Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju Adriatic Invest d.o.o. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom – (“Narodne novine”, br. XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
115 21.12.2001 Rješenje o odobrenju Adriatic Invest d.o.o. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja


1923

Na temelju odredbi čl. 27.L78079, čl. 28.L78080, čl. 79.L78081 st. 3., čl. 95.L78082 i čl. 98.L78083 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99. i 63/00. ), čl. 2.L78085 Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad mirovinskih društava (»Narodne novine«, br. 85/01), čl. 4.L78087 st 3. i čl. 5.L78088 Pravilnika o obavljanju poslova banke skrbnika (»Narodne novine« 65/01.), odlučujući o zahtjevu za odobrenje za rad ADRIATIC INVEST d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu Agencija), donosi

RJEŠENJE

1. Daje se odobrenje za promjenu imena tvrtke CROADRIA INVEST d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom u ADRIATIC INVEST d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom.

2. Daje se odobrenje za rad ADRIATIC INVEST d.o.o društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom.

3. Daje se odobrenje ADRIATIC INVEST d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom za izbor banke skrbnika HYPO-ALPE-ADRIA-BANK d.d. Zagreb.

Obrazloženje

Prije podnošenja zahtjeva odobrenja za rad osnivač CROADRIA INVEST d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom izvijestio je podneskom od 25. listopada 2001. godine Agenciju o promjeni imena u ADRIATIC INVEST d.o.o društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, što su i dokazali Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj: Tt - 01/5431-2, u kojem je u sudski registar tog suda upisan naziv tvrtke ADRIATIC INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim mirovinskim fondom.

ADRIATIC INVEST d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom podnijelo je 31. listopada 2001. zahtjev za odobrenje za rad. Uz zahtjev su priložili:

– Primjerke zadnje verzije dokumenata za autorizaciju,

– Statut »Plavi obvezni mirovinski fond,

– Ugovor s bankom skrbnikom HYPO-ALPE-ADRIA-BANK d.d. Zagreb,

– Informacije o banci skrbniku,

– Procjenu dinamike upisa broja članova mirovinskog fonda u prve dvije godine,

– Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt - 01/01/5431-2,

– Citiranu Izjavu o promjeni imena.

Postupajući sukladno odredbi čl. 27. Zakona, Savjet je na sjednici održanoj 5. studenoga 2001. utvrdio da je zahtjev osnovan, pa je primjenom odredbe čl. 95. istog odlučeno kao u toč. 1. izrijeke ovog Rješenja.

Na istoj sjednici Savjeta odobren je izbor banke skrbnika HYPO-ALPE-ADRIA-BANK d.d. nad imovinom mirovinskog fonda ADRIATIC INVEST d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, te Ugovor o skrbništvu nad imovinom fonda, pa je primjenom odredbe članka 79. stavka 3. gore citiranog Zakona, odlučeno kao u toč. 2. izrijeke ovog Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Rješenje je konačno. Protiv ovog Rješenja nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave istog.

Klasa: UP/I 034-04/01-01/71
Urbroj: 383-01-01-2
Zagreb, 5. studenoga 2001.

Ravnatelj
dr. sc. Dragan Kovačević, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju Adriatic Invest d.o.o. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !