Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se utvrđuje ništavom odredba točke 22. u tipskim ugovorima o suradnji u poslovima stambene štednje sklopljenim između Wüstenrot stambene štedionice d.d. i nekoliko banaka – (“Narodne novine”, br. XX/04,) (čl. 39,)
označi tražene riječi printaj stranicu
74 4.6.2004 Rješenje kojim se utvrđuje ništavom odredba točke 22. u tipskim ugovorima o suradnji u poslovima stambene štednje sklopljenima između Wüstenrot stambene štedionice d.d. i nekoliko banaka

HRVATSKA NARODNA BANKA

1521

Na temelju članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banciL105143 (»Narodne novine«, br. 36/2001.), a u vezi s člankom 40.L105144 Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 84/2002.) i točkom 2. Odluke o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektoraL105146 (»Narodne novine«, br. 48/2003.), u upravnom postupku ocjene ugovora o suradnji u poslovima stambene štednje sklopljenih između Wüstenrot stambene štedionice d.d., Zagreb, i Centar banke d.d., Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, HVB Bank Croatia d.d., Zagreb, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, Slavonske banke d.d., Osijek, te Volksbank d.d., Zagreb, guverner Hrvatske narodne banke donosi

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se ništavom odredba točke 2.2. u tipskim ugovorima o suradnji s poslovima stambene štednje sklopljenima između Wüstenrot stambene štedionice d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 14, i sljedećih banaka:

1. Centar banke d.d., Zagreb, Jurišićeva 36

2. Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a

3. HVB Bank Croatia d.d., Zagreb (pravni sljednik: HVB Splitska banka d.d., R. Boškovića 16)

4. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, Koturaška 47

5. Slvonske banke b.b., Osijek, Kapucinska 29

6. Volksbank d.d., Zagreb, Varšavska 9

kojom je ugovoreno da se navedene banke obvezuju da će za trajanja ugovornog odnosa na području stambene štednje prodavati isključivo proizvode Wüstenrot stambene štedionice d.d. i da ne mogu obavljati poslove iz navedenih ugovora za bilo koju drugu stambenu štedionicu.

2. Ugovori o suradnji u poslovima stambene štednje navedeni u točki 1. ovog rješenja ostaju na snazi, osim odredbe točke 2.2., koja je utvrđena ništavom, te im se dodjeljuje pojedinačno izuzeće od primjene članka 9. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, odnosno točke 2.1. i 2.2. Odluke o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektora.

3. Izuzeće iz točke 2. ovog rješenja dodjeljuje se na vrijeme od 5 godina od dana donošenja ovog rješenja.

4. Nalaže se Wüstenrot stambenoj štedionici d.d. da odredbe ugovora o suradnji u poslovima stambene štednje koje su utvrđene ništavim u točki 1. izreke ovog rješenja briše i da u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja dostavi Hrvatskoj narodnoj banci dokaz o izvršenju ovog naloga.

5. Wüstenrot stambena štedionica d.d. dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sve naknadne izmjene i dopune ugovora iz točke 1. izreke ovog rješenja i njihovih priloga u roku 15 dana od dana sklapanja te je dužna obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o namjeni sklapanja ugovora o suradnji u poslovima stambene štednje s drugim bankama.

6. Ovo će rješenje biti objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

U skladu s točkom 8.1.5. Odluke o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektoraL105147 (»Narodne novine«, br. 48/2003. – u nastavku teksta: Odluka) uz prijavu namjere provedbe koncentracije nastale pripajanjem HVB Bank Croatia d.d., Zagreb, Splitskoj banci d.d., Split, 16. travnja 2003. Splitska banka d.d., Split, dostavila je Hrvatskoj narodnoj banci jedanaest sporazuma koje su potpisale banke sudionice koncentracije. Među ostalim sporazumima dostavljen je i Ugovor o suradnji u poslovima stambene štednje sklopljen između Wüstenrot stambene štedionice d.d., Zagreb i HVB Bank Croatia d.d., Zagreb, zajedno s Privitkom 1. – Sporazumom o naknadi, koji je sastavni dio navedenog ugovora.

U skladu s odredbama točke 2. i 3. Odluke Hrvatska narodna banka pokrenula je ispitni postupak ocjene predmetnog sporazuma.

17. listopada 2003. Hrvatska narodna banka zatražila je nadopunu dokumentacije i određena pojašnjenja. Podneskom odvjetnika Uroša Pavasovića od 4. studenoga 2003. (zaprimljeno u Hrvatskoj narodnoj banci 5. studenoga 2003.) dostavljen je Ugovor o suradnji u poslovima stambene štednje sklopljen između Wüstenrot stambene štedionice d.d. i Splitske banke d.d. te dopis Wüstenrot stambene štedionice d.d. Splitskoj banci d.d. od 31. listopada 2003.

Na zahtjev Hrvatske narodne banke Wüstenrot stambena štedionica d.d., Zagreb (u nastavku teksta: Štedionica) dostavila je 11. prosinca 2003. i ugovore o suradnji u poslovima stambene štednje sklopljene između Štedionice i pet banaka:

• Ugovor o suradnji u poslovima stambene štednje sklopljen 4. studenoga 1999. između Štedionice i Centar banke d.d. i Privitak 1. navedenog ugovora – Sporazum o naknadi;

• Ugovor o suradnji u poslovima stambene štednje sklopljen između Štedionice i Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. i Privitak navedenog ugovora – Sporazum o naknadi;

• Ugovor o suradnji u poslovima stambene štednje sklopljen između Štedionice i Slavonske banke d.d. i Privitak navedenog ugovora – Sporazum o naknadi;

• Ugovor o suradnji u poslovima stambene štednje sklopljen 31. listopada 2003. između Štedionice i Volksbank d.d. i Privitak 1. navedenog ugovora – Sporazum o naknadi;

• Ugovor o suradnji u poslovima stambene štednje sklopljen 24. studenoga 2003. između Štedionice d.d. i Erste & Steiermärkische bank d.d. i Privitak 1. navedenog ugovora.

Uvidom u dostavljene ugovore utvrđeno je da sadrže identične ili vrlo slične odredbe, kojima se uređuje ugovorni odnos između Štedionice i druge ugovorne strane, da se u postupku ocjene dopuštenosti svih navedenih ugovora primjenjuju isti propisi i da je za ocjenu svih ugovora nadležna Hrvatska narodna banka, te je u skladu s člankom 127.L105148 stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/1991.) Zaključkom urbroj: 46-020/02-04/ŽR od 6. veljače 2004. provedeno spajanje navedenih postupaka.

U ispitnom postupku ocjene predmetnih ugovora izvršen je uvid u šest navedenih ugovora o suradnji u poslovima stambene štednje (u nastavku teksta: ugovori) i u sporazume o naknadi koji kao prilog čine sastavni dio ugovora, te je utvrđeno sljedeće:

1. Ugovorima je uređena suradnja Štedionice i šest banaka na način da će banke preko svojih poslovnica aktivno pružati informacije o stambenoj štednji Štedionice i preuzimati zahtjeve za sklapanje ugovora o stambenoj štednji, koje će zatim proslijediti Štedionici na obradu. S obzirom na sadržaj utvrđeno je da je riječ o tipskim ugovorima, koji s aspekta zaštite tržišnog natjecanja sadrže neznatne razlike.

2. U točki 2.2. ugovora banke potpisnice obvezale su se da će za trajanja tog ugovornog odnosa na području stambene štednje prodavati isključivo proizvode Štedionice i da ne mogu poslove iz ugovora obavljati za bilo koju drugu stambenu štedionicu.

3. U točki 9.1. ugovora (u ugovoru s Centar bankom d.d. u točki 8.) Štedionica se između ostalog obvezala da neće ni nakon završetka suradnje po ugovorima strankama do kojih je došla preko tih banaka, nastojati prodati financijske usluge ili proizvode osiguranja.

4. U točki 8. ugovora banke (osim Centar banke d.d.) obvezale su se primati uplate u korist Štedionice bez naknade, odnosno u slučaju Volksbank d.d. uz fiksnu naknadu u iznosu od 3,00 kn po uplati.

5. Svi su ugovori sklopljeni na neodređeno vrijeme.

6. Ugovori su vertikalni sporazumi s obzirom na to da banke imaju ulogu distributera proizvoda stambene štednje, za što im Štedionica plaća naknadu. Štedionica i banke potpisnice ugovora u tom smislu djeluju na različitoj razini proizvodnje, jer je stambena štednja specifičan proizvod koji u skladu sa Zakonom o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednjeL105150 (»Narodne novine«, br. 109/1997., 76/1999. i 10/2001.) mogu prodavati samo stambene štedionice, pa se banke ne mogu smatrati konkurentima stambenim štedionicama.

U ispitnom postupku također je izvršena analiza mjerodavnog tržišta i distributivne mreže, te je utvrđeno sljedeće:

1. Kao mjerodavno tržište određeno je tržište stambene štednje kod stambenih štedionica na području Republike Hrvatske, na kojem posluju četiri stambene štedionice. Tržišni je udio Štedionice na mjerodavnom tržištu na dan 31. prosinca 2003. iznosio 15,13%.

2. Analizom tržišta univerzalnog bankarstva Republike Hrvatske s obzirom na primljene depozite i izdane kredite i ukupnu aktivu banaka potpisnica ugovora utvrđeno je da ni jedna od banaka potpisnica Ugovora pojedinačno niti sve zajedno nemaju vladajući položaj na navedenom tržištu.

3. Distributivnu mrežu Štedionice čine njezini uredi u 18 gradova, što je znatno manje od distributivne mreže ostalih stambenih štedionica. Naime, ostale tri stambene štedionice vlasnički su povezane s bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te su na tržištu prisutne preko poslovnica tih banaka, tako da su Ugovori način proširenja distributivne mreže Štedionice, čime se unaprjeđuju pružanje i distribucija usluga i pridonosi se koristima korisnika usluga Štedionice.

4. Štedionica i banke potpisnice ugovora djeluju na osjetljivim tržištima koja imaju velik utjecaj na ostala tržišta i gospodarstvo u cijelosti i koja su regulirana posebnim propisima s velikim zaprekama ulaska, te na kojima sudjeluje ograničen broj sudionika velike financijske moći.

Pravni temelj za ocjenu ugovora čini članak 40.L105151 Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 84/2002.), točke 2. i 3. Odluke, članci 9.L105153, 10.L105154, 11.L105155 i 12.L105156 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 122/2003. – u nastavku teksta: Zakon) i Uredba o skupnom izuzeću sporazuma između poduzetnika koji ne djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucijeL105158 (»Narodne novine«, br. 51/2004. – u nastavku teksta: Uredba).

Promatrani sa stajališta zaštite tržišnog natjecanja, ugovori sadrže odredbe kojima se ograničava sloboda tržišnog natjecanja, zbog čega su ocijenjeni zabranjenima u smislu članka 9. Zakona i točke 2.1. i 2.2. Odluke. Ograničavajućima su ocijenjene sljedeće odredbe:

• Odredba točke 2.2. ugovora sadrži obvezu nenatjecanja jer se njome banke potpisnice obvezuju da će za trajanja tog ugovornog odnosa na području stambene štednje prodavati isključivo proizvode Štedionice i da ne mogu poslove iz ugovora obavljati za bilo koju drugu stambenu štedionicu. Ovakva odredba ugovora predstavlja zabranjen sporazum u smislu članka 9. Zakona i točke 2.1 i 2.2. Odluke, na koji se u skladu s člankom 10. Uredbe ne može primijeniti izuzeće, te je u skladu s točkom 2.3. Odluke odredbu valjalo utvrditi ništavom.

• Odredba točke 9.1. ugovora (u ugovoru s Centar bankom d.d. odredba točke 8.) također sadrži obvezu nenatjecanja, jer se Štedionica obvezala da neće strankama do kojih je došla na temelju ugovora nastojati prodati financijske usluge ili proizvode osiguranja. Prema važećem Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednjeL105159 (»Narodne novine«, br. 109/1997., 76/1999. i 10/2001.) stambene štedionice ne mogu prodavati druge financijske usluge ili proizvode osiguranja, osim poslova stambene štednje, pa ova odredba, iako po svom sadržaju ograničavajuća, trenutačno nema utjecaja na slobodu tržišnog natjecanja. Međutim, eventualnom izmjenom Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje kojom bi se proširio krug usluga koje može pružati stambena štedionica, ova bi odredba mogla ograničiti slobodu tržišnog natjecanja.

• Odredba točke 8. ugovora (osim ugovora s Centar bankom d.d.) ograničava slobodu tržišnog natjecanja jer se njome banke obvezuju da će primati uplate u korist Štedionice bez naknade, odnosno u slučaju Volksbank d.d. uz fiksnu naknadu u iznosu od 3,00 kn po uplati, čime se izravno utvrđuju naknade, što točka 2.2. Odluke zabranjuje.

Odredbe točke 2.2., točke 8. (osim ugovora s Centar bankom d.d.) i točke 9.1. (8.1. kod Centar banke d.d.), kao i činjenica da su ugovori sklopljeni na neodređeno vrijeme, promatrane u ukupnosti svog djelovanja imaju za posljedicu sprječavanje, ograničavanje i narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu stambene štednje kod stambenih štedionica, jer se njima izravno utvrđuju naknade, ograničava ili nadzire obujam pružanja usluga i tržište, dijele tržišta sprječavanjem ili ograničavanjem banaka i stambenih štedionica u prodaji usluga, te se ograničavaju banke u izboru tržišta i uvjeta poslovanja.

U ispitnom je postupku utvrđeno da, kada se poništi odredba točke 2.2. ugovora, ostatak ugovora čini cjelinu koja može samostalno funkcionirati, ali da s obzirom na ostale ograničavajuće odredbe može ostati na snazi samo ako mu se dodijeli izuzeće od primjene točke 2.1. i 2.2. Odluke. Budući da je u ispitnom postupku utvrđeno:

• da je tržišni udjel Štedionice manji od 30%;

• da ugovori sadrže ograničenja radi unaprjeđenja pružanja i distribucije usluga;

• da ugovori pridonose koristima korisnika bankovnih usluga;

• da se bankama potpisnicama ugovora ne nameću ograničenja koja nisu nužna za ostvarivanje tih ciljeva (osim odredbe točke 2.2., koja je ništava i briše se iz ugovora);

• da se ugovorima ne omogućuje uklanjanje konkurencije na znatnom dijelu tržišta;

• da ugovori ne sadrže teška ograničenja tržišnog natjecanja u smislu članka 9. Uredbe;

ocijenjeno je da su ispunjeni uvjeti iz članka 10. Zakona i da se u skladu s člankom 12. Zakona može odobriti izuzeće od primjene članka 9. Zakona, odnosno točke 2.1. i 2.2. Odluke.

Na temelju iznijetoga odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom neposredno kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Broj: 195-020/05-04/ŽR
Zagreb, 24. svibnja 2004.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se utvrđuje ništavom odredba točke 22. u tipskim ugovorima o suradnji u poslovima stambene štednje sklopljenim između Wüstenrot stambene štedionice d.d. i nekoliko banaka –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !