Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se tvrtki Generali Holding Vienna AG iz Beča daje odobrenje za stjecanje 100 dionica društva Libertas osiguranje d.d. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
62 2.6.2006 Rješenje kojim se tvrtki Generali Holding Vienna AG iz Beča daje odobrenje za stjecanje 100% dionica društva Libertas osiguranje d.d. iz Zagreba

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1511

Temeljem odredbi članka 15.L303111 stavak 1. točka 4. alineja 3. i članka 8.L303112 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 21.L303114 stavak 1. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev Generali Holding Vienna AG iz Beča, Landskrongasse 1-3, u predmetu stjecanja kvalificiranog udjela u društvu Libertas osiguranje d.d. iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 6/b, na sjednici održanoj 25. svibnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Tvrtki Generali Holding Vienna AG iz Beča, Landskrongasse 1-3, daje se odobrenje za stjecanje 100% dionica društva Libertas osiguranje d.d. iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 6/b, MBS 080122389.
2. Izreka ovog Rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Tvrtka Generali Holding Vienna AG iz Beča, Landskrongasse 1-3 (dalje u tekstu: Generali), podnijela je 16. 5. 2006. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Libertas osiguranje d.d. iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 6/b, temeljem odredbi članka 21. stavka 1. Zakona o osiguranju, za stjecanje 100% dionica društva Libertas osiguranje d.d. iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 6/b, a u privitku zahtjeva dostavljeni su dokazi o uplati naknade i administrativne pristojbe sukladno odredbi članka 5.L303116 br. 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 45/06).
Dana 18. 5. 2006. godine Agenciji je dostavljena dopuna navedenog zahtjeva, odnosno dokumentacija iz članka 59. stavak 1. točke 4. i 5. Zakona o osiguranju, koja se prilaže uz zahtjev, a propisana je člankom 22. stavkom 1. Zakona o osiguranju.
Dana 19. 5. 2006. godine zahtjev je dopunjen ovjerenim prijevodima financijskih izvješća za 2005., 2004. i 2003. godinu, čime je Generali ispunio zakonske pretpostavke za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela, odnosno 100% dionica društva Libertas osiguranje d.d. iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 6/b, pa je odlučeno kao u izreci ovog Rješenja.
Temeljem odredbe članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, izreka ovog Rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-453-02/06-30/16
Urbroj: 326-304/06-04
Zagreb, 25. svibnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se tvrtki Generali Holding Vienna AG iz Beča daje odobrenje za stjecanje 100 dionica društva Libertas osiguranje d.d. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !