Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o nalogu da u roku 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom Mirni d.d. iz Rovinja ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 5.1.2005 Rješenje o nalogu da u roku 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom Mirni d.d. iz Rovinja

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

52

Na temelju odredbi članka 15.L122851 stavak 2. i 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, u predmetu utvrđivanja postojanja obveze uvrštenja u kotaciju javnih dioničkih društava, za društvo MIRNA d.d., na sjednici održanoj 16. prosinca 2004., donijela je

RJEŠENJE

I. Nalaže se društvu MIRNA d.d., sa sjedištem u Rovinju 52201, Giordano Paglia 8, MBS: 040031749, da u roku od 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom.

II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) provela je sukladno odredbama članka 12.L122853 stavka 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 84/02, dalje Zakon) nadzor nad ispunjenjem obveze uvrštenja dionica društva Mirna d.d. (dalje: Izdavatelj) u kotaciju javnih dioničkih društava burze.

Sukladno odredbi članka 114. stavak 1. Zakona, javnim dioničkim društvom smatra se dioničko društvo koje izdaje dionice javnom ponudom (točka 1. – kriterij izdanja dionica javnom ponudom) ili ima više od 100 dioničara i temeljni kapital koji iznosi najmanje 30.000.000,00 kuna (točka 2. – kriterij broja dioničara i veličine temeljnog kapitala). Da bi se dioničko društvo u smislu Zakona smatralo javnim dioničkim društvom i kao takvo bilo dužno ispunjavati sve zakonske obveze, dovoljno je da je ispunjen samo jedan od dva navedena kriterija.

Odredbom članka 161. Zakona, propisana je obveza dioničkim društvima koja su do dana stupanja na snagu Zakona (25. srpnja 2002. godine) ispunjavala najmanje jedan od kriterija iz članka 114. stavak 1. Zakona, da u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona (tj. do 25. srpnja 2003. godine) uvrste svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze ili uređenog javnog tržišta.

Na dan stupanja na snagu Zakona, temeljni kapital Izdavatelja iznosio je 36.804.000,00 tj. preko 30.000.000,00 kuna te je prema podacima iz Javne informacijske knjižnice bilo u društvu 119 dioničara, što znači da se Izdavatelj smatra javnim dioničkim društvom u smislu članka 114. stavak 1. točka 2. Zakona (kriterij broja dioničara i veličine temeljnog kapitala).

Izdavatelj je dana 18. 11. 2003. godine dionice društva uvrstio u depozitorij Središnje depozitarne agencije d.d. te od navedenog datuma do dana donošenja ovog rješenja broj dioničara izdavatelja nije ni u jednom trenutku pao ispod 100 dioničara, niti je temeljni kapital pao ispod 30.000.000,00 kuna, čime društvo na dan donošenja ovog rješenja ispunjava i pretpostavke za status javnog dioničkog društva sadržane u članku 114. Zakona, pored onih sadržanih u članku 161. Zakona.

Dioničko društvo (Izdavatelj) podnosi zahtjev za uvrštenje u kotaciju, odnosno ukidanje uvrštenja vrijednosnih papira iz kotacije javnih dioničkih društava na način i pod uvjetima kako je to propisano odredbama Pravila uvrštenja u Kotaciju javnih dioničkih društava Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Ksaver 200, i Pravila Kotacije javnih dioničkih društava Varaždinske burze d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/I.

Podnošenje navedenih zahtjeva nema utjecaja na stjecanje ili gubitak statusa javnog dioničkog društva, koji je vezan uz ispunjavanje odredbi Zakona i Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava.

Na zahtjev Komisije, izdavatelj se nije očitovao o razlozima neuvrštenja svojih dionica u kotaciju javnih dioničkih društava burze.

Slijedom navedenog, a sukladno odredbama članka 15. stavka 2. i 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, kojima je propisano da će u slučaju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti Komisija rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa zakonima i drugim propisima, odnosno izreći mjeru propisanu ovim Zakonom, valjalo je riješiti kao u točki I. izreke rješenja.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 4. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/04-01/148
Urbroj: 567-04/04-2
Zagreb, 16. prosinca 2004.

Predsjednik Komisije
Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o nalogu da u roku 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom Mirni d.d. iz Rovinja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !