Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima ovlaštenom društvu KD Upravljanje imovinom d.d., Zagreb ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
60 11.5.2005 Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima ovlaštenom društvu KD Upravljanje imovinom d.o.o., Zagreb

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1173

Na temelju odredbi članka 12.L262940 točka 5., članka 35.L262941, članka 36.L262942, članka 41.L262943 stavak 1. i članka 43.L262944 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev društva KD upravljanje imovinom d.o.o., iz Zagreba, Radnička cesta 22, u predmetu izdavanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, na sjednici održanoj 5. svibnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

4. Društvu KD upravljanje imovinom d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 22, izdaje se dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, i to:

a) točka 1. – kupnja i prodaja vrijednosnih papira po nalogu nalogodavcu (u svoje ime i za račun nalogodavca)

b) točka 2. – trgovina u spekulacijske svrhe – kupnja i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun,

c) točka 4. – poslovi posebne burzovne trgovine.

5. Dozvola iz točke 1. izreke izdaje se na neodređeno vrijeme,

6. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Društvo KD upravljanje imovinom d.o.o. iz Zagreba (dalje: Društvo), podnijelo je 15. travnja 2005. godine Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34.L262946 točke 1., 2. i 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakona).

U provedenom je postupku utvrđeno da Društvo ispunjava uvjete propisane odredbama članka 36., 37., 40. stavak 2., 42., 46. i 57. Zakona, te odredbama članka 2.L262948 i članka 3.L262949 Pravilnika o sadržaju zahtjeva za izdavanje i postupku izdavanja dozvola ovlaštenim društvima i osobama ovlaštenim za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima (»Narodne novine«, br. 143/02). Slijedom iznijetog, riješeno je kao u izreci rješenja.

Ovo rješenje upisat će se u Registar ovlaštenog društva s danom 5. svibnja 2005. godine, pod rednim brojem 100 (sto).

Društvo je ispunilo uvjete iz članka 2.L262951 točke 3. i 5. Pravilnika o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narodne novine« br. 115/02 i 43/03).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje će se objaviti u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni postupak podnošenjeM tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/56

Urbroj: 567-03/05-5

Zagreb, 5. svibnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima ovlaštenom društvu KD Upravljanje imovinom d.d., Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !