Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima Partner kapitalu d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 25.4.2005 Rješenje o izdvanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima Partner kapitalu d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1017

Na temelju odredbi članka 12.L262161 točka 5., članka 35.L262162, članka 36.L262163, članka 41.L262164 stavak 1. i članka 43.L262165 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev društva PARTNER KAPITAL d.o.o., iz Zagreba, Vončinina 2, zastupanog po Odvjetničkom društvu Korušić, Hrg & Uskoković iz Varaždina, Anina 2, u predmetu izdavanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, na sjednici održanoj 12. travnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu PARTNER KAPITAL d.o.o., Zagreb, Vončinina 2, izdaje se dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, i to:

a) točka 1. – kupnja i prodaja vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca (u svoje ime i za račun nalogodavca)

b) točka 2. – trgovina u spekulacijske svrhe – kupnja i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun,

c) točka 3. – upravljanje portfeljem vrijednosnih papira za račun nalogodavca – vlasnika portfelja

d) točka 4. – poslovi posebne burzovne trgovine

e) točka 5. – poslovi agenta izdanja

f) točka 6. – pokroviteljstvo izdanja

g) točka 7. – investicijsko savjetovanje

2. Dozvola iz točke 1. izreke izdaje se na neodređeno vrijeme.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Društvo PARTNER KAPITAL d.o.o. iz Zagreba (dalje: Društvo), zastupano po Odvjetničkom društvu Korušić, Hrg & Uskoković iz Varaždina, podnijela je 4. travnja 2005. godine Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) zahtjev za izdavanje dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34.L262167 točke 1. do 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon).

U provedenom je postupku utvrđeno da Društvo ispunjava uvjete propisane odredbama članka 36., 37., 40. stavka 2., 42., 46. i 57. Zakona, te odredbama članka 2.L262169 i članka 3.L262170 Pravilnika o sadržaju zahtjeva za izdavanje i postupku izdavanja dozvola ovlaštenim društvima i osobama ovlaštenim za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima (»Narodne novine« br. 143/02). Slijedom iznijetog, rješenje je kao u izreci rješenja.

Ovo rješenje upisat će se u registar ovlaštenih društava s danom 12. travnja 2005. godine, pod rednim brojem 99 (devedeset devet).

Društvo je ispunilo uvjete iz članka 2.L262172 točke 4., 5. i 6. Pravilnika o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narodne novine« br. 115/02 i 43/03).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/49

Urbroj: 567-03/05-3

Zagreb, 12. travnja 2005.

Predsjednik komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima Partner kapitalu d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !