Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja ("Narodne novine", br. XX/08, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
86 23.7.2008. Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2776

Na temelju članka 210.L406834 stavka 2. točke 2., u svezi s člankom 109.L406835 Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 79/2007.), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O NAČINU IZRAČUNA TROŠKOVA
PRISILNOG UDALJENJA

I.
Ovim Rješenjem utvrđuju se troškovi postupka prisilnog udaljenja stranaca iz Republike Hrvatske, način njihovog obračuna i naplate, izgled i sadržaj obrasca o oduzetim novčanim sredstvima te izgled i sadržaj obrasca potvrde o naplati troškova prisilnog udaljenja.
II.
Troškovi prisilnog udaljenja su rashodi Prihvatnog centra za strance Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Centar), drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i policijskih uprava koji nastanu tijekom prisilnog udaljenja.
Policijska uprava će troškove prisilnog udaljenja naplaćivati samo u slučaju kada stranca prisilno udaljava, odnosno prepraćuje izravno do državne granice
III.
Troškovi prisilnog udaljenja obuhvaćaju:
1. troškove dovođenja do graničnog prijelaza ili države u koju se stranac prepraćuje:
a) troškove goriva
b) troškove pratnje
2. troškove putne karte
3. troškove putne isprave, vize i dr.,
4. troškove boravka u Centru
5. troškove tranzita
6. ostale troškove (troškovi zdravstvene skrbi, liječenja, oštećenje inventara i slično).
IV.
Troškovi prisilnog udaljenja obračunavaju se kako slijedi:
1.a)
 

VRSTA VOZILA

 

% od litre goriva kn/km

 

Osobno vozilo

 

80 % od litre goriva po km

 

Interventno vozilo

 

150 % od litre goriva po km

 

Autobus

 

250 % od litre goriva po km

 

Kombibus

 

100 % od litre goriva po km

 
 

Troškovi goriva izračunavaju se na sljedeći način:
– cijena jedne (1) litre goriva množi se sa postotkom iz tablice (prema vrsti vozila), a dobiveni umnožak dalje se množi s brojem kilometara do određene destinacije. Tako dobiveni iznos (umnožak) dijeli se s ukupnim brojem stranaca koji se prepraćuju, a dobiveni iznos je cijena goriva po jednom strancu.
1b.)
Sat policijskog službenika koji prisilno udaljava, odnosno prepraćuje stranca iznosi za:
 

Policijskog službenika granične i temeljne policije

 

43,00 kn/h

 

Policijskog službenika interventne policije

 

55,00 kn/h

 

Policijskog službenika specijalne policije

 

59,00 kn/h

 

Policijskog službenika kriminalističke policije

 

52,00 kn/h

 
 

Troškovi pratnje računaju se na sljedeći način:
– broj službenika koji se nalaze u pratnji množi se s predviđenim brojem sati putovanja, dobiveni umnožak dalje se množi sa cijenom sata policijskog službenika (prema tablici). Tako dobiveni iznos (umnožak) dijeli se s ukupnim brojem stranaca koji se prepraćuju, a dobiveni iznos je cijena pratnje po jednom strancu.
Ako je strancu potrebna policijska pratnja do matične zemlje ili zemlje tranzita, troškove putne karte policijskih službenika u pratnji snosi stranac. Ukupni troškovi karata policijske pratnje dijele se na broj stranaca koji se prepraćuju, a na Potvrdi o naplati troškova prisilnog udaljenja upisuju se u rubriku ostali troškovi uz naznaku »putne karte policijske pratnje«.
Troškovi goriva i policijske pratnje obračunavaju se u oba smjera.
2.) Trošak putne karte stranca (autobusne, zrakoplovne, željezničke i dr.) obračunava se prema tržišnim cijenama usluga u Republici Hrvatskoj, odnosno prema ispostavljenom računu agencije koja je izdala kartu (uplatnica, priznanica, potvrda).
Ako se za prijevoz stranaca unajmljuje javni prijevoznik, ukupna cijena takve usluge prema ispostavljenom računu dijeli se s brojem stranaca koje se prepraćuje i tako dobiveni iznos je tada cijena karte po jednom strancu.
3.) Troškovi izrade putnih isprava potrebnih za izlazak stranca iz zemlje obračunavaju se prema Rješenju o utvrđivanju cijene obrazaca iz članka 82.L406837 stavka 1. Pravilnika o putnim ispravama za strance, vizama, te o načinu postupanja prema strancima (»Narodne novine« broj 36/08.), odnosno sukladno cijeni koju je odredila ili ispostavila diplomatska misija odnosno konzularni ured u Republici Hrvatskoj, koja izdaje putnu ispravu, vizu i slično.
4.) Trošak boravka stranca u Centru iznosi 250,00 kuna po danu.
5.) Troškovi tranzita su novčana sredstva potrebna za tranzit preko područja drugih država, a njihovu visinu određuje država preko koje se tranzitira.
6.) Strancu se mogu naplatiti i ostali troškovi (primjerice, troškovi za izradu fotografija, troškovi liječenja i sl.) sukladno ispostavljenom računu. Za takve troškove strancu se u prilogu Potvrde o naplati troškova prisilnog udaljenja mora obavezno priložiti i originalno ispostavljen račun o davanju usluge.
V.
Strancu kojeg se prisilno udaljava izdaje se Potvrda o naplati troškova prisilnog udaljenja.
Troškove utvrđene ovim Rješenjem stranac snosi osobno, osim ako se radi o stancima koji su užoj rodbinskoj vezi u kojem slučaju troškove snosi stranac koji posjeduje sredstva.
VI.
Sredstva za pokriće troškova nastalih prisilnim udaljenjem stranca uplaćuju se putem naloga za plaćanje fakturiranog iznosa na žiroračun Državnog proračuna broj: 1001005-1863000160, s pozivom na broj odobrenja 63 7005-RKP-22926.
Sredstva za pokriće troškova prisilnog udaljenja koja su naplaćena iz jamčevine uplaćuju se na žiroračun Državnog proračuna broj: 1001005-1863000160, s pozivom na broj odobrenja 63 9725-RKP-22900.
Sredstva za pokriće troškova prisilnog udaljenja koja su naplaćena na temelju pozivnih pisama uplaćuju se na žiro račun Državnog proračuna broj: 1001005-1863000160, s pozivom na broj odobrenja 63 9725-RKP-22918.
Uplate se obavljaju isključivo u kunama.
VII.
Obrazac Potvrde o oduzetim novčanim sredstvima (Obrazac 1) pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21 x 29,7 cm.
Obrazac Potvrde o naplati troškova prisilnog udaljenja (Obrazac 2) pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21 x 29,7 cm.
Obrasci iz stavka 1. i 2. tiskani su na hrvatskom i engleskom jeziku i čine sastavni dio ovog Rješenja.
VIII.
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o troškovima prisilnog udaljenjaL406839 (»Narodne novine«, broj 87/2004 i 39/2006).
IX.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 511-01-52-28741/2008.
Zagreb, 17. srpnja 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.

Obrazac 1

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Serijski broj potvrde 0000000
Ustr. jedinica:
Broj:
Mjesto: Datum: _______
POTVRDA
o oduzetim novčanim sredstvima
Potvrđuje se da su temeljem članka 111. stavka 1. Zakona o strancima od:
_______________________, sin kći _____________________
(ime i prezime) (nepotrebno precrtati) (ime oca ili majke)

(datum, mjesto i država rođenja)

(adresa, mjesto i država prebivališta)
državljanstvo
(vrsta i broj isprave o identitetu)
oduzeta novčana sredstva


(upisati serijski broj novčanice, broj i apoen novčanica, valuta)
STRANAC M. P. SLUŽBENA OSOBA

(potpis) (potpis)
POSTUPAK S ODUZETIM NOVČANIM SREDSTVIMA
Novčana sredstva je _________ preuzeo ___________________
(datum i sat) (ime i prezime, org. jedinica)

(potpis predavatelja) M. P. (potpis preuzimatelja)
Novčana sredstva je _________ preuzeo ___________________
(datum i sat) (ime i prezime, org. jedinica)

(potpis predavatelja) M. P. (potpis preuzimatelja)
Strancu su __________ vraćena novčana sredstva ___________
(datum i sat)
(potpis predavatelja) M. P. (potpis stranca)
Obrazac 2

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Serijski broj potvrde 0000000
Ustr. jedinica:
Broj:
Mjesto i datum:
POTVRDA
o naplati troškova prisilnog udaljenja
Na temelju članka 109.L406840 Zakona o strancima (»Narodne novine« 79/07), izdaje se potvrda o naplati troškova prisilnog udaljenja:
_______________________, sin kći _____________________
(ime i prezime) (nepotrebno precrtati) (ime roditelja)
____________________________, _____________________
(datum, mjesto i država rođenja) (državljanstvo)
 

PRIKAZ TROŠKOVA:

 

NOVČANI IZNOS:

 

1. Troškovi dovođenja do:

 

 

     a) gorivo – prijevoz

 

kuna

 

     b) pratnja

 

kuna

 

2. Putna karta

 

kuna

 

3. Troškovi izrade putne isprave, vize i dr.

 

kuna

 

4. Troškovi tranzita

 

kuna

 

5. Troškovi boravka u Centru

 

kuna

 

6. Ostali troškovi

 

kuna

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNI TROŠKOVI

 

kuna

 

NAPLAĆENI TROŠKOVI STRANCU

 

kuna

 
 

Sukladno članku 109.L406842 Zakona o strancima (»Narodne novine« 79/07) i Rješenja o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja nenaplaćeni iznos novčanih sredstava dužni ste uplatiti na žiro-račun: 1001005-1863000160, poziv 63 7005-RKP-22926.
OBRAČUN TROŠKOVA IZRADIO: SLUŽBENA OSOBA:
M.P.
___________________________
PREUZEO STRANAC:
___________________________

 

zatvori
Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !