Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Zoranu Kordi iz Zagreba oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
70 26.6.2006 Rješenje kojim se Zoranu Kordi iz Zagreba oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1688

Temeljem odredbi članka 15.L303967 točka 4. alineja 1. i članka 8.L303968 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, po službenoj dužnosti u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova investicijskog savjetnika Zoranu Kordi iz Zagreba, Bosiljevska 20, na sjednici održanoj 14. lipnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Zoranu Kordi iz Zagreba, Bosiljevska 20, oduzima se dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika.
2. Ovo rješenje upisuje se u Registar ovlaštenih investicijskih savjetnika, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/02-02/217 od 16. siječnja 2003. godine, Zoranu Kordi iz Zagreba, Bosiljevska 20, zaposleniku ovlaštenog društva National d.d. Zagreb, bila je na neodređeno vrijeme izdana dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika. Od 16. veljače 2005. godine Zoran Korda bio je zaposlen u ovlaštenom društvu Vrijednosnice Osijek d.o.o. Osijek.
Sukladno odredbi članka 10.L303970 stavak 1. Pravilnika o sadržaju zahtjeva za izdavanje i postupku izdavanja dozvola ovlaštenim društvima i osobama ovlaštenim za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima (»Narodne novine« broj 143/02), investicijski savjetnik je dužan kontinuirano obavljati poslove sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papiraL303972 (»Narodne novine« broj 84/02, dalje: ZTVP) i aktima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija). Odredbom članka 58. stavak 1. točka 7. ZTVP-a propisano je da će Agencija rješenjem oduzeti dozvolu investicijskom savjetniku koji prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih mu je dozvola izdana ako, u roku koji Agencija odredi, te uvjete ne ispuni.
Ovdje napominjemo da se, sukladno odredbi članka 23.L303973 Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05, dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 28. studenoga 2005. godine, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine, u ZTVP-u, drugim zakonima i svim podzakonskim propisima naziv »Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske« zamjenjuje nazivom »Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga«, koja je pravni sljednik Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske.
Budući da je rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-041-02/05-01/85 od 23. prosinca 2005. godine, ovlaštenom društvu Vrijednosnice Osijek d.o.o., Osijek oduzeta dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima, slijedom čega je isto od 16. siječnja 2006. godine prestalo biti ovlašteno društvo, to je Zoranu Kordi zaključkom klasa: UP/I-450-08/06-08/02 od 26. siječnja 2006. godine bio određen rok od 3 (tri) mjeseca za dostavu dokaza da je zaposlen u ovlaštenom društvu na poslovima savjetovanja prilikom investiranja u vrijednosne papire. Iz dostavnice je razvidno da je imenovanom predmetni zaključak uručen 1. veljače 2006. godine.
Kako Zoran Korda nije u roku od 3 mjeseca (do 1. svibnja 2006. godine), a niti naknadno, Agenciji dostavio dokaz o zaposlenju, valjalo je riješiti kao u izrijeci ovog rješenja, dakle oduzeti mu dozvolu za obavljanje poslova investicijskog savjetnika i provesti upis oduzimanja dozvole u Registru ovlaštenih investicijskih savjetnika koji vodi Agencija, s danom upisa 14. lipnja 2006. godine, pod rednim brojem 5 (pet).
Sukladno odredbi članka 8. stavak 3. Zakona, ovo rješenje objavit će se u Narodnim novinama.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-08/02
Urbroj: 326-103/06-2
Zagreb, 14. lipnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se Zoranu Kordi iz Zagreba oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !