelja 21. ožujka 2007. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja ulozima u novcu, privatnim izdanjem (dalje: Odluka Glavne skupštine). Sukladno navedenoj odluci Glavne skupštine, temeljni kapital Izdavatelja povećava se s iznosa od 1.098.084.640,00 kuna, za iznos od 182.883.180,00 kuna, na iznos od 1.280.967.820,00 kuna..
Temeljni kapital Izdavatelja povećava se izdavanjem i uplatom 480.477 novih dionica i to: 478.590 redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa 380,00 kuna svaka, te 1.887 povlaštenih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa 540,00 kuna svaka. Redovne dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, za iznos od 7.400,00 kuna svaka i uplaćuju se u novcu. Povlaštene dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, za iznos od 6.000,00 kuna svaka i uplaćuju se u novcu. Izdavanje predmetnih dionica bit će provedeno uz omogućavanje dioničarima Izdavatelja da ostvare pravo prvenstva pri upisu novih dionica.
Sve dionice predmetnog izdanja upisala je i uplatila financijska institucija Bank Austria Creditanstalt AG iz Beča, Austrija (dalje: Bank Austria), uz ugovorenu obvezu da iste ponudi na prodaju dioničarima Izdavatelja, i to po cijeni izdavanja. Svaki dioničar Izdavatelja, u ostvarivanju prvenstva, na svakih 6 svojih dionica imat će pravo upisati jednu novu dionicu.
Dioničarima Izdavatelja smatraju se osobe na čijem su računu vrijednosnih papira koji se vodi pri Središnjoj depozitarnoj agenciji, na dan donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva ulozima u novcu, privatnim izdanjem (21. ožujka 2007. godine), bile upisane dionice Izdavatelja.
Nadalje, dioničarima Izdavatelja smatraju se i sve osobe koji drže isprave o povlaštenim dionicama Izdavatelja, koje glase na donositelja, koje još nisu dematerijalizirane i zamijenjene u nematerijalizirane povlaštene dionice, a koje se legitimiraju polaganjem isprava o takvim dionicama kod Izdavatelja, a najkasnije do prihvata ponude. Izdavatelj će o svakom polaganju isprava i o osobi koja ima prava iz takvih isprava odmah izvijestiti Središnju depozitarnu agenciju.
Izdavatelj drži 2063 vlastite redovne dionice koje ne sudjeluju u izvršenju prava prvenstva.
Ponuda dioničarima provest će se na način da će, po dostavi ovog Rješenja Izdavatelju, Uprava Izdavatelja, sukladno članku 308.L335771 stavku 6. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj: 111/93, 121/99, 52/00 i 118/03) bez odgode, objaviti u »Narodnim novinama« ponudu Bank Austria dioničarima Izdavatelja za prodaju radi ostvarenja prava prvenstva uz navođenje onoga što se mora platiti za dionice i roka od 15 dana od dana objave za prihvat ponude.
Prihvat ponude provest će se tako što će, u navedenom roku od 15 dana, dioničari Izdavatelja na koje se ponuda odnosi, popuniti i potpisati obrazac prihvata ponude koji će im biti dostavljen od strane Središnje depozitarne agencije, zajedno s predmetnim Prospektom, te uplatiti odgovarajući iznos cijene stjecanja novih dionica. Broj računa u korist kojeg valja izvršiti plaćanje i ostali detalji uplate bit će navedeni na obrascu za prihvat ponude, odnosno u pratećoj obavijesti Središnje depozitarne agencije. Uredno popunjeni i potpisani obrazac dioničari će dostaviti Središnjoj depozitarnoj agenciji preporučenom poštanskom pošiljkom ili predati osobno na adresi Središnje depozitarne agencije, Zagreb, Heinzelova 62a. Prihvat ponude može se provesti i osobnom predajom uredno popunjenih i potpisanih obrazaca prihvata ponude, u poslovnicama Izdavatelja navedenim u Prospektu, radnim danom u uredovno vrijeme, uz uplatu odgovarajućeg iznosa cijene.
U slučaju da pojedini dioničar ne bude zainteresiran za kupnju dionica predmetnog izdanja na koje ima pravo, imatelj dionica ostaje Bank Austria. Mjerilo uspješnosti predmetnog izdanja dionica je 100%.
III. Nadalje, utvrđeno je da su Zahtjevu priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbi članka 4.L335773 stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 45/06 i 11/07).
IV. Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija utvrđuje da su zahtjevu za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica Izdavatelja privatnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. i 26. stavak 2. Zakona.
Slijedom iznesenog, ispunjeni su uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta te je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, riješeno kao u točki 1. izreke.
V. Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/6
Urbroj: 326-111/07-4
Zagreb, 24. svibnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.
 

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Zagrebačka banka d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 478.590 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 380,00 kn svaka i 1.887 povlaštenih dionica na ime, nominalne ...
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !