Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o nalogu Agrokoki d.d. iz Božjakovine da u roku 60 dana od konačnosti ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
19 7.2.2005 Rješenje o nalogu Agrokoki d.d. iz Božjakovine da u roku 60 dana od konačnosti ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

329

Na temelju odredbi članka 15.L124047 stavaka 2. i 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, u predmetu utvrđivanja postojanja obveze uvrštenja u kotaciju javnih dioničkih društava, za društvo AGROKOKA d.d. Božjakovina, Božjakovina 8, na sjednici održanoj 3. veljače 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Nalaže se društvu AGROKOKA d.d. Božjakovina, Božjakovečka 8, da u roku 60 dana od dana konačnosti ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze.

2. Nalaže se društvu AGROKOKA d.d. Božjakovina, Božjakovečka 8, da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) provela je sukladno odredbama članka 12. stavka 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (dalje: Zakon), nadzor nad ispunjenjem obveze uvrštenja dionica društva AGROKOKA d.d. Božjakovina, Božjakovečka 8 (dalje: Izdavatelj) u kotaciju javnih dioničkih društava burze.

Prema podacima iz sudskog registra i Javne informacijske knjižnice na dan 25. srpnja 2002. godine temeljni kapital Izdavatelja iznosi 39.365.800,00 kuna i ima više od 100 dioničara.

Sukladno odredbi članka 114. stavak 1. Zakona, javnim dioničkim društvom smatra se dioničko društvo koje izdaje dionice javnom ponudom ili ima više od 100 dioničara i temeljni kapital koji iznosi najmanje 30.000.000,00 kuna. Da bi se dioničko društvo u smislu Zakona smatralo javnim dioničkim društvom i kao takvo bilo dužno ispunjavati sve zakonske obveze, dovoljno je da je ispunjen smo jedan od dva navedena kriterija.

Odredbom članka 161. Zakona propisana je obveza dioničkim društvima koja su do dana stupanja na snagu Zakona (25. srpnja 2002. godine) ispunjavala najmanje jedan od kriterija iz članka 114. stavak 1. Zakona, da u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona uvrste svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze ili uređenoga javnog tržišta.

U postupku koji je prethodio donošenju ovog Rješenja, dana 9. studenoga 2004. godine Komisija je donijela Rješenje o klasa UP/I-041-02/04-01/88, Ur. broj: 567-04/04-1 kojim je Izdavatelju naloženo da u roku od 60 dana od dana konačnosti navedenog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Komisiji dostavi dokaz o učinjenom.

Izdavatelj nije u ostavljenom roku, dakle do 18. siječnja 2005. godine, a niti naknadno uvrstio dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze.

Slijedom navedenog, a sukladno odredbama članka 15. stavaka 2. i 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, kojima je propisano da će u slučaju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti Komisija rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa zakonima i drugim propisima, odnosno izreći mjeru propisanu ovim Zakonom, valjalo je riješiti kao u točki I. i II. izreke rješenja.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 4. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/04-01/88
Urbroj: 567-04/05-3
Zagreb, 1. veljače 2005.

Predsjednik Komisije
Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o nalogu Agrokoki d.d. iz Božjakovine da u roku 60 dana od konačnosti ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !