Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima InterFinancu d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
90 25.7.2005 Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima InterFinancu d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1800

Na temelju odredbi članka.12. točka 5., članka 35.L265679, člana 36L265680,, članka 41.L265681 stavak 1. i članka 43.L265682 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev brokerskog društva InterFinance d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 4a, u predmetu izdavanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, na sjednici održanoj 14. srpnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Brokerskom društvu InterFinance d.o.o., Zagreba, Heinzelova 4a, izdaje se dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, i to:

a) točka 5. – poslovi agenta izdanja

b) točka 6. – pokroviteljstvo izdanja,

2. Dozvola iz točke 1. izreke izdaje se na neodređeno vrijeme.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«

Obrazloženje

Rješenje klasa: UP/I-450-08/03-02/62, urbroj: 567-03/03-2 od 20. ožujka 2003. godine, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) izdala je brokerskom društvu InterFinance d.o.o. (dalje: Društvo) čistopis dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34.L265684 točke 1. do 4. i 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon).

Društvo je 13. srpnja 2005. godine Komisiji podnijelo zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. točke 5. i 6. Zakona.

U provedenom je postupku utvrđeno da Društvo ispunjava uvjete odredbama članka 40., stavak 3., 46. i 57. Zakona, te odredbama članka 2.L265686 i članka 3.L265687 stavci 1. i 3. Pravilnika o sadržaju zahtjeva za izdavanje i postupku izdavanja dozvola ovlaštenim društvima i osobama ovlaštenim za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima (»Narodne novine« br. 143/02). Slijedom iznijetog, riješeno je kao u izreci rješenja.

Ovo rješenje upisuje se u Registar ovlaštenih društava s danom upisa 14. srpnja 2005. godine, pod rednim brojem 79.

Podnositelj zahtjeva ispunio je uvjete iz članka 2.L265689 točke 6. pravilnika o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narodne novine« br. 115/02 i 43/03).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje obajvit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/104

Urbroj: 567-03/05-2

Zagreb, 14. srpnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima InterFinancu d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !