Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima za Hrvatsku poštansku banku d.d. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
57 4.5.2005 Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima za Hrvatsku poštansku banku d.d. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1123

Na temelju odredbi članka 12.L262671 točka 5., članka 38.L262672, članka 41.L262673 stavak 1. i članka 43.L262674 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02.), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev banke Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, Jurišićeva 4, u predmetu izdavanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, na sjednici održanoj 19. travnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Banci Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4, izdaje se dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, i to:

c) točka 3. – upravljanje portfeljem vrijednosnih papira za račun nalogodavca – vlasnika portfelja,

d) točka 7. – investicijsko savjetovanje – savjetovanje pri ulaganju u vrijednosne papire.

2. Dozvola iz točke 1. izreke izdaje se na neodređeno vrijeme.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb (dalje: Banka), podnijela je 18. travnja 2005. godine Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34.L262676 točke 3. i 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02., dalje: Zakon).

U provedenom je postupku utvrđeno da Banka ispunjava uvjete propisane odredbama članka 39., 40., 42. stavak 3., 46., 57. Zakona, te odredbama članka 2.L262678 i članka 3.L262679 stavci 1. i 2. Pravilnika o sadržaju zahtjeva za izdavanje i postupku izdavanja dozvola ovlaštenim društvima i osobama ovlaštenim za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima (»Narodne novine« br. 143/02.). Slijedom iznijetog, riješeno je kao u izreci rješenja.

Ovo rješenje upisuje se u Registar ovlaštenih društava s danom upisa 19. travnja 2005. godine, pod rednim brojem 89 (osamdeset devet).

Banka je ispunila je uvjete iz članka 2.L262681 točka 4. i 5. Pravilnika o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narodne novine« br. 115/02. i 43/03.).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/58

Urbroj: 567-03/05-2

Zagreb, 19. travnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima za Hrvatsku poštansku banku d.d. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !