Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o nalogu Naprijedu d.d. za knjižarstvo i trgovinu iz Zagreba da u roku 60 dana od dostave ovog rješenja Središnjoj depozitarnoj agenciji, radi dematerijalizacije, dostavi podatke o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
134 11.11.2005 Rješenje o nalogu Naprijedu d.d. za knjižarstvo i trgovinu iz Zagreba da u roku 60 dana od dostave ovog rješenja Središnjoj depozitarnoj agenciji, radi dematerijalizacije, dostavi podatke o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja, te da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2500

Na temelju odredbi članka 15.L282669 stavak 2. i 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, u predmetu izvršenja obveze dostave Središnjoj depozitarnoj agenciji u Zagrebu, radi dematerijalizacije, podataka o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja za društvo Naprijed d.d. za knjižarstvo i trgovinu, Zagreb, Palmotićeva 30, MBS 080101278, na sjednici održanoj dana 3. studenoga 2005., donijela je sljedeće

RJEŠENJE

1. Nalaže se društvu Naprijed d.d. za knjižarstvo i trgovinu, da u roku od 60 dana od dostave ovog rješenja, Središnjoj depozitarnoj agenciji, radi dematerijalizacije, dostave podatke o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja, te da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom.

11. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) provela je sukladno odredbama članka 12. stavka 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira nadzor nad izvršenjem obveze dostave Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. u Zagrebu (dalje: SDA), radi dematerijalizacije, podataka o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja za društvo Naprijed d.d. za knjižarstvo i trgovinu (dalje: Izdavatelj).

Dana 20. listopada 2003. godine, SDA je podnijela Komisiji, sukladno odredbama članka 4.L282671 stavka 5. Odluke o rokovima i načinu dostave podataka o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja u depozitorij Središnje depozitarne agencije (»Narodne novine« br. 140/02) prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv Izdavatelja jer nije do 31. travnja 2003. godine a niti naknadno SDA-u dostavio podatke o dionicama i njihovim vlasnicima.

Izdavatelj nije izdao isprave o dionicama niti ih je izdao kao nematerijalizirane vrijednosne papire u kompjutorskom sustavu SDA, te je bio je dužan postupiti sukladno odredbama članka 159. stavka 3. Zakona i članka 2. stavka 1. točke 1. Odluke.

Odredbama članka 159. stavka 3. Zakona propisano je da dionička društva koja se ne smatraju javnim dioničkim društvima u smislu ovoga Zakona, a koja prije njegova stupanja na snagu nisu izdale isprave o dionicama niti su ih izdale kao nematerijalizirane vrijednosne papire u kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije obvezne su radi dematerijalizacije u rokovima i na način koji propiše središnja depozitarna agencija, a odobrava Komisija, dostaviti SDA-u podatke o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja.

Izdavatelj je dioničko društvo čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od L do NJ, te je sukladno odredbama članka 2. stavka I. alineja 4.Odluke bio dužan najkasnije do 31. travnja 2003. godine dostaviti SDA podatke o dionicama i njihovim vlasnicima iz knjige dionica ili registra radi dematerijalizacije, a što nije učinio.

U postupku koji je prethodio donošenju ovog Rješenja, dana 3. listopada 2005. godine od Izdavatelja je od strane Komisije zatraženo očitovanje o razlozima neizvršenja obveze dostave Središnjoj depozitarnoj agenciji u Zagrebu, radi dematerijalizacije, podataka o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja.

Izdavatelj je dana 19. listopada 2005. dostavio Komisiji traženo očitovanje, u kojem navodi razloge koji ne predstavljaju izuzeće od primjeni odredaba članka 114. Zakona.

Slijedom navedenog, a sukladno odredbama članka 15. stavka 2. i 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, kojima je propisano da će u slučaju utvrdenih nedostataka i nepravilnosti Komisija rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i uskladivanju rada sa zakonima i drugim propisima, odnosno izreći mjeru propisanu ovim Zakonom, valjalo je riješiti kao u točki I. izreke rješenja.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 4. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/05-01/77

Urbroj: 567-04/05-2

Zagrebu, 3. studenoga 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o nalogu Naprijedu d.d. za knjižarstvo i trgovinu iz Zagreba da u roku 60 dana od dostave ovog rješenja Središnjoj depozitarnoj agenciji, radi dematerijalizacije, dostavi podatke o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !