Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima za Dionicu Brod d.o.o. iz Slavonskog Broda ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 16.2.2005 Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima za Dionicu Brod d.o.o., iz Slavonskog Broda

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

409

Na temelju odredbi članka 12.L124319 točka 5., članka 35.L124320, članka 36.L124321, članka 41.L124322 stavak 1. i članka 43.L124323 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev društva DIONICA BROD d.o.o., Slavonski Brod, Zrinska 41, u predmetu izdavanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, na sjednici održanoj 10. veljače 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu DIONICA BROD d.o.o., Slavonski Brod, Zrinska 41, izdaje se dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, i to:

a) točka 1. – kupnja i prodaja vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca (u svoje ime i za račun nalogodavca),

b) točka 2. – trgovina u spekulacijske svrhe – kupnja i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun,

c) točka 4. – poslovi posebne burzovne trgovine.

2. Dozvola iz točke 1. izreke izdaje se na neodređeno vrijeme.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Društvo DIONICA BROD d.o.o., Slavonski Brod (dalje: Društvo) je dana 17. prosinca 2004. godine Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) podnijelo zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34.L124325 točke 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon). Društvo je, na traženje Komisije, predmetni zahtjev upotpunilo i konačnu verziju istoga dostavilo Komisiji dana 3. veljače 2005. godine.

U provedenom je postupku utvrđeno da Društvo ispunjava uvjete propisane odredbama članka 36., 37., 40. stavak 2., 42. stavak 3., 46. i 57. Zakona, te odredbama članka 2.L124327 i članka 3.L124328 Pravilnika o sadržaju zahtjeva za izdavanje i postupku izdavanja dozvola ovlaštenim društvima i osobama ovlaštenim za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima (»Narodne novine«, br. 143/02). Slijedom iznijetog, riješeno je kao u izreci rješenja.

Ovo rješenje upisat će se u Registar ovlaštenih društava s danom 10. veljače 2005. godine, pod rednim brojem 39 (trideset devet).

Društvo je ispunilo uvjete iz članka 2.L124330 točke 4. i 5. Pravilnika o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narodne novine« br. 115/02 i 43/03).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/04-02/183
Urbroj: 567-03/05-4
Zagreb, 10. veljače 2005.

Predsjednik Komisije
Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima za Dionicu Brod d.o.o. iz Slavonskog Broda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !