Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o nalogu da u roku 30 dana od zaprimanja ovog rješenja dostavi Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dokaze o pokretanju postupka, brisanju djelatnosti sudskog registra, o obaviješćivanju svih svojih klijenata... ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
74 17.6.2005 Rješenje o nalogu da u roku 30 dana od zaprimanja ovog rješenja dostavi Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dokaze o pokretanju postupka, brisanju djelatnosti sudskog registra, o obaviješćivanju svih svojih klijenata o prestanku važenja dozvole i presliku knjige naloga iz koje će biti razvidno da su svi nalozi uredno izvršeni ili opozvani, te izvješće o svim obvezama prema nalogodavcima za Ceufin brokers d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1466

Na temelju odredbe članka 15.L264351 stavka 2. i stavka 4. točke 6. i članka 147.L264352 stavaka 3. i 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02) u predmetu nadzora nad poslovanjem društva CEUFIN BROKERS d.o.o. iz Zagreba, Koturaška 73, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na sjednici održanoj 9. lipnja 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

I. Nalaže se društvu Ceufin brokers d.o.o. iz Zagreba, Koturaška cesta 73, da u roku 30 dana od dana zaprimanja ovog rješenja dostavi Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dokaze o pokretanju postupka brisanja djelatnosti iz sudskog registra, o obavješćivanju svih svojih klijenata o prestanku važenja dozvole i s tim u vezi omogućavanje opozivanja neizvršenih naloga, preslik knjige naloga iz kojeg će biti razvidno da su svi nalozi uredno izvršeni ili opozvani, te izvješće o svim obvezama prema nalogodavcima.

II. Društvu Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, Koturaška cesta 73, zabranjuje se raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb na rok od 60 dana od dana konačnosti ovog rješenja.

III. Nalaže se Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. iz Zagreba, Ksaver 200 da društvu Ceufin brokers d.o.o. Zagreb blokira, odnosno onemogući otuđen je ili opterećenje svih dionica koje se vode na računu iz točke II. ovoga rješenja na rok od 60 dana od dana konačnosti ovog rješenja.

IV. Nalaže se Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. iz Zagreba, Ksaver 200 da o učinjenom iz točke III. ovog rješenja bez odgode obavijesti Komisiju za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

V. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) je 18. ožujka 2004. godine donijela rješenje (klasa: UP/I-041-01/03-01/56, urbroj: 567-04/04-28) kojim je društvu Ceufin brokers d.o.o. (dalje: Društvo) oduzeta dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima s danom 1. travnja 2004. godine te ga se briše iz Registra ovlaštenih društava koji vodi Komisija, a u koji Registar je Društvo bilo upisano pod brojem 44 (četrdesetčetiri), na temelju rješenja Komisije, klasa: UP/I-450-08/03-02/83 od 7. svibnja 2003. godine.

Društvo je bilo obvezno do 1. travnja 2004. godine na prikladan način obavijestiti sve svoje klijente o prestanku važenja dozvole i s tim u svezi omogućiti im opozivanje neizvršenih naloga, odnosno sredstva primljena na ime kupovine vrijednosnih papira i sredstva primljena na ime kupovine vrijednosnih papira i sredstva primljena po osnovi prodaje vrijednosnih papira trebalo je doznačiti u korist nalogodavaca. Također, po isteku navedenog roka, Društvo je bilo obvezno Komisiji dostaviti dokaze o pokretanju postupka brisanja djelatnosti iz sudskog registra, zatim o zatvaranju posebnog »računa nalogodavca«, te preslik knjige naloga iz koje će biti razvidno da su svi nalozi ili uredno izvršeni ili opozvani.

S obzirom da po isteku propisanog roka, a niti do kraja 2004. godine, Društvo nije Komisiji dostavilo potrebne dokaze, Komisija je 4. siječnja 2005. dopisom zatražila od Društva dostavu očitovanja i dokumentacije u svezi postupanja Društva sukladno rješenju Komisije klasa: UP/I-041-01/03-01/56, urbroj: 567-04/04-28 od 18. ožujka 2004. godine.

Nadalje, Komisija je nakon donošenja naprijed navedenog rješenja zaprimila u travnju 2004. godine dokumentiranu pritužbu na rad Društva, na temelju čega je sukladno odredbama članka 12.L264354 točke 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/04, dalje: Zakon) pokrenut postupak nadzora nad Društvom.

Na temelju činjenica koje su prikupljene u postupku nadzora i činjenice da Društvo nije ispunilo obveze prema Komisiji iz Rješenja klasa: UP/I-041-02/03-01/56 urbroj: 567-04/04-028 od 18. ožujka 2004. Komisija 10. veljače 2005. godine donosi rješenje klasa: UP/I-041-02/04-01/63 urbroj: 567-04/05-31 kojim se Društvu nalaže da u roku 15 dana od dana zaprimanja tog rješenja dostavi Komisiji dokaze o pokretanju postupka brisanja djelatnosti iz sudskog registra, o obavješćivanju svih svojih klijenata o prestanku postupak brisanja djelatnosti iz sudskog registra, o obavješćivanju svih svojih klijenata o prestanku važenja dozvole i s tim u vezi omogućavanje opozivanja neizvršenih naloga, o zatvaranju posebnog »računa nalogodavca«, te presliku knjige naloga iz koje će biti razvidno da su svi nalozi uredno izvršeni ili opozvani, a posljedično Rješenju Komisije klasa: UP/I-041-02/03-01/56, urbroj: 567-04/04-28 od 18. ožujka 2004.

Društvo nije u ostavljenom roku dostavilo Komisiji dokaze o ispunjenju svih obveza posljedično predmetnom rješenju.

Dana 3. ožujka 2005. godine Društvo je putem svojeg opunomoćenika podnijelo očitovanje na obveze koje su mu naložene Rješenjem klasa: UP/I-041-02/04-01/63 urbroj: 567-04/05-31 od 10. veljače 2005. godine. U očitovanju Društvo nije podnijelo nikakve dokaze da je ispunilo obveze iz Rješenja Komisije klasa: UP/I-041-02/04-01/63 urbroj: 567-04/05-31 od 10. veljače 2005. godine, te je Komisija 18. ožujka 2005. godine protiv Društva i odgovorne osobe podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka jer nisu izvršili predmetno rješenje. Stoga je Komisija 12. travnja 2005. godine donijela rješenje klasa: UP/I-041-02/04-01/63 urbroj: 567-04/05-60, kojim se Društvu zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne institucije d.d., Zagreb.

Društvo nije ni do današnjeg dana dostavilo Komisiji dokaze o ispunjenju svih obveza te Komisija u cilju sprječavanja nastajanja daljnje štete za nalogodavce i nadalje donosi rješenje o zabrani raspolaganja svih dionicama.

S obzirom na prije sve navedeno, a sukladno odredbama članka 15. stavka 4. točke 6. Zakona propisano je da kada Komisija utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti kojima se ugrožava funkcioniranje tržišta kapitala u cjelini, položaj pojedinih sudionika na tržištu ili postoji mogućnost nanošenja velike štete Komisija će naložiti druge mjere koje su potrebne za uklanjanje posljedica koje su nastale izvršenjem ili propuštanjem radnji od strane sudionika na tržištu kapitala, a mogu utjecati na tržište u cjelini. Također, odredbama članka 147. stavka 3. točke 2. Zakona propisano je da, u svrhu zaštite interesa ulagatelja, članova i drugih korisnika usluga Središnje depozitarne agencije Komisija je ovlaštena donijeti odluku kojom može naložiti Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. da poduzme radnje kojima blokira, odnosno onemogući otuđenje ili opterećenje upisanim vrijednosnim papirima, vrijednosnim papirima koji bi se u postupku prijebora i namire ili preknjižbe trebali upisati na pojedinim računima otvorenim kod Središnje depozitarne agencije d.d. ako je ovlaštena osoba za obavljanje poslova trgovine vrijednosnim papirima učinila pogrešku ili drugu neprimjerenu radnju posljedično kojoj su vrijednosni papiri upisani na računu ulagatelja.

Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Komisija smatra da su ispunjeni uvjeti iz odredbe članka 15. stavka 2. i stavka 4. točke 6. i članka 147. stavaka 3. i 4. Zakona, te je riješeno kao u točki I., II., III. i IV. izreke rješenja.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 4. Zakona ovo rješenje će se objaviti u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/04-01/63

Urbroj: 567-04/05-97

Zagreb, 9. lipnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o nalogu da u roku 30 dana od zaprimanja ovog rješenja dostavi Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dokaze o pokretanju postupka, brisanju djelatnosti sudskog registra, o obaviješćivanju svih svojih klijenata...
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !