Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se ukida uvrštenje u Usporedno tržište Zagrebačke burze d.d. Zagreb svih redovnih dionica društva ZIF Fima Proprius d.d., iz Varaždina, oznake FMPS-R-A ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
55 30.5.2007 Rješenje kojim se ukida uvrštenje u Usporedno tržište Zagrebačke burze d.d. Zagreb svih redovnih dionica društva ZIF Fima Proprius d.d., iz Varaždina, oznake FMPS-R-A

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1748

Na temelju odredbi članka 15.L335754 stavka 1. točke 2. alineje 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), članka 94.L335756 stavak 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06) te članka 141.L335758 stavka 1. točka 2. i 4. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 53/91 i 103/96), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u predmetu ukidanja uvrštenja vrijednosnih papira u Usporedno tržište Zagrebačke burze d.d. Zagreb, na sjednici održanoj 22. svibnja 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Ukida se uvrštenje u Usporedno tržište Zagrebačke burze d.d. Zagreb svih redovnih dionica društva ZIF Fima Proprius d.d., iz Varaždina, Anina 2 oznake FMPS-R-A.
2. Nalaže se Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb da u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ovog rješenja ukine uvrštenje vrijednosnih papira navedenih u točki 1. iz Usporednog tržišta Zagrebačke burze d.d. Zagreb.
3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Dionice navedene u točki 1. izreke ovog rješenja uvrštene su na zahtjev brokerskog društva Fima-vrijednosnice d.o.o. Varaždin, i Odluke Zagrebačke burze d.d., Zagreb od 18. svibnja 2007. o odobrenju u prijem u trgovinu u Usporedno tržište redovnih dionica društva ZIF Fima Proprius d.d. iz Varaždina, Anina 2, simbola FMPS-R-A.
ZIF Fima Proprius d.d. je zatvoreni investicijski fond za nekretnine i sukladno odredbi članka 88. stavak 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, zatvoreni investicijski fond mora biti uvršten u Kotaciju za zatvorene investicijske fondove koja između ostalog mora pružiti sljedeće informacije investitorima:
– neto vrijednost imovine fonda,
– datum vrednovanja neto imovine,
– veličinu diskonta ili premije u odnosu na neto vrijednost imovine.
Dalje kao jedna od obveza zatvorenog investicijskog fonda prilikom uvrštenja u kotaciju za zatvorene investicijske fondove jest i obaveza iz članka 96. stavka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira a koja ulagateljima prvenstveno služi za procijenu imovine i obveza, financijsku poziciju te prava koja su sadržana u vrijednosnim papirima a sve radi potpunog, istinitog i tranparentnog izvještavanja ulagatelja radi donošenja adekvatne ulagačke odluke. Ovakvim uvrštenjem u Usporedno tržište, nikako nije osigurana kako objava tako i potpuno izvještavanje ulagatelja.
Uvrštavanjem predmetnih vrijednosnih papira na Usporedno tržište, Zagrebačka burza d.d. postupa protivno svom stajalištu iz Odluke o rasporedu vrijednosnih papira, koju je donijela 16. ožujka 2007., a kojom se do pripajanja Varaždinske burze Zagrebačkoj burzi, trgovalo na Varaždinskoj burzi. Tom odlukom Zagrebačka burza je ukinula uvrštenje u nižim kotacijama za one vrijednosne papire koji su već uvršteni u višu, npr. Kotaciju javnih dioničkih društava. Postojeći zatvoreni investicijski fondovi su do isteka roka za uskladu sa Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (28. lipnja 2007.) i formiranja posebne kotacije za zatvorene investicijske fondove, isključivo u toj kotaciji.
Sukladno odredbama članaka 13., 14. i 15. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga provodi nadzor nad burzama te potiče, organizira i nadgleda mjere za učinkovito funkcioniranje financijskog tržišta ali i brine za očuvanje stabilnosti financijskog sustava kao i zaštitu ulagatelja. Jedan od načina zaštite ulagatelja jest potpuno, istinito i transparentno izvještavanje radi donošenja investicijske odluke.
Uvrštenjem predmetnih vrijednosnih papira na Usporedno tržište Zagrebačke burze, ne osiguravaju se prava ulagatelja na potpunu informaciju o svim bitnim financijskim pokazateljima zatvorenih investicijskih fondova, stavljaju se novi investicijski fondovi u privilegiran položaj u odnosu na postojeće, ne ostvaruje se načelo transparentnosti i potpunog izvještavanja ulagatelja.
Slijedom iznesenih razloga, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga riješila je kako je navedeno u točki 1. izreke rješenja.
Ujedno je Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb naloženo ukinuti uvrštenje predmetnih vrijednosnih papira iz Usporednog tržišta i to u roku određenom u točki 2. izreke rješenja.
Sukladno odredbi članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/07-08/8
Urbroj: 326-113-07-1
Zagreb, 22. svibnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.
 

zatvori
Rješenje kojim se ukida uvrštenje u Usporedno tržište Zagrebačke burze d.d. Zagreb svih redovnih dionica društva ZIF Fima Proprius d.d., iz Varaždina, oznake FMPS-R-A
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !