Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o nalogu da u roku 90 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom Luka Ploče d.d. iz Ploča ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 5.1.2005 Rješenje o nalogu da u roku 90 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom Luka Ploče d.d. iz Ploča

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

51

Na temelju odredbi članka 15.L122847 stavak 2. i 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, u predmetu utvrđivanja postojanja obveze uvrštenja u kotaciju javnih dioničkih društava, za društvo LUKA PLOČE d.d., Ploče, na sjednici održanoj 10. prosinca 2004., donijela je

RJEŠENJE

I. Nalaže se društvu LUKA PLOČE d.d., sa sjedištem u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, MBS: 090006523, da u roku od 90 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom.

II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) provela je sukladno odredbama članka 12. stavka 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira nadzor nad ispunjenjem obveze uvrštenja dionica društva Luka Ploče d.d., Ploče (dalje: Izdavatelj) u kotaciju javnih dioničkih društava burze.

Sukladno odredbi članka 114. stavak 1. Zakona, javnim dioničkim društvom smatra se dioničko društvo koje izdaje dionice javnom ponudom ili ima više od 100 dioničara i temeljni kapital koji iznosi najmanje 30.000.000,00 kuna. Da bi se dioničko društvo u smislu Zakona smatralo javnim dioničkim društvom i kao takvo bilo dužno ispunjavati sve zakonske obveze, dovoljno je da je ispunjen samo jedan od dva navedena kriterija.

Uvidom u temeljne podatke subjekta upisa u Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj razvidno je da Izdavatelj ima temeljni kapital u iznosu od 89.045.600,00 HRK (kuna) te time zadovoljava kriterij iz članka 114. stavak 1. točka 1.

Odredbom članka 14.L122849 Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava (»Narodne novine« br. 118/03), propisano je da više od 100 dioničara ima ono dioničko društvo koje je zadnjeg dana u sva tri mjeseca tromjesečja za koje se izrađuje izvješće imalo više od 100 dioničara.

Slijedom navedene odredbe Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava, dioničko društvo koje je zadnjeg dana u sva tri mjeseca tromjesečja za koje se izrađuje izvješće imalo više od 100 dioničara, a što je vidljivo iz podataka Središnje depozitarne agencije ili podataka iz knjige dionica određenog dioničkog društva, smatra se javnim dioničkim društvom i obvezno je postupiti sukladno odredbama stavka 2., 3. i 4. članka 114. Zakona.

Prema podacima dobivenim od Središnje depozitarne agencije Zagreb, navedeno društvo ima na zadnji dan u srpnju, kolovozu i rujnu 2004. godine više od 100 dioničara te time zadovoljava kriterij iz članka 114. stavak 1. točka 2. Zakona.

Odredbama članka 114. stavak 2. Zakona propisano je da su javna dionička društva dužna uvrstiti dionice u kotaciju javnih dioničkih društava ili uređenog javnog tržišta u roku od 30 dana od dana izdanja dionica javnom ponudom, odnosno dana ispunjenja kriterija iz stavka 1. točke 2. istog članka.

Dioničko društvo (Izdavatelj) podnosi zahtjev za uvrštenje u kotaciju, odnosno ukidanje uvrštenja vrijednosnih papira iz kotacije javnih dioničkih društava na način i pod uvjetima kako je to propisano odredbama Pravila uvrštenja u Kotaciju javnih dioničkih društava Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Ksaver 200, i Pravila Kotacije javnih dioničkih društava Varaždinske burze d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/I.

Podnošenje navedenih zahtjeva nema utjecaja na stjecanje ili gubitak statusa javnog dioničkog društva, koji je vezan uz ispunjavanje odredbi Zakona i Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava.

Na zahtjev Komisije, Izdavatelj se 3. prosinca 2004. očitovao o razlozima neuvrštenja svojih dionica u kotaciju javnih dioničkih društava burze ili uređenog javnog tržišta u roku od 30 dana od ispunjenja kriterija iz članka 114. stavak 1. Zakona.

Očitovanje sadrži izjavu Izdavatelja da im nije namjera izbjeći Zakonom propisanu obvezu te sadrži zahtjev Izdavatelja da se odgodi obveza izdavatelja da, sukladno odredbi članka 114. stavak 3. Zakona pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava objavi skraćeni prospekt, što prethodno mora odobriti Komisija.

Zakonom nije predviđena mogućnost produženja roka za uvrštenje u kotaciju Javnih dioničkih društava sadržan u članku 114. stavak 2. Zakona. Rok za uvrštenje dionica Izdavatelja u kotaciju javnih dioničkih društava istekao je 2. studenoga 2004. godine.

Komisija smatra da je zahtjevu Izdavatelja udovoljeno na način da mu je dan rok za izradu skraćenog prospekta, sadržan u roku od 90 dana za uvrštenje dionica u kotaciju javnih dioničkih društava, kojeg je Komisija s obzirom na iznijete okolnosti slučaja dodijelila Izdavatelju kako je navedeno u točki 1. izreke ovog Rješenja.

Slijedom navedenog, a sukladno odredbama članka 15. stavka 2. i 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, kojima je propisano da će u slučaju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti Komisija rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa zakonima i drugim propisima, odnosno izreći mjeru propisanu ovim Zakonom, valjalo je riješiti kao u točki I. izreke rješenja.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 4. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/04-01/147
Urbroj: 567-04/04-2
Zagreb, 10. prosinca 2004.

Predsjednik Komisije
Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o nalogu da u roku 90 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom Luka Ploče d.d. iz Ploča
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !