Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se utvrđuje da je Fima Grupi d.d. Fima vrijednosnicama d.o.o., Milanu Horvatu, i Vlat­ki Hajdina 29. prosinca 2003. godine nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društ­va Fima Validus d.d., Varaždin ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
126 20.11.2006 Rješenje kojim se utvrđuje da je Fima Grupi d.d. Fima vrijednosnicama d.o.o., Milanu Horvatu, i Vlatki Hajdina 29. prosinca 2003. godine nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva Fima Validus d.d., Varaždin

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2786

Na temelju članka 15.L315827 i članka 8.L315828 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), te članka 32.L315830 stavka 7. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine« 84/02, 87/02 i 120/02), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u predmetu utvrđivanja nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva Fima Validus d.d., Varaždin, Anina 2, na sjednici održanoj 10. studenoga 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da je za sljedeća društva i fizičke osobe:
1. Fima Grupa d.d., Varaždin, Anina 2, MBS: 080144704;
2. Fima vrijednosnice d.o.o., Varaždin, Anina 2, MBS: 070052968;
3. Milan Horvat, Varaždin, Trenkova 66;
4. Vlatko Hajdin, Varaždin, O. Price 24;
dana 29. prosinca 2003. godine nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva Fima Validus d.d., Varaždin, Anina 2.
II. Pravne i fizičke osobe iz točke 1. ovog rješenja, obvezne su ponudu za preuzimanje uputiti svim preostalim dioničarima društva Fima Validus d.d. Anina 2, koji drže dionice društva s pravom glasa.
III. Sukladno odredbi članka 6. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava dok ponuditelj ne provede postupak preuzimanja, njegove dionice i dionice osoba koje s njim zajednički djeluju ne daju pravo glasa.
IV. Nalaže se društvu Fima Validus d.d., Varaždin, Anina 2 da ovo rješenje dostavi dioničarima društva ili omogući dostavu rješenja putem Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.
V. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) provela je sukladno odredbama članka 32.L315832 Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine« br. 84/02, 87/02 i 120/02, dalje: Zakon o preuzimanju), postupak nadzora nad stjecanjem dionica trgovačkog društva Fima Validus d.d., Varaždin, Anina 2, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS: 070039838 (dalje u tekstu: Izdavatelj).
Temeljni kapital društva Fima Validus d.d. na dan 29. prosinca 2003. godine bio je 195.153.800,00 kn i bio je podijeljen je na 1.951.538 redovnih dionica svaka nominalnog iznosa 100,00 kn. Na isti dan društvo nije držalo vlastite dionice, tako da je ukupan broj glasova bio 1.951.538.
Napominjemo da je društvo Fima Validus d.d. pravni sljednik društva Validus d.d. jer je 26. srpnja 2006. godine u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu upisana promjena tvrtke društva.
Sukladno odredbama članka 4. stavak 1., a u svezi članka 8. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, dana 29. prosinca 2003. godine nastupila je za: Fima Grupa d.d., Varaždin, Anina 2, MBS: 080144704, Fima vrijednosnice d.o.o., Varaždin, Anina 2, MBS:070052968, Milan Horvat, Varaždin, Trenkova 66 i Vlatko Hajdin, Varaždin, O. Price 24, (dalje u tekstu: Obveznici) obveza objave ponude za preuzimanje Izdavatelja.
Obveznici su bili dužni do 28. siječnja 2004. godine, temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, podnijeti Agenciji zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, budući da su obveznici zajednički djelujući, stekli dionice Izdavatelja na sljedeći način:
Dana 29. prosinca 2003. godine društvo Fima Grupa d.d. je temeljem dvije Izjave o prijenosu dionica dane od društva Bilokalnik d.d. stekla 35.000 i 90.800 dionica društva Fima Validus d.d., a nakon tog stjecanja zajedno s ranije stečenim dionicama raspolagao je sa ukupno 337.307 dionica istog izdavatelja, što je predstavljalo 17,284% glasova u glavnoj skupštini izdavatelja javnog dioničkog društva Fima Validus d.d., što zajedno s 49.944 dionice, odnosno 2,559% glasova koje je na isti dan držalo društvo Fima vrijednosnice d.o.o. s kojim obveznici zajednički djeluju, što zajedno s 21.000 dionica, odnosno 1,076% glasova koje je na isti dan držao Milan Horvat (kao fizička osoba) s kojim obveznici zajednički djeluju i što zajedno s 102.245 dionica, odnosno 5,239% glasova koje je na isti dan držao Vlatko Hajdin s kojim obveznici zajednički djeluju ukupno iznosilo 510.496 dionica, odnosno 26,158% glasova u glavnoj skupštini izdavatelja Fima Validus d.d.
Navedenim stjecanjem gore navedena društva i fizičke osobe su zajednički djelujući stekle ukupno 510.496 dionica, odnosno26,158% glasova u glavnoj skupštini Izdavatelja.
Izdavatelj je javno dioničko društvo sukladno odredbama članka 114. Zakona o tržištu vrijednosnih papira i član je Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb od 24. listopada 2003. godine.
Člankom 4. stavkom 1. Zakona o preuzimanju propisano je da osoba koja stekne dionice izdavatelja kojima, zajedno s dionicama koje već ima, prelazi prag od 25% od ukupnog broja glasova koje daju dionice izdavatelja s pravom glasa obvezna je o stjecanju bez odgode obavijestiti izdavatelja, Agenciju i javnost te objaviti ponudu za preuzimanje pod uvjetima i na način određen zakonom, a istovremeno je člankom 8. stavkom 8. određeno da u slučaju kad jedna od osoba koje zajednički djeluju stekne dionice tako da tim stjecanjem nastane obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, svaka od tih osoba obvezna je objaviti ponudu za preuzimanje pod uvjetima i na način određen Zakonom, a smatra se da je obvezi objavljivanja ponude za preuzimanje udovoljeno ako ponudu objavi bilo koja od osoba koje zajednički djeluju.
U članku 8. stavku 1. točka b) Zakona o preuzimanju dioničkih društava određeno je da fizičke i ili pravne osobe zajednički djeluju ako jedna od njih drži dionice za račun druge, te je u članku 8. stavku 2. istog Zakona određeno da pravne osobe te fizičke i pravne osobe djeluju zajednički kad jedna od njih izravno ili neizravno kontrolira drugu ili druge pravne osobe. Nadalje istim člankom stavkom 3. točkom određeno je da (a) smatra se da fizička ili pravna osoba kontrolira pravnu osobu ako ima izravno ili neizravno 25% i više udjela u temeljnom kapitalu pravne osobe; a točkom (d) smatra se da fizička ili pravna osoba kontrolira pravnu osobu ako ima izravno ili neizravno prevladavajući utjecaj na vođenje poslova i donošenje odluka.
Zajedničko djelovanje sukladno članku 8. stavku 1. točka b) odnosi se na društvo Fima Grupa d.d. kao pravnog sljednika društva Fima holding d.d. i Vlatka Hajdina. Dokaz da Vlatko hajdin drži dionice društva Fima Validus d.d. za račun Fima Grupa d.d. potvrđuje činjenica da su Fima Grupa d.d. kao pravni slijednik društva Fima holding d.d. (prodavatelj) i Vlatko Hajdin (kupac) dana 11. prosinca 2003. godine zaključili Ugovor o kupoprodaji dionica u količini od 98.000 dionica po cijeni od 40,00 kn za jednu dionicu, što ukupno iznosi 3.920.000,00 kn.
Sukladno ugovoru Vlatko Hajdin se obvezuje platiti Fima Grupi d.d. ukupni iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana nakon što Fima Grupa d.d. ishodi brisanje založnog prava s predmetnih dionica u depozitoriju Središnje depozitarne agencije d.d.
Nadalje, člankom 4. istog ugovora utvrđeno je da Vlatko Hajdin stječe vlasništvo predmetnih dionica temeljem ovog Ugovora, prijenos dionica sa prodavatelja na kupca u depozitoriju Središnje depozitarne agencije d.d. će se izvršiti tek nakon što budu kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. Fima Grupa d.d. (Prodavatelj) ishodi brisanje založnog prava upisanog na predmetnim dionicama u korist Varaždinske banke d.d. u Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d.
2. Vlatko Hajdin (Kupac) u cijelosti isplati Fima Grupi d.d. (Prodavatelju) kupoprodajnu cijenu iz članka 3.1 za svih 98.000 dionica
Vlatko Hajdin (Kupac) u članku 6.#clanak6 ovog ugovora daje svoj pristanak Fima Grupi d.d. (Prodavatelju) da u razdoblju od dana sklapanja ovog Ugovora pa sve do izvršenja prijenosa predmetnih dionica u depozitoriju Središnje depozitarne agencije d.d. sa prodavatelja na kupca može ovaj Ugovor ustupiti bilo kojoj trećoj strani po svom izboru na način da ta treća osoba postane nositelj svih njezinih prava i obveza iz ovog Ugovora.
Dana 4. listopada 2004. godine Fima Grupa d.d. kao pravni sljednik društva Fima holding d.d. (Ustupatelj), Fima Grupa d.d. kao pravni slijednik društva Tar d.d. (Primatelj) i Vlatko Hajdin (Druga strana) zaključili su Sporazum o ustupanju ugovora, kojim je Ustupatelj ustupio Ugovor o kupoprodaji dionica od 11. prosinca 2003. godine Primatelju koji time postaje nositelj svih njegovih prava i obveza iz tog ugovora. Vlatko Hajdin (Druga strana) je dala svoj izričiti i neopozivi pristanak na ustupanje.
Dakle iz naprijed navedenog razvidno je da su Fima Grupa d.d. i Vlatko Hajdin zaključili Ugovor o kupoprodaji dionica, da je predmetni paket dionica bio pod zalogom u korist Varaždinske banke d.d., da je ugovorna cijena dionica značajno veća od tržišne na dan zaključivanja ugovora (prosječna cijena postignuta na burzi 11. prosinca 2003. godine bila je 30,25 kn za jednu dionicu), te da je člankom 6. istog ugovora Vlatko Hajdin praktički potvrdio da Fima Grupa d.d. može ustupati ugovor kome želi. Napominjemo da isti paket dionica nikada nije plaćen od strane Vlatka Hajdina, nikada nije prenesen na Vlatka Hajdina u Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. niti je Fima Grupa d.d. sa tih dionica ishodila brisanje založnog prava. Predmetni paket dionica zajedno s ostalim dionicama izdavatelja Fima Validus d.d. kojima je raspolagala Fima Grupa d.d. ista je kao pravni sljednik društva Fima holding d.d. temeljem Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica zaključenog 31. ožujka 2004. godine prenio je na Fima Grupa d.d. kao pravnog sljednika društva Tar d.d. Naime, dana 31. ožujka 2004. godine zaključen Ugovor o kupoprodaji i prijenosu dionica u količini od 337.800 dionica (od toga 125.800 bez tereta i 212.000 dionica založenih u korist Varaždinske banke d.d.) po cijeni od 45,00 kn za jednu dionicu (napominjemo da je prosječna cijena dionica na burzi na isti dan bila 42,00 kn za jednu dionicu). U paketu od 212.000 založenih dionica je i paket dionica od 98.000 dionica koje su trebale biti u vlasništvu Vlatka Hajdina. Dakle, paket od 98.000 dionica iz ugovora zaključenog 11. prosinca 2003. godine prenesen je na Fima Grupu d.d. kao pravnog sljednika društva Tar d.d. dana 31. ožujka 2004. godine, a sporazum o ustupanju ugovora zaključen je tek 4. listopada 2004. godine. Iz opisanog postupanja sudionika ovog pravnog posla razvidno je da je Vlatko Hajdin pogodovao svojim postupanjem Fima Grupi d.d. i omogućio istoj izbjegavanje ispunjavanja zakonske obveze o objavi ponude za preuzimanje.
Indikativno je također da je Vlatko Hajdin (kao prodavatelj) 15. prosinca 2003. godine zaključio Ugovor o kupoprodaji dionica s društvom Fima Grupa d.d. kao pravnim sljednikom društva Tar d.d. (kao kupcem), u količini od 6.957 dionica Validus d.d. po cijeni od 31,00 kn za jednu dionicu, što je 9,00 kn po dionici manje od cijene zaključene 11. prosinca 2003. godine gdje se Vlatko Hajdin pojavljuje kao kupac.
Napominjemo da je Fima Grupa d.d. kao pravni sljednik društva Fima holding d.d. tijekom prosinca 2003. godine do 29. prosinca 2003. godine otpustila 118.000 dionica društva Fima Validus d.d. da bi 29. prosinca 2003. godine stekla 125.800 dionica istog izdavatelja iz čega je razvidno da je Fima Grupa d.d. otpustila predmetne dionice da bi s druge strane mogla steći paket od 125.800 dionica s ciljem izbjegavanja ponude za preuzimanje. Također napominjemo da je Fima Grupa d.d. dostavila Agenciji pregled transakcija dionicama društva Validus d.d. u periodu od 1. 1. 2004. do 8. 2. 2006. godine gdje je pod rednim brojem 1. početno stanje 419.615 dionica, a u stupcu dodatne informacije stoji: »početna stanja nisu identična onome u izvodu SDA jer SDA ugovore datuma iz 2003. je provela u 2004. U pitanju su dvije kupnje (90.000 i 35.000 kom.) i jedna prodaja (20.000 kom.).«. Prodaja po spornom ugovoru uopće nije navedena što također upućuje da je predmetni ugovor zaključen da bi se izbjeglo objavljivanje ponude za preuzimanje.
Dakle, iz navedenog razvidno je da je Vlatko Hajdin držao dionice za Fima Grupu d.d., s tim da bi Fima Grupa d.d. mogla nastaviti dalje stjecati iste dionice.
Zajedničko djelovanje iz članka 8. stavka 2. i stavka 3. točke a) i d) dokazuje činjenica da je Milan Horvat direktor društva Fima Grupa d.d. te na taj način kontrolira to društvo izravno jer ima prevladavajući utjecaj na vođenje poslova i donošenje odluka.
Nadalje Fima Grupa d.d. je jedini osnivač i član društva Fima vrijednosnice d.o.o., dakle ima izravno više od 25% udjela u temeljnom kapitalu u toj pravnoj osobi i na taj način kontrolira tu pravnu osobu.
Dakle, iz svega navedenog Milan Horvat kontrolira društvo Fima Grupa d.d. jer je direktor istog, a društvo Fima vrijednosnice d.o.o. kontrolira jer je društvo Fima Grupa d.d. u tom društvu jedini osnivač i član, i konačno Milan Horvat posjeduje dionice društva Fima Validus d.d. kao fizička osoba.
Posebno ističemo da je Milan Horvat direktor društava Fima Grupa d.d. i društva Fima Validus d.d.
Društvo Fima Grupa je pravni sljednik društva Fima holding d.d. i društva Tar d.d. budući da je temeljem Ugovora o pripajanju zaključenog 18. svibnja 2006. godine društvo Tar d.d. kao preuzimatelj pripojilo društvo Fima holding d.d. Nadalje navodimo da je Milan Horvat bio direktor u oba društva, također ističemo da su društva Fima Grupa d.d. i Fima vrijednosnice d.o.o. na istoj adresi.
Na dan 29. prosinca 2003. godine prema evidenciji Središnje depozitarne agencije društvo Fima holding d.d. čiji je pravni sljednik Fima Grupa d.d. raspolagao je sa 313.815 dionica izdavatelja Fima Validus d.d. Budući da u to stanje nisu bile uključene dvije kupnje (90.800 dionica i 35.000 dionica) i tri prodaje (12.800 dionica, 7.200 dionica i 98.000 dionica) koje su zaključene izvan burze, tako da je društvo Fima holding d.d. 29. prosinca 2003. godine raspolagalo je sa 321.615 dionica izdavatelja Fima Validus d.d., što je predstavljalo 16,480% glasova na glavnoj skupštini istoga društva.
Na dan 29. prosinca 2003. godine prema evidenciji Središnje depozitarne agencije društvo Tar d.d. čiji je pravni sljednik Fima Grupa raspolagao je sa 8.735 dionica izdavatelja Fima Validus d.d. Budući da u to stanje nije bila uključena jedna kupnja (6.957 dionica) koja je zaključena van burze, društvo Tar d.d. dana 29. prosinca 2003. godine raspolagalo je s 15.692 dionice izdavatelja Fima Validus d.d., što je predstavljalo 0,804% glasova na glavnoj skupštini istoga društva.
Dakle, Fima Grupa d.d. je dana 29. prosinca 2003. godine raspolagala s 337.307 dionica izdavatelja Fima Validus d.d., što je predstavljalo 17,284% glasova na glavnoj skupštini istoga društva.
Na dan 29. prosinca 2003. godine prema evidenciji Središnje depozitarne agencije Fima vrijednosnice d.o.o. su raspolagale sa 42.844 dionice izdavatelja Fima Validus d.d. Budući da u to stanje nisu bile uključene jedna kupnja (12.800 dionica) i jedna prodaja (5.700 dionica) koje su zaključene izvan burze, Fima vrijednosnice d.o.o. su 29. prosinca 2003. godine raspolagale sa 49.944 dionice izdavatelja Fima Validus d.d., što je predstavljalo 2,559% glasova na glavnoj skupštini istoga društva.
Na dan 29. prosinca 2003. godine Milan Horvat je raspolagao sa 21.000 dionica izdavatelja Fima Validus d.d. što je predstavljalo 1,076% glasova na glavnoj skupštini istoga društva.
Na dan 29. prosinca 2003. godine Vlatko Hajdin je raspolagao sa 102.245 dionica izdavatelja Fima Validus d.d. što je predstavljalo 5,239% glasova na glavnoj skupštini istoga društva.
Dakle, Obveznici kontroliraju izravno više od 25% glasačkih prava u glavnoj skupštini društva Fima Validus d.d.
Slijedom navedenog očito je da su Obveznici osobe koje zajednički djeluju te su bili obvezni o stjecanju dionica Izdavatelja bez odgode obavijestiti izdavatelja, Agenciju i javnost te objaviti ponudu za preuzimanje Izdavatelja, a što su propustili učiniti.
Sukladno odredbama članka 6. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava dok ponuditelj ne provede postupak preuzimanja sukladno odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava, njegove dionice i dionice osoba koje s njim zajednički djeluju ne daju pravo glasa.
Slijedom navedenog, a sukladno odredbama članka 32. stavka 7. Zakona o preuzimanju dioničkih društava kojima je propisano da ako osoba koja je obvezna objaviti ponudu za preuzimanje, to ne učini u zakonskom roku, Agencija će postojanje obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje utvrditi rješenjem, koje će se dostaviti izdavatelju, dioničarima putem izdavatelja, odnosno, depozitara, depozitaru te burzi ili uređenom javnom tržištu na kojem su uvrštene dionice izdavatelja, valjalo je riješiti kao u točki 1. i 2. izreke rješenja.
Sukladno odredbama članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/06-01/23
Urbroj: 326-321/06-26
Zagreb, 10. studenoga 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se utvrđuje da je Fima Grupi d.d. Fima vrijednosnicama d.o.o., Milanu Horvatu, i Vlat­ki Hajdina 29. prosinca 2003. godine nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društ­va Fima Validus d.d., Varaždin
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !