Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o davanju suglasnosti Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima u ime stranaka u namjeravanoj transakciji poslovnim udjelom, i to u ime AZ-Argos 2 ... ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 23.1.2006 Rješenje o davanju suglasnosti Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima u ime stranaka u namjeravanoj transakciji poslovnim udjelom, i to u ime AZ-Argos 2 Vermogensverwaltungsgesellschaft GmbH u svojstvu prenositelja i Allianz New Europe Holding Gmbh kao stjecatelja udjela

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

211

Na temelju odredbi članka 15.L286512 stavak 1. točka 4. alineja 2. i članka 8.L286513 Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05), primjenom odredbe članka 13.L286515 stavak 1. i 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99, 63/00, 103/03 i 177/04), postupajući po zahtjevu podnositelja Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na 1. sjednici održanoj 5. siječnja 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

I. Daje se suglasnost Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima u ime stranaka u namjeravanoj transakciji poslovnim udjelom, i to u ime AZ-Argos 2 Vermogensverwaltungsgesellschaft GmbH u svojstvu prenositelja i Allianz New Europe Holding Gmbh kao stjecatelja udjela.

II. Ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima dostavilo je dana 14. 12. 2005. godine Zahtjev za izdavanje suglasnosti na prijenos poslovnog udjela u visini od 51% i nominalne vrijednosti od 7.650.000,00 (sedam milijuna i šestopedeset tisuća kuna) u Allianz ZB d.o.o društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima koji je sada u vlasništvu AZ-Argos 2 Vermogensverwaltungsgesellschaft GmbH sa sjedištem u Münchenu, Njemačkoj, na Allianz New Europe Holding Gmbh sa sjedištem u Beču, Austrija, iz razloga vezanih uz reorganizaciju poslovanja Allianza AG i uređenja poslovanja svoje grupacije u srednjoj i istočnoj Europi. Navedeni poslovni udjel od 51% u Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i nadalje će ostati u vlasništvu Allianz grupe.

U prilogu Zahtjeva dostavljena je potrebna dokumentacija i to:

§         popunjeni prilog 2/1-PO iz Pravilnika o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za autorizaciju

§         preslike i ovjerene prijevode diploma o visokoj stručnoj spremi direktora Allianz New Europe Holding GmbH

§         životopise s ovjerenim prijevodima, direktora Allianz New Europe Holding GmbH

§         izjave o nekažnjavanju direktora Allianz New Europe Holding GmbH

§         izjava direktora Allianz New Europe Holding GmbH da protiv društva nije pokrenut ni stečajni ni likvidacijski postupak

§         ovjereni i prevedeni izvod iz Trgovačkog registra Općinskog suda u Beču za Allianz New Europe Holding GmbH AZ-Argos 2 Vermogensverwaltungsgesellschaft GmbH

Odlučujući o Zahtjevu podnositelja, Uprava Hratske agencije za nadzor financijskih usluga utvrdila je da je podnositelj zahtjeva Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima postupio u skladu sa Zakonom, te je temeljem članka 13. stavka 1. i 2. Zakona odlučeno kao u izrjeci ovog Rješenja.

U skladu s člankom 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje se objavljuje u »Narodnim novinama«, kao službenom glasilu Republike Hrvatske.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-140-01/06-07/01

Urbroj: 326-01-06-1

Zagreb, 5. siječnja 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

 
zatvori
Rješenje o davanju suglasnosti Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima u ime stranaka u namjeravanoj transakciji poslovnim udjelom, i to u ime AZ-Argos 2 ...
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !