Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odbijanju Zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva Liburnia Riviera hoteli d.d. iz Opatije SN holdingu d.d. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
122 20.10.2005 Rješenje o odbijanju Zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva Liburnia Riviera hoteli d.d. iz Opatije SN holdingu d.d. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2300

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na temelju članka 13.L281653 stavaka 2. i 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine« br. 84/02, 87/02, 120/02), u postupku povodom Zahtjeva trgovačkog društva SN HOLDING d.d. Zagreb, A. von Humboldta 4b, zastupanog po Jasni Krolo i Mladenu Markoču, odvjetnicima iz Odvjetničkog društva Bogdanović, Dolički & Partneri iz Zagreba, A. von Humboldta 4b, za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija, Ulica maršala Tita 198, na sjednici održanoj dana 13. listopada 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu SN HOLDING d.d. Zagreb, A. von Humboldta 4b, odbija se Zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija, Ulica maršala Tita 198.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I/ Dana 19. kolovoza 2005. godine, trgovačko društvo SN HOLDING d.d. Zagreb, A. von Humboldta 4b, zastupano po Jasni Krolo i Mladenu Markoču, odvjetnicima iz Odvjetničkog društva Bogdanović, Dolički & Partneri iz Zagreba, A. von Humboldta 4b, (dalje u tekstu: Ponuditelj), podnijelo je Komisiji zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija, Ulica maršala Tita 198 (dalje u tekstu: Izdavatelj), i dokumentaciju temeljem odredbe članka 13. stavak I. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Ponuditelj je podneskom od 26. kolovoza 2005. godine, dostavio dodatne priloge uz zahtjev, a podneskom od 30. kolovoza 2005. godine, na traženje Komisije od dana 29. kolovoza 2005. godine, dokumentaciju i dopunu ponude.

II/ Izdavatelj je javno dioničko društvo, sukladno odredbi članka 14.L281655 Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava (»Narodne novine« broj 118/03), u svezi s odredbama članka 114.L281657 stavaka 1. i 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02). Komisija je izvršila uvid u podatke sudskog registra na Internetu te utvrdila da temeljni kapital Izdavatelja iznosi 968.451.200,00 kuna.

Uvidom u podatke Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, utvrđeno je da je Izdavatelj na zadnji dan u mjesecu travnju, svibnju, lipnju 2005. godine, imao više od 100 dioničara.

III/ Iz Zahtjeva Ponuditelja za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje i priložene dokumentacije proizlazi da je Zahtjev podnesen, sukladno odredbi članka 4. stavak I. i članka 8. stavak 1. točka a) Zakona, a da je obveza na objavljivanje ponude za preuzimanje Izdavatelja nastala dana 8. kolovoza 2005. godine, sklapanjem Sporazuma između Ponuditelja i drutva DOM HOLDING d.d. Zagreb Alexandera von Humboldta 4b, kao osobe s kojom Ponuditelj zajednički djeluje, temeljem Ugovora dioničara, sklopljenog između Ponuditelja i društva DOM HOLDING d.d. Zagreb Alexandera von Humboldta 4b, dana 30. svibnja 2005. godine, s jedne strane i Hrvatskog fonda za privatizaciju, Zagreb, lvana Lučića 6-8., s druge strane.

IV/ Uvidom u tekst ponude za preuzimanje, utvrđeno je da se Ponuditelj obvezao, za dionice koje su predmet ponude, platiti cijenu od 3.200,00 kuna po dionici.

Komisija je u postupku koji provodi obvezna utvrditi je li ponuđena cijena određena u skladu sa odredbom članka 15. stavci 3. – 6. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Odredbom stavka 3. članka 15. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, odredeno je da ponuđena cijena ne može biti niža od najviše cijene po kojoj je ponuditelj ili osoba koja s njim zajednički djeluje, stekao dionice s pravom glasa u razdoblju od jedne godine prije dana objavljivanja ponude za preuzimanje.

Sukladno odredbi stavka 4. istoga članka Zakona o preuzimanju dioničkih društava, ako je ponuđena cijena, određena na način iz prethodno navedenoga stavka Zakona, niža od prosječne cijene ostvarene na burzi ili uređenom javnom tržištu, ponuditelj mora ponuditi najmanje prosječnu cijenu ostvarenu na burzi ili javnom organiziranom tržištu.

Uvidom u Ugovor o prodaji dionica trgovačkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., od dana 28. lipnja 2005. godine, temeljem kojeg je Ponuditelj stekao dionice društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., u razdoblju od jedne godine prije dana objavljivanja ponude za preuzimanje, kao i podatke dostavljene dana 23. kolovoza 2005. godine, od strane Varaždinske burze d.d. Varaždin i dana 25. kolovoza 2005. godine, od strane Zagrebačke burze d.d. Zagreb, utvrđeno je da je ponuđena cijena u predmetnoj ponudi za preuzimanje viša od prosječne cijene ostvarene na burzama u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Obzirom da iz teksta Sporazuma od 8. kolovoza 2005. godine, sklopljenog između Hrvatskog fonda za privatizaciju, Zagreb, Ivana Lučića 6, i društava SN HOLDING d.d. Zagreb, A. von Humboldta 4b i DOM HOLDING d.d. Zagreb, A. von Humboldta 4b, nije bilo moguće nedvojbeno utvrditi cijenu po kojoj su Ponuditelj i DOM HOLDING d.d. Zagreb, kao osoba s kojom Ponuditelj zajednički djeluje, stekli dionice društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija, koje su predmet Sporazuma, Komisija je dopisima od dana 30. kolovoza 2005. godine, od Ponuditelja i Hrvatskog fonda za privatizaciju zatražila očitovanje o tome za koji iznos novčane obveze se Hrvatski fond za privatizaciju, obvezao tim Sporazumom na društvo SN HOLDING d.d. Zagreb, prenijeti 183.722 dionice, a na društvo DOM HOLDING d.d. Zagreb, 72.258 dionica društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija, odnosno koji iznos novčanog potraživanja je navedenom količinom dionica tim društvima podmiren.

Osim toga Komisija je dopisom 30. kolovoza 2005. godine, od Vlade Republike Hrvatske zatražila određene informacije i pojašnjenje o tome koje su pravne posljedice povlačenja izdane suglasnosti na valjanost Sporazuma između Hrvatskog fonda za privatizaciju, Zagreb, Ivana Lučića 6, i društava SN HOLDING d.d. Zagreb, A. von Humboldta 4b i DOM HOLDING d.d. Zagreb, A. von Humboldta 4b te obavijest o eventualnom pokretanju postupka poništenja navedenoga Sporazuma ili pokretanju nekih drugih postupaka, koji bi mogli utjecati na rješavanje stvari u postupku pokrenutom pred Komisijom, odnosno koji bi predstavljali prethodno pitanje, u smislu odredaba Zakona o općem upravnom postupku.

Kako Komisija u ostavljenom roku, nije zaprimila tražena očitovanja, odnosno nije raspolagala svim činjenicama i okolnostima vezanim za cijenu u ponudi za preuzimanje, to je, sukladno odredbi članka 13. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava i članka 142. Zakona o općem upravnom postupku, dana 13. rujna 2005. godine, donijela zaključak o pokretanju posebnog ispitnog postupka, radi poduzimanja dodatnih radnji i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti vezanih za cijenu u ponudi za preuzimanje.

Prema odredbi članka 142. Zakona o općem upravnom postupku, poseban ispitni postupak provodi se kad je to potrebno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su značajne za razrješenje stvari ili radi davanja strankama mogućnosti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese.

V/ Podneskom punomoćnika, zaprimljenim dana 14. rujna 2005. godine, Ponuditelj se očitovao o visini duga, ne specificirajući isti, odnosno o visini dospjelih obveza Hrvatskog fonda za privatizaciju prema društvima SN HOLDING d.d. Zagreb, A. von Humboldta 4b i DOM HOLDING d.d. Zagreb, A. von Humboldta 4b, za koje se Hrvatski fond za privatizaciju, Sporazumom od 8. kolovoza 2005. godine, obvezao na društvo SN HOLDING d.d. Zagreb, prenijeti 183.722 dionice, a na društvo DOM HOLDING d.d. Zagreb, 72.258 dionica društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija. U privitku podneska dostavljen je Arbitražni pravorijek broj: IS-P-2001/15 od 6. veljače 2002. godine i Arbitražni pravorijek broj: IS-P-2002/37 od 19. travnja 2004. godine.

Podneskom, koji je Komisija zaprimila dana 20. rujna 2005. godine, Hrvatski fond za privatizaciju nije dostavio traženo očitovanje o iznosu duga za koji se, Sporazumom od 8. kolovoza 2005. godine, obvezao na društvo SN HOLDING d.d. Zagreb, prenijeti 183.722 dionice, a na društvo DOM HOLDING d.d. Zagreb, 72.258 dionica društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija, već, među ostalim, navodi

»da su u čl. I. Sporazuma navedene i opisane dospjele obveze HFP-a, pa se može zaključiti da je ukupan iznos tih obveza dan kao naknada za sporazumom prenesenu količinu 255.980 dionica.«

U ispitnom postupku, Komisija je dopisima od dana 20. rujna 2005. godine, ponovno zatražila očitovanje Vlade Republike Hrvatske te dodatna očitovanja Ponuditelja i Hrvatskog fonda za privatizaciju.

Podneskom punomoćnika, zaprimljenim dana 23. rujna 2005. godine, Ponuditelj je dostavio zatraženu specifikaciju duga Hrvatskog fonda za privatizaciju prema društvima SN HOLDING d.d. Zagreb, A. von Humboldta 4b i DOM HOLDING d.d. Zagreb, A. von Humboldta 4b.

U svom očitovanju od 30. rujna 2005. godine, koji je Komisija zaprimila dana 5. listopada 2005. godine te podnesku od 4. listopada 2005. godine, koji je Komisija zaprimila dana 5. listopada 2005. godine, Vlada Republike Hrvatske odnosno Državno odvjetništvo Republike Hrvatske u ime Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske, u bitnome ističu, da su člankom 9. stavkom 4. Sporazuma od 8. kolovoza 2005. godine, ugovorne strane utvrdile da Sporazum stupa na snagu kada ga odobri Vlada Republike Hrvatske. Ako ga Vlada Republike Hrvatske ne odobri u roku od 20 dana od dana njegova sklapanja (potpisivanja), Sporazum prestaje vrijediti i biti na bilo koji način obvezujući za stranke, odnosno ima se smatrati da nije niti sklopljen.

U podnescima se, nadalje, navodi da iz odredbe članka 9. stavka 4. Sporazuma, proizlazi da je Sporazum sklopljen pod odgodnim uvjetom, u smislu odredbe članka 74. Zakona o obveznim odnosima, što znači da se Sporazum smatra sklopljenim samo ako se ispuni odgodni uvjet tj. ako Vlada Republike Hrvatske, odobri Sporazum u roku od 20 dana od dana njegova sklapanja (dana 8. kolovoza 2005. godine) ili ako u tom roku Vlada ne da nikakvo očitovanje. S obzirom da Vlada Republike Hrvatske nikada nije dala odobrenje u smislu odredbe članka 9. stavka 4. Sporazuma, on po mišljenju Vlade Republike Hrvatske ne proizvodi pravne učinke.

Ponuditelj, povodom podnesaka od 30. rujna 2005. godine i 4. listopada 2005. godine, a u vezi stupanja na snagu Sporazuma, u svojim podnescima od 6. listopada i 12. listopada 2005. godine, u bitnome, navodi da je očitovanje Vlade Republike Hrvatske irelevantno u postupku odobrenja objavljivanja ponude za preuzimanje Izdavatelja; da Sporazum nije sklopljen pod odgodnim uvjetom, a i da jest, to je pravno irelevantno za postupak odobrenja objavljivanja ponude, jer prema točki 6. članka 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava smatra se da su dionice stečene sklapanjem pravnog posla, koji se smatra sklopljenim i u slučaju kad je sklopljen pod odgodnim uvjetom; da Vlada Republike Hrvatske nije stranka Sporazuma niti je ovlaštena suditi o njegovoj valjanosti; da je Vlada Republike Hrvatske odobrila Sporazum neposredno prije njegova sklapanja pa su ga stranke, upoznate s tom okolnošću, sklopile i konzumirale; za meritorno odlučivanje o valjanosti Sporazuma, sukladno odredbi stavka 2. članka 9. Sporazuma, nadležna je isključivo arbitraža; da Komisija nije nadležna prosuđivati pravnu valjanost Sporazuma, niti nalagati uspostavu ranijeg stanja upisa dionica.

Hrvatski fond za privatizaciju, u svom podnesku od 5. listopada 2005. godine, koji je Komisija zaprimila dana 10. listopada 2005. godine, navodi da »Hrvatski fond za privatizaciju, a povodom očitovanje Vlade Republike Hrvatske, od 30. rujna 2005. godine, ocjenjuje da bi u slučaju postupanja Komisije sukladno prijedlogu Vlade RH postao bespredmetan postupak preuzimanja dioničkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija, odnosno da bi isti bio obustavljen.«

VI/ Slijedom svega navedenoga, tijekom vođenja predmetnog postupka pred Komisijom, pojavilo se pitanje valjanosti nastanka Sporazuma od 8. kolovoza 2005. godine, kao prethodno pitanje, u smislu odredbe članka 144. stavak I. Zakona o općem upravnom postupku.

Budući da Komisija, zbog navedenog prethodnog pitanja, ne mora prekinuti postupak za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, po odredbi članka 145. Zakona o općem upravnom postupku, raspravila je navedeno prethodno pitanje, budući da bez njegova rješenja ne može riješiti glavnu stvar, odnosno ne može riješiti o Zahtjevu Ponuditelja za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje Izdavatelja.

Naime, bez rješenja pitanja valjanog nastanka Sporazuma od 8. kolovoza 2005. godine, kao prethodnog pitanja u postupku koji se vodi pred Komisijom, nije moguće utvrditi je li za Ponuditelja, na temelju članka 4. stavak 1. i članka 8. stavka 1. točka a), a u vezi s člankom 2. točka 6. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, odnosno nije moguće utvrditi sve činjenice bitne za rješavanje o Zahtjevu Ponuditelja za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje Izdavatelja.

Odredbom stavka 4. članka 9. Sporazuma određeno je da Sporazum stupa na snagu kada ga odobri Vlada Republike Hrvatske u smislu članka 3. Zakona o privatizaciji. Nadalje, istom odredbom Sporazuma određeno je da ako Vlada Republike Hrvatske, ne odobri ovaj Sporazum u roku od 20 dana od dana njegova sklapanja (potpisivanja), a to je dana 8. kolovoza 2005. godine, Sporazum prestaje vrijediti i biti na bilo koji način obvezujući za stranke, te se ima smatrati kao da nije niti sklopljen.

Komisija je tijekom postupka izvršila uvid u a) Odluku Vlade Republike Hrvatske, od dana 4. kolovoza 2005. godine, o izuzimanju od prodaje 255.980 dionica Izdavatelja, donesenu temeljem odredbe članka 3. stavka 2. Zakona o privatizaciji, b) Odluku Vlade Republike Hrvatske, od istog dana, donesenu pozivom na odredbu članka 10. Zakona o Vladi Republike Hrvatske, o davanju suglasnosti na Sporazum o nagodbi Hrvatskog fonda za privatizaciju sa SN holdingom i DOM Holdingom i c) Odluku Vlade Republike Hrvatske od dana 17. kolovoza 2005. godine, kojom se prethodno navedene odluke stavljaju izvan snage.

Iz odredbe stavka 4. članka 9. Sporazuma proizlazi da je Sporazum sklopljen pod odgodnim uvjetom u smislu članka 74. Zakona o obveznim odnosima, što znači da će pravni učinci Sporazuma nastupiti ako se ispuni odgodni uvjet, odnosno ako ga Vlada Republike Hrvatske odobri u roku od 20 dana od dana njegova sklapanja, pa kako je utvrđeno da nikakva suglasnost, sukladno odredbi članka 9. stavka 4. Sporazuma, u roku od 20 dana od dana njegova sklapanja (potpisivanja), nije dana, stoga je, sukladno istoj odredbi Sporazuma, istekom navedenoga roka, taj Sporazum prestao vrijediti i biti na bilo koji način obvezujući za stranke, te se ima smatrati kao da nije niti sklopljen.

U takvoj pravnoj situaciji, ne može se primijeniti niti odredba članka 2. točke 6. Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Naime, navedena zakonska odredba odnosi se na situaciju kada je pravni posao temeljem kojeg se stječu dionice, sklopljen pod odgodnim uvjetom, ali je u vrijeme odlučivanja o zahtjevu nekog ponuditelja o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje, neizvjesno hoće li se uvjet ostvariti. U konkretnoj situaciji, rok za ostvarenje uvjeta je protekao i u tom se roku uvjet nije ostvario, niti će se ostvariti. Stoga, sukladno odredbi članka 74. Zakona o obveznim odnosima, sklopljeni pravni posao ne proizvodi pravne učinke i smatra se da nije niti sklopljen.

Slijedom navedenoga, Sporazum od 8. kolovoza 2005. godine, ne predstavlja pravnu osnova stjecanja dionica Izdavatelja, kojim stjecanjem bi za Ponuditelja, sukladno odredbi članka 4. stavak 1. i članka 8. stavka 1. točka a), a u vezi s člankom 2. točka 6. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

Stoga je, temeljem odredbe članka 13. stavaka 2. i 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, riješeno kao u dispozitivu.

Temeljem odredbe članka 8. stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/120

Urbroj: 567-01/05-34

Zagreb, 13. listopada 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odbijanju Zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva Liburnia Riviera hoteli d.d. iz Opatije SN holdingu d.d. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !