Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o nalogu Nakladi Naprijed d.d. iz Zagreba da u roku 60 dana od dostave ovog rješenja, Središnjoj depozitarnoj agenciji radi dematerijalizacije, dostave podatke o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
77 27.6.2005 Rješenje o nalogu Nakladi Naprijed d.d. iz Zagreba da u roku 60 dana od dostave ovog rješenja, Središnjoj depozitarnoj agenciji radi dematerijalizacije, dostave podatke o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja, te da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1522

Na temelju odredbi članka 15.L264568 stavak i 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatska, u predmetu izvršenja obveze dostave Središnjoj depozitarnoj agenciji u Zagrebu, radi dematerijalizacije, podataka o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja za društvo NAKLADA NAPRIJED d.d., Zagreb, na sjednici održanoj 23. lipnja. 2005., donijela je

RJEŠENJE

I. Nalaže se društvu NAKLADA NAPRIJED d.d., Zagreb, Palmotićeva 30, MB: 08003359, da u roku 60 dana od dostave ovog rješenja, Središnjoj depozitarnoj agenciji, radi dematerijalizacija, dostave podatke o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja, te da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom.

II. Ovo rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) provela ja sukladno odredbama članka 12. stavka 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira nadzor nad izvršenjem obveze dostave Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. u Zagrebu (dalja: SDA), radi dematerijalizacije, podataka o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica registra izdavatelja za društvo NAKLADA NAPRIJED d.d., Zagreb (dalja: Izdavatelj).

SDA je podnijela Komisiji, sukladno odredbama članka 4.L264570 stavka 5. Odluke o rokovima i načinu dostave podataka o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja u depozitorij Središnje depozitarne agencije (»Narodne novine« br. 140/02) prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv Izdavatelja jer nije do 31. travnja 2003. godine, a niti naknadno SDA-i dostavio podatke o dionicama i njihovim vlasnicima.

Izdavatelj nije izdao isprave o dionicama niti ih je izdao kao nematerijalizirane vrijednosne papire u kompjutorskom sustavu SDA, te je bio dužan postupiti sukladno odredbama članka 159. stavka 3. Zakona i članka 2. stavka 1. točke 1. Odluke.

Odredbama članka 159. stavka 3. Zakona propisano je da dionička društva koja se ne smatraju javnim dioničkim društvima u smislu ovoga Zakona, a koja prije njegova stupanja na snagu nisu izdale isprave o dionicama, niti su ih izdale kao nematerijalizirane vrijednosne papire u kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije, obvezne su radi dematerijalizacije u rokovima i na način koji propiše Središnja depozitarna agencije, a odobrava Komisija, dostaviti SDA-i podatke o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica registra izdavatelja.

Izdavatelj je dioničko društvo čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od L do NJ, te je sukladno odredbama članka 2. stavka 1. alineja 4. Odluke bio dužan najkasnije do 31. travnja 2003. godine dostaviti SDA podatke o dionicama i njihovim vlasnicima iz knjige dionica ili registra radi dematerijalizacija, a što nije učinio.

U postupku koji je prethodio donošenju ovog Rješenja, 29. ožujka 2005. godine od Izdavatelja je od strane Komisije zatraženo očitovanje o razlozima neizvršenja obveze dostave Središnjoj depozitarnoj agenciji u Zagrebu, radi dematerijalizacije, podataka o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja.

Izdavatelj nije u dodijeljenom roku (bez odgode), a niti naknadno, dostavio Komisiji traženo očitovanje.

Slijedom navedenog, a sukladno odredbama članka 15. stavka 2. i 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, kojima je propisano da će u slučaju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti Komisija rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa zakonima i drugim propisima, odnosno izreći mjeru propisanu ovim Zakonom, valjalo je kao u točki I. izreke rješenja.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 4. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/05-01/13

Urbroj: 567-04/05-4

Zagreb, 23. lipnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o nalogu Nakladi Naprijed d.d. iz Zagreba da u roku 60 dana od dostave ovog rješenja, Središnjoj depozitarnoj agenciji radi dematerijalizacije, dostave podatke o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !