Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o davanju suglasnosti na Aneks 2 Ugovora o skrbništvu nad imovinom PBZ Croatia osiguranje obveznog mirovinskog fonda, zaključenog između PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom i Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 23.1.2006 Rješenje o davanju suglasnosti na Aneks 2 Ugovora o skrbništvu nad imovinom PBZ Croatia osiguranje obveznog mirovinskog fonda, zaključenog između PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom i Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

224

Na temelju odredbi članka 15.L286589 stavak 1. točka 4. alineja 2. i članka 8.L286590 Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05), primjenom odredbe članka 79.L286592 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03 i 177/04) te članka 5.L286594 Pravilnika o obavljanju poslova banke skrbnika (»Narodne novine«, br. 65/01 i 47/03), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na 1. sjednici održanoj 5. siječnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

I. Daje se suglasnost na Aneks 2 Ugovora o skrbništvu nad imovinom PBZ Croatia osiguranja obveznog mirovinskog fonda, zaključenog između PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom i Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d.

II. Ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom dostavilo je svojim dopisom od 13. listopada 2005. godine Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja zahtjev za davanje suglasnosti na Aneks 2 Ugovora o skrbništvu nad imovinom PBZ Croatia osiguranje obveznog mirovinskog fonda, zaključenog između PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom i Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d., a koji se odnosi na primjenu smanjene naknade prema banci skrbniku.

Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga je nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju utvrdila da su sadržaj i oblik istog u skladu s gore navedenim Zakonom, pa je valjalo riješiti kao u izrjeci ovog Rješenja.

U skladu s člankom 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje se objavljuje u »Narodnim novinama«, kao službenom glasilu Republike Hrvatske.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-140-01/06-04/02

Urbroj: 326-01-06-1

Zagreb, 5. siječnja 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

 
zatvori
Rješenje o davanju suglasnosti na Aneks 2 Ugovora o skrbništvu nad imovinom PBZ Croatia osiguranje obveznog mirovinskog fonda, zaključenog između PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom i Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !