Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se utvrđuje da je prilikom održavanja drugog kruga upisa i uplate dionica temeljem povećanja temeljnog kapitala Podravske banke d.d. održanog 16. prosinca 2006. godine, došlo do nepravilnosti kojima se ugrožava položaj i interesi pojedinih sudionika na tržištu kapitala ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
32 26.3.2007 Rješenje kojim se utvrđuje da je prilikom održavanja drugog kruga upisa i uplate dionica temeljem povećanja temeljnog kapitala Podravske banke d.d. održanog 16. prosinca 2006. godine, došlo do nepravilnosti kojima se ugrožava položaj i interesi pojedinih sudionika na tržištu kapitala

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1075

Na temelju odredbe članka 15.L327402 stavka 1. točke 3. i članka 8.L327403 stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), te članka 15.L327405 stavka 2. i stavka 4. točke 9. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06) u predmetu nadzora nad provođenjem povećanja temeljnog kapitala Podravske banke d.d., Opatička 3, Koprivnica ulozima u novcu i izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 16. ožujka 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se da je prilikom održavanja drugog kruga upisa i uplate dionica temeljem povećanja temeljnog kapitala Podravske banke d.d. održanog 16. prosinca 2006. godine, došlo do nepravilnosti kojima se ugrožava položaj i interesi pojedinih sudionika na tržištu kapitala. Utvrđena nepravilnost odnosi se na prekid upisa dioničara prije nego što su svi dioničari ostvarili svoje zakonsko pravo prvenstva pri upisu i uplati novih dionica, sukladno člancima 308. i 324. Zakona o trgovačkim društvima.
2. Utvrđuje se da je kao posljedica prekida upisa, nastala nemogućnost ostvarenja zakonskog prava prvenstva dioničara pri upisu dionica, dok je istovremeno omogućeno petorici upisnika da upišu dionice u iznosu većem od onoga na koje imaju pravo te je potrebno da Agencija naloži mjere za uklanjanje posljedica koje su nastale propuštanjem radnji od strane sudionika na tržištu kapitala.
3. Nalaže se Podravskoj banci d.d. da u roku od 30 dana od konačnosti ovog Rješenja ponovi drug krug upisa i uplate dionica temeljem povećanja temeljnog kapitala Podravske banke d.d. radi ispravne i potpune provedbe drugog kruga upisa i uplate, a kojom će se omogućiti ostvarenje prava upisa i uplate svim dioničarima ovlaštenicima upisa.
4. Nalaže se Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. Zagreb da bez odgode, dionice iz točke 5. dispozitiva ovog Rješenja te 7068 (slovima: sedam tisuća šezdeset i osam) dionica Podravske banke d.d. (oznake PDBA-R-A) kojima je Rješenjem Agencije od 18. siječnja 2007. godine (klasa: UP/I-041-02/07-01/3, urbroj: 326-321/07-02) onemogućila opterećenje ili otuđenje prijenosom sa slobodne na blokiranu vlasničku poziciju, preknjiži s računa investitora naznačenih u citiranom Rješenju na trezorski račun izdavatelja Podravska banka d.d. Koprivnica i to na blokiranu vlasničku poziciju te tako onemogući njihovo otuđenje ili opterećenje do okončanja provedbe ponovljenog drugog kruga upisa i uplate dionica temeljem povećanja temeljnog kapitala, ili do drugačije odluke Agencije.
5. Nalaže se Podravskoj banci d.d. da iz vlastitih izvora nadoknadi odnosno stekne na trezorski račun 193 (slovima: sto devedeset i tri) dionice oznake PDBA-R-A.
6. Nalaže se Podravskoj banci d.d. da vrati uplaćena sredstva dioničarima koji su uplatili i upisali dionice u drugom krugu, uvećane za zakonsku zateznu kamatu od dana uplate do dana isplate iznosa te da o učinjenom bez odgode obavijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga.
7. Nalaže se Podravskoj banci d.d. da ovo Rješenje dostavi svim dioničarima koji su imali pravo upisa dionica u drugom krugu te da o učinjenom bez odgode obavijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga.
8. Ovim Rješenjem stavlja se izvan snage Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 18. siječnja 2007. godine (klasa: UP/I-041-02/07-01/3, urbroj: 326-321/07-02).
9. Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Sukladno članku 15.L327407 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) provela je nadzor nad provođenjem povećanja temeljnog kapitala izdavatelja Podravske banke d.d., Opatička 3, Koprivnica (dalje: Izdavatelj) ulozima u novcu i izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom i to u svezi prigovora dioničara Izdavatelja na postupak upisa i uplate dionica u drugom krugu upisa i uplate dionica temeljem povećanja temeljnog kapitala Podravske banke d.d. održanog 16. prosinca 2006. godine.
Nakon provedenog postupka upisa i uplate dionica, Agencija je zaprimila više prigovora dioničara Izdavatelja koji su tvrdili da im prilikom provođenja drugog kruga upisa i uplate dionica nije bilo omogućeno ostvarenja njihovih zakonskih prava na upis dionica odnosno da je upis prekinut već nakon 30 minuta održavanja. Dio prigovora odnosio se i na formiranje reda u kojem je, počevši od 17:00 sati prethodnog dana, sve do 07:30 sati dana 16. prosinca 2006. godine čekalo nekoliko stotina dioničara Izdavatelja.
Agencija je po zaprimanju prigovora izvršila prethodne radnje kako bi utvrdila da li su prigovori opravdani, odnosno da li se predmet može riješiti po skraćenom odnosno po posebnom ispitnom postupku. Utvrdivši da postoje okolnosti prigovora koje upućuju na njihovu opravdanost, Agencija je dana 18. siječnja 2007. godine donijela Rješenje o pokretanju postupka nadzora nad provođenjem povećanja temeljnog kapitala Podravske banke d.d., Opatička 3, Koprivnica ulozima u novcu i izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom (klasa: UP/I-041-02/07-01/3, urbroj: 326-321/07-01).
Temeljem do tada utvrđenih činjenica te sumnja na nepravilnost provođenja postupka, a smatrajući da je povrijeđena jednakost dioničara pri pravu na upis i uplatu dionica, Agencija je Privremenim Rješenjem od 18. siječnja 2007. na rok od 60 dana naložila Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. da zabrani raspolaganje ili opterećenje dionicama Izdavatelja na računima dioničara koje su upisali dionice u drugom krugu, a za koji Agencija smatra da je proveden suprotno odobrenom Prospektu tu suprotno člancima 211. te 308. i 324. Zakona o trgovačkim društvimaL327409 (»Narodne novine« br 111/93 i 118/03) kako bi u postupku nadzora mogla omogućiti svim zainteresiranim osobama te strankama u postupku da sudjeluju u istom te da provede neposredni i potpuni postupak nadzora.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga obavila je po ovlaštenim djelatnicima u razdoblju od 20. prosinca 2006. do 17. siječnja 2007. godine te od 17. siječnja do 7. ožujka 2007. godine nadzor kod društva Podravska banka d.d., Opatička 3, Koprivnica u prostorijama Banke u Koprivnici i u prostorijama Agencije u Zagrebu, Miramarska 24b u cilju provjere navoda iz prijava dioničara a u pogledu provedbe drugog kruga izdavanja dionica, koju je Izdavatelj provodio temeljem Prospekta kojeg je Agencija odobrila rješenjem urbroj: 326-111/06-08, klasa: UP/I450-08/06-11/33 od 17. studenoga 2006. godine.
U tijeku postupka provođenja neposrednog nadzora, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Agencija je obavila sljedeće radnje: uvid u prijave osoba koje se smatraju oštećenim pri provedbi upisa i uplate dionica (6 prijava); uvid u Prospekt kojeg je Agencija odobrila 17. studenoga 2006. godine; uvid u odluke Glavne skupštine Izdavatelja od 28. kolovoza 2006. godine; očitovanja osoba koje su prijavile nepravilnosti; očitovanja osoba koje su upisale dionice u drugom krugu; upisnice u drugi krug i naloge za plaćanje za dioničare koji su upisali dionice u drugom krugu; obavijest Središnje depozitarne agencije d.d. o stanjima na računima dioničara na dan 17. siječnja 2007. godine; uvid u Izvadak iz Zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora Banke od 05. prosinca 2006. godine; uvid u Zapisnik sa sastanka Uprave Banke od 14. prosinca 2006. godine; uvid u snimke nadzorne kamere Banke u razdoblju 15. – 16. prosinca 2006. godine (11 CD-a) te je saslušala odgovorne osobe stranke u postupku i to predsjednika Uprave i osobu određenu od Uprave za provođenje upisa i uplate dionica.
Na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja te provedenog postupka nadzora Agencija je utvrdila da drugi krug upisa i uplate dionica nije proveden sukladno odobrenom Prospektu te da je sadržavao nepravilnosti uslijed čega je došlo do povrede jednakopravnosti dioničara.
Uvidom u Prospekt Izdavatelja razvidno je da u dijelu koji se odnosi na podatke o vrijednosnim papirima, upis i uplata dionica definirani su kroz dva kruga. Prospektom je navedeno da će se upis novih dionica provesti u dva kruga kako slijedi:
»a) PRVI KRUG: postojećim dioničarima Banke, upisanim u depozitorij Središnje depozitarne agencije d.d. na dan 28. 8. 2006. godine, daje se pravo prvenstva pri upisu novih redovnih dionica koje se izdaju na temelju ove odluke razmjerno njihovom udjelu u dosadašnjem temeljnom kapitalu Banke. Postojeći dioničari mogu ostvariti svoje pravo prvenstva upisom i uplatom novih redovnih dionica koje se izdaju na temelju ove odluke u roku od 24 dana od dana konačnosti Rješenja HANFA-e o odobrenju Prospekta.
DRUGI KRUG: počinje 25. dana od dana konačnosti Rješenja HANFA-e o odobrenju Prospekta i traje do tridesetog dana od dana konačnosti Rješenja HANFA-e o odobrenju Prospekta, odnosno do trenutka upisa svih preostalih dionica koje postojeći dioničari nisu upisali u prvom krugu, ukoliko se to dogodi prije isteka tridesetog dana. U drugom krugu postojeći dioničari, mogu upisati dodatan broj dionica, preostalih iz Prvog kruga, s tim da s novim upisom niti jedan dioničar ne može steći deset ili više posto ukupnog broja dionica Banke. U drugom krugu prednost za upis utvrđivat će se prema kronološkom redosljedu upisa i uplate dionica preostalih iz Prvog kruga. Eventualno uplaćena sredstva za neupisane dionice vratit će se u roku 7 dana po okončanju upisa.«
(citirano iz Prospekta: strana 5. i 6.)
Prema Izvješću o provedenom upisu redovnih dionica Banke, upis dionica obavljen je u dva kruga i to: u prvom krugu koji je trajao zaključno s 15. prosinca 2006. godine upisano je i uplaćeno 92.739 dionica, a ostatak od 7261 komada dionica upisan je i uplaćen u drugom krugu, koji je započeo dana 16. prosinca 2006. godine te je trajao istog dana od 7:00 sati do 7:30 sati kada su upisane i uplaćene sve dionice iz drugog kruga na način da je pet dioničara ostvarilo pravo na dodatni upis i to kako slijedi: M.T. je upisao i uplatio 752 dionica; S.K. je upisao i uplatio 140 dionica, L.M je upisao i uplatio 2000 dionica, M.Z. je upisao i uplatio 517 dionica, K.G. je upisao i uplatio 3852 dionica.
Iz iskaza osoba koje su prijavile nepravilnosti kao i osoba koje su upisale dionice u drugom krugu te pregledom snimke nadzorne kamere, utvrđeno je da se red za upis dionica počeo formirati pred sjedištem Izdavatelja prethodnoga dana, dakle 15. prosinca 2006. godine oko 16:00 sati. Do početka radnog vremena Izdavatelja, dakle do 07:00 sati 16. prosinca 2006. godine, pred ulazom u poslovnu zgradu bilo je okupljeno više od stotinu dioničara koji su namjeravali ostvariti svoje pravo upisa i uplate.
Nesporno je da nakon što je pet dioničara upisalo i uplatilo dionice postupaka upisa i uplate je prekinut od strane djelatnika Izdavatelja, s obrazloženjem da su sve raspoložive dionice upisane i uplaćene. Umjesto da se omogući svim zainteresiranim dioničarima da u drugom krugu upišu preostale nove dionice u djelu koji odgovara njihovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu društva, zaposlenik Banke je dozvolilo upis samo prvoj petorici dioničara, kojima je dozvoljen upis dionica koji ne odgovara njihovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu društva. Zaposlenik Banke prekinuo je postupaka upisa i uplate dionica na način da je usmeno okupljenim dioničarima prenio da su sve dionice uplaćene i da nemaju više razloga čekati.
Agencija smatra da je navedenim postupkom Izdavatelja povrijeđeno zakonsko pravo dioničara na prvenstvo pri upisu dionica razmjerno udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Izdavatelja (članka 308. i 324. Zakona o trgovačkim društvima), a koje pravo nije bilo isključeno niti Prospektom niti posebnom skupštinskom odlukom Izdavatelja.
Agencija smatra da je odobreni Prospekt predvidio primjenu »kronološkog reda upisa« dionica u drugom krugu upisa i uplate povećanja temeljnog kapitala za slučaj da ostane raspoloživih dionica za upis i uplatu, ali nakon što svi zainteresirani dioničari ostvare svoje zakonsko pravo na prvenstvo uplate razmjerno njihovu sudjelovanju u dotadašnjem temeljnom kapitalu Izdavatelja, što je prekidom upisa onemogućeno. Prospektom za izdavanje dionica privatnom ponudom navedeno je da će se »prema kronološkom redu upisa« određivati prednost upisa preostalih dionica a koja, sukladno člancima 308. i 324. Zakonu o trgovačkim društvima, može biti ostvareno tek nakon što dioničari ostvare zakonsko pravo na prvenstvo pri upisu dionica razmjerno udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Izdavatelja. Naime, da bi se isključilo zakonsko pravo dioničara na pravo prvenstva upisa, bilo je potrebno da odlukom Glavne skupštine Izdavatelja od 28. kolovoza 2006. godine to pravo prvenstva upis bude isključeno u cijelosti ili djelomično (članak 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima), što neosporno nije bio slučaj. Pregledom skupštinskih odluka u postupku nadzora, sa skupštine održane 28. kolovoza 2006. godine, Agencija je utvrdila da takva odluka, koja bi morala biti izričita i uredno objavljena ne postoji.
Jedna zainteresirana stranka pristupila je osobno dana 16. ožujka 2007. u Agenciju, dva dana nakon posljednjeg dana roka za očitovanje, kojeg je prema okolnostima slučaja odredila službena osoba Agencije koja vodi postupak, sukladno članku 99. Zakona o općem upravnom postupku, a radi preuzimanja Zapisnika o provedenom nadzoru, dopisa uz predmetni zapisnik od 8. ožujka 2007. godine i radi omogućavanja razgleda spisa. Zainteresirana stranka je 16. ožujka 2007. godine preuzela Zapisnik o provedenom nadzoru te dopisa uz predmetni zapisnik od 8. ožujka 2007. godine.
Stoga je, temeljem ovlasti iz članka 15. stavak 1. točka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Agencija utvrdila kao točkama 1. i 2. dispozitiva ovog Rješenja.
S obzirom na utvrđenja iz točke 1. i 2. dispozitiva kojima je Agencija utvrdila nepravilnosti koje ugrožavaju položaj i interese pojedinih sudionika na tržištu kapitala i mogućnost nastanka štete za iste, Agencija smatra da je potrebno ponoviti drugi krug upisa i uplate dionica temeljem povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja, a u kojem će Izdavatelj omogućiti nesmetani upis i uplatu svim zainteresiranim dioničarima razmjerno njihovom sudjelovanju u dotadašnjem temeljnom kapitalu te im tako omogućiti ostvarivanje njihova zakonskog prava, valjalo je temeljem ovlasti iz članka 15. stavak 4. točka 9. Zakona o tržištu vrijednosnih papira riješiti kao u točki 3. dispozitiva ovog Rješenja.
Agencija je dana 18. siječnja 2006. godine donijela privremeno Rješenje u trajanju od 60 dana (klasa: UP/I-041-02/07-01/3, urbroj: 326-321/07-02), kojim je naložila Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. iz Zagreba, zabranu raspolaganja i opterećenja nad dionicama izdavatelja Podravska banka d.d. Koprivnica, izdanih u drugom krugu postupka povećanja temeljnog kapitala a koji se vode na računima vrijednosnih papira za pet dioničara. Od trenutka evidentiranja upisanih dionica na računima petoro dioničara koji su upisali dionice u drugom krugu do dana donošenja citiranog privremenog Rješenja otuđeno je 193 komada dionica te je preostalo na računima 7068 dionica. Radi provedbe točke 3. iz dispozitiva ovog Rješenja, Agencija je, a temeljem ovlasti iz članka 15. stavak 4. točka 9. Zakona, odlučila kao u točki 4. dispozitiva ovog Rješenja, naloživši Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. da navedeni broj dionica prebaci i upiše na vlastiti račun Izdavatelja. Agencija je također naložila Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. da tako prebačene i upisane dionice blokira odnosno omogući njihovo otuđenje ili opterećenje sve do končanja provedbe ponovljenog upisa i uplate drugog kruga
Kako je u postupku nadzora neosporno utvrđeno da je od 7261 dionice otuđeno 193 dionice to je bilo potrebno radi omogućavanja provedbe točke 3. dispozitiva ovog Rješenja odnosno ponavljanja drugog krupa upisa i uplate dionica temeljem članka 15. stavak 4. točka 9. Zakona naložiti Izdavatelju da iz vlastitih izvora nadoknadi otuđene dionice je valjalo riješiti kao u točki 5. dispozitiva ovog Rješenja.
S obzirom na to da će se dionice koje su bile upisane i uplaćene u drugom krugu, upisati s računa upisnika na račun Izdavatelja, to je temeljem članka 15. stavak 4. točka 9. Zakona naloženo Izdavatelju da vrati uplaćena sredstva za dionice zajedno sa zakonskom zateznom kamatom od dana uplate do dana isplate, i da o učinjenom obavijesti Agenciju te je valjalo riješiti kao u točci 6. dispozitiva ovog Rješenja
Kako Agencija smatra da su svi dioničari koji su imali pravo upisa dionica zainteresirane stranke u ovom upravnom postupku, temeljem članka 15. stavak 4. točka 9. Zakona, Izdavatelju je naloženo da im ovo Rješenje dostavi te da o učinjenom obavijesti Agenciju to je valjalo riješiti kao u točki 7. dispozitiva ovog Rješenja.
Agencija je dana 18. siječnja 2006. godine donijela Rješenje u trajanju od 60 dana (klasa: UP/I-041-02/07-01/3, urbroj: 326-321/07-02), kojim je naložila Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. iz Zagreba, zabranu raspolaganja i ili opterećenja nad dionicama izdavatelja Podravska banka d.d. Koprivnica, izdanih u drugom krugu postupka povećanja temeljnog kapitala, a koji se vode na računima vrijednosnih papira za 5 dioničara. Kako je ovim Rješenjem ova upravna stvar riješena u cjelini, to je temeljem članka 217. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku Agencija riješila kao u točki 8. dispozitiva ovog Rješenja.
Sukladno odredbama članka 8.L327410 stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) ovo Rješenje će se objaviti u »Narodnim novinama«.
Sukladno članku 135. Zakona o općem upravnom postupku, Agencija smatra da je utvrdila činjenice i okolnosti koje su značajne za rješenje odnosno završetak postupka nadzora. U cilju omogućavanja strankama i zainteresiranim strankama da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese, Agencija je zatražila te dobila pismena odnosno i pismena i usmena očitovanja stranke u postupku (Izdavatelj) te zainteresiranih osoba (pet dioničara upisnika u drugi krug te dioničara koji su poslali prijave).
Kako bi se omogućilo dioničarima koji su zainteresirane stranke, a na koje se odnosi privremeno Rješenje od 18. siječnja 2007. godine, da sudjeluju u postupku, Agencija je sastavljeni Zapisnik o provedenom postupku nadzora nad provođenjem povećanja temeljnog kapitala Podravske banke d.d., Opatička 3, Koprivnica, ulozima u novcu i izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom (UP/I-041-02/07-01/3 urbroj 326-321/07-17) dostavila stranci te zainteresiranim strankama u postupku kako bi mogli uložiti primjedbe odnosno dati svoja očitovanja na Zapisnik prije donošenja ovog Rješenja.
Do službenog roka određenog za dostavu primjedbi i očitovanja na Zapisnik o provedenom postupku nadzora Agencija je zaprimila primjedbe stranke u postupku (urbroj: 383-321-07-25) i očitovanja zainteresiranih stranaka (urbroj: 383-321-07-28, 383-321-07-29, 383-321-07-30 i 383-321-07-31). U zaprimljenim primjedbama i očitovanjima stranke u postupku i zainteresirane stranke u bitnome osporavaju postojanje nepravilnosti koje je Agencija utvrdila u svezi provođenja drugog kruga upisa dionica, suprotno utvrđenjima Agencije navodeći da nepravilnosti nije bilo te da je neosnovana tvrdnja Agencije da provođenje upisa dionica nije bilo provedeno suprotno, od strane Agencije prethodno odobrenom Prospektu.
Agencija nije u navedenim primjedbama našla nikakve nove dokaze i činjenice koje prethodno nije utvrdila u postupku. Agencija smatra da zainteresirane stranke čine spornim Agencijino tumačenje odredbi Zakona o trgovačkim društvima te odredbi Zakona o tržištu vrijednosnih papira. Agencija smatra da navedenim očitovanjima o pravnim pitanjima nije osporeno da je Skupština izdavatelja svojim odlukama od 28. kolovoza 2006. godine odobrila postupak izdavanja novih dionica kojim nije isključeno pravo dioničara na prednost pri upisu novih dionica. Stoga Agencija nakon uvida u navedene primjedbe smatra da je točno, istinito i određeno utvrdila sve činjenice i okolnosti značajne za rješenje upravne stvari te da nema potrebe upotpunjavati činjenično stanje i izvoditi nove dokaze.
Slijedom navedenog, Agencija smatra da je stranci u postupku te zainteresiranim strankama prije donošenja bilo kakvih mjera bila dana mogućnost da se očituje o svojim pravima i pravnim interesima, sukladno odredbi članka 135. Zakona o općem upravnom postupku.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/07-01/03
Urbroj: 326-321/07-33
Zagreb, 16. ožujka 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se utvrđuje da je prilikom održavanja drugog kruga upisa i uplate dionica temeljem povećanja temeljnog kapitala Podravske banke d.d. održanog 16. prosinca 2006. godine, došlo do nepravilnosti kojima se ugrožava položaj i interesi pojedinih sudionika na tržištu kapitala
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !