Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o mjerama nadzora nad društvom Ceufin brokers d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 16.2.2005 Rješenje o mjerama nadzora nad društvom Ceufin brokers d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

408

Na temelju odredbe članka 15.L124281 stavka 2. i stavka 4. točke 6. i članka 147.L124282 stavka 3. i 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02) u predmetu nadzora nad poslovanjem društva CEUFIN BROKERS d.o.o. iz Zagreba, Koturaška 73, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na sjednici održanoj 10. veljače 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

I. Nalaže se društvu Ceufin brokers d.o.o. iz Zagreba, Koturaška cesta 73, da u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovog rješenja dostavi Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dokaze o pokretanju postupka brisanja djelatnosti iz sudskog registra, o obavješćivanju svih svojih klijenata o prestanku važenja dozvole i s tim u vezi omogućavanje opozivanja neizvršenih naloga, o zatvaranju posebnog »računa nalogodavca«, te preslik knjige naloga iz koje će biti razvidno da su svi nalozi uredno izvršeni ili opozvani, a posljedično Rješenju Komisije Klasa: UP/I-041-02/03-01/56, Urbroj: 567-04/04-28 od 18. ožujka 2004. godine.

II. Društvu Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, Koturaška cesta 73, zabranjuje se raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb na rok od 60 dana od dana konačnosti ovog rješenja.

III. Nalaže se Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. iz Zagreba, Ksaver 200 da društvu Ceufin brokers d.o.o. Zagreb blokira, odnosno onemogući otuđenje ili opterećenje svih dionica koje se vode na računu iz točke II. ovoga rješenja na rok od 60 dana od dana konačnosti ovog rješenja.

IV. Nalaže se Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. iz Zagreba, Ksaver 200 da o učinjenom iz točke III. ovog rješenja bez odgode obavijesti Komisiju za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

V. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) je 18. ožujka 2004. godine donijela rješenje (klasa: UP/I-041-01/03-01/56, urbroj: 567-04/04-28) kojim je društvu Ceufin brokers d.o.o. (dalje: Društvo) oduzeta dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima s danom 1. travnja 2004. godine te ga se briše iz Registra ovlaštenih društava koji vodi Komisija, a u koji Registar je Društvo bilo upisano pod brojem 44 (četrdeset četiri), temeljem rješenja Komisije, klasa: UP/I-450-08/03-02/83 od 7. svibnja 2003. godine.

Društvo je bilo obvezno do 1. travnja 2004. godine na prikladan način obavijestiti sve svoje klijente o prestanku važenja dozvole i s tim u svezi omogućiti im opozivanje neizvršenih naloga, odnosno sredstva primljena na ime kupovine vrijednosnih papira i sredstva primljena po osnovi prodaje vrijednosnih papira trebalo je doznačiti u korist nalogodavca. Također, po isteku navedenog roka, društvo je bilo obvezno Komisiji dostaviti dokaze o pokretanju postupka brisanja djelatnosti iz sudskog registra, zatim o zatvaranju posebnog »računa nalogodavca«, te presliku knjige naloga iz koje će biti razvidno da su svi nalozi ili uredno izvršeni ili opozvani.

S obzirom da po isteku propisanog roka, a niti do kraja 2004. godine, društvo nije Komisiji dostavilo potrebne dokaze, Komisija je dana 4. siječnja 2005. dopisom zatražila od Društva dostavu očitovanja i dokumentacije u svezi postupanja društva sukladno rješenju Komisije klasa: UP/I-041-01/03-01/56, urbroj: 567-04/04-28 od 18. ožujka 2004. godine.

Društvo nije do današnjeg dana dostavilo Komisiji dokaze o ispunjenju obveza posljedično predmetnom rješenju.

Nadalje, Komisija je nakon donošenja naprijed navedenog rješenja zaprimila u travnju 2004. godine dokumentiranu pritužbu na rad društva, temeljem čega je sukladno odredbama članka 12.L124284 točke 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/04, dalje: Zakon) pokrenut postupak nadzora nad društvom.

Komisija je provela nadzor nad društvom sukladno odredbi članka 12. stavka 3. i članka 14. stavka 1. Zakona, a uzimajući u obzir prijavu nalogodavca D. S., u svezi neizvršenih plaćanja od strane društva, a vezano na kupoprodaju dionica društva Obrada d.d. Rovinj, o čemu je sačinila zapisnik Klasa: UP/I-041-02/04-01/63, urbr: 567-04/04-18, od 23. XII. 2004. godine.

Dana 13. studenoga 2002. godine nalogodavac D. S. dao je nalog br. 3342 za prodaju 18.644 dionice Obrade d.d., te je dana 18. studenoga 2002. godine sklopljen između navedenih osoba sporazum uz prodaju 18.644 dionice Obrade d.d. za kupoprodajnu cijenu od 2.199.922,00 kuna. U nalogu je navedena cijena: najbolja prema ponudi, uz konzultaciju.

Ugovorom društvo utvrđuje da je ugovorilo prodaju dionica društvu Valalta d.d., Rovinj prema Ugovoru o upravljanju portfeljem vrijednosnih papira od 11. studenoga 2002. godine i Ugovoru o kupoprodaji dionica od 15. studenoga 2002. godine po sljedećim uvjetima:

1) kupoprodajna cijena: 2.199.992,00 kuna

2) rokovi plaćanja:

a) 799.992,00 kuna do 16. studenoga 2002. godine,

b) 900.000,00 kuna do 30. rujna 2003. godine,

c) 500.000,00 kuna do 31. ožujka 2004. godine.

Dana 15. studenoga 2002. godine sklopljen je ugovor o kupoprodaji 18.644 dionice izdavatelja Obrada d.d., Rovinj između društva i Valalte d.d.

Prema kartici dobavljača za 2002. godinu (kto: 2654) društvo je evidentiralo potraživanje D. S. u iznosu od 2.199.992,00 kune po osnovi ugovora o prodaji dionica Obrade d.d. (knjiženje br. 11533, temeljnica br. 287 od 15. studenoga 2002.).

Prema kartici kupaca za 2002. godinu društvo je evidentiralo obvezu kupca Valalte d.d. u iznosu od 2.199.992,00 kune po osnovi kupnje dionica Obrade d.d. (knjiženje br. 10730, temeljnica br. 275 od 15. studenoga 2002.).

Uvidom u izvatke sa posebnog računa utvrđeno je da je Valalta d.o.o. u cijelosti podmirila predmetnu obvezu na način da je uplatila sljedeće iznose u svrhu plaćanja dionica Obrade d.d. i to:

– 15. 11. 2002. = 800.000,00 kn (izvadak br. 169)

– 8. 7. 2003. = 465.000,00 kn (izvadak br. 131) diskont 7%

– 8. 7. 2003. = 877.500,00 kn (izvadak br. 131) diskont 2,5%

Dana 8. VII. 2003. društvo Valalta d.d. izvršilo je uplatu iznosa od 1.342.500,00 kuna (dvije transakcije 465.000,00+877.500,00) na poseban račun društva, po osnovi plaćanja dionica Obrade d.d. Uvidom u izvadak sa posebnog računa br. 132. od 9. 7. 2003. vidljivo je da je Društvo sredstva primljena od Valalte d.d. koristilo u svrhu povrata kredita Centar banci d.d. u iznosu od 992.000,00 kn, odnosno sredstva od prodaje vrijednosnih papira nije držalo na posebnom računu (račun nalogodavca), te ih nije doznačilo u korist nalogodavca čime je postupilo suprotno odredbama članka 64. Zakona o tržištu vrijednosnih papira.

Uvidom u karticu dobavljača za 2003. i 2004. godinu i izvatke sa posebnog žiroračuna koji se odnose na evidentiranje poslovnih događaja vezanih uz prodaju dionica društva Obrada d.d. u ime i za račun klijenta D. S., a sukladno sporazumu uz prodaju dionica, utvrđeno je da preostali iznos kojeg društvo duguje klijentu iznosi 497.817,98 kuna, što je i evidentirano u poslovnim knjigama društva.

Sukladno odredbama članka 2., točka 2. Sporazuma uz prodaju dionica od 18. studenoga 2002., treća tranša obveze plaćanja društva prema klijentu D. S. u iznosu od 500.000,00 kuna dospijevala je na dan 31. ožujka 2004. godine. Uvidom u izvatke sa posebnog žiroračuna (račun nalogodavca) za razdoblje od 1. I. 2004. do dana donošenja ovog rješenja utvrđeno je da društvo nije podmirilo dužni iznos.

S obzirom da do današnjeg dana Društvo nije ispunilo obveze prema Komisiji iz Rješenja klasa: UP/I-041-02/03-01/56, urbroj: 567-04/04-28 od 18. ožujka 2004. godine, ali niti obveze prema svojim nalogodavcima Komisija smatra da je potrebno poduzeti i druge mjere prema Društvu koje Komisiji stoje na raspolaganju.

Sukladno odredbama članka 15. stavka 4. točke 6. Zakona propisano je da kada Komisija utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti kojima se ugrožava funkcioniranje tržišta kapitala u cjelini, položaj pojedinih sudionika na tržištu ili postoji mogućnost nanošenja velike štete Komisija će naložiti druge mjere koje su potrebne za uklanjanje posljedica koje su nastale izvršenjem ili propuštanjem radnji od strane sudionika na tržištu kapitala, a mogu utjecati na tržište u cjelini. Također, odredbama članka 147. stavka 3. točke 2. Zakona propisano je da u svrhu zaštite interesa ulagatelja, članova i drugih korisnika usluga Središnje depozitarne agencije, Komisija je ovlaštena donijeti odluku kojom može naložiti Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. da poduzme radnje kojima blokira, odnosno onemogući otuđenje ili opterećenje upisanim vrijednosnim papirima, vrijednosnim papirima koji bi se u postupku prijeboja i namire ili preknjižbe trebali upisati na pojedinim računima otvorenim kod Središnje depozitarne agencije d.d. ako je ovlaštena osoba za obavljanje poslova trgovine vrijednosnim papirima učinila pogrešku ili drugu neprimjerenu radnju posljedično kojoj su vrijednosni papiri upisani na računu ulagatelja.

Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Komisija smatra da su ispunjeni uvjeti iz odredbe članka 15. stavka 2. i stavka 4. točke 6. i članka 147. stavka 3. i 4. Zakona, te je riješeno kao u točkama I., II. i III. izreke rješenja.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 4. Zakona ovo rješenje će se objaviti u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/04-01/63
Urbroj: 567-04/05-31
Zagreb, 10. veljače 2005.

Predsjednik Komisije
Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o mjerama nadzora nad društvom Ceufin brokers d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !