Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju Erste d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom – (“Narodne novine”, br. XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
115 21.12.2001 Rješenje o odobrenju Erste d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja

1926

Na temelju odredbi čl. 27.L78120, čl. 79.L78121 st. 3., čl. 95.L78122 i čl. 98.L78123 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99. i 63/00. ), čl.7.L78125 Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj (»Narodne novine« 25/93) u svezi s čl. 49.L78127 Sporazuma o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj (»Narodne novine - Međunarodni ugovori« br. 4/93), čl. 2.L78129 Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad mirovinskih društava (»Narodne novine«, br. 85/01), čl. 4.L78131 st 3. i čl. 5.L78132 Pravilnika o obavljanju poslova banke skrbnika (»Narodne novine« 65/01.), odlučujući o zahtjevu za odobrenje za rad ERSTE dioničkog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu Agencija), donosi

RJEŠENJE

1. Daje se odobrenje za rad ERSTE dioničkom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom .

2. Daje se odobrenje ERSTE dioničkom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom za izbor banke skrbnika HVB Bank Croatia d.d. Zagreb.

Obrazloženje

ERSTE dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom podnijelo je 8. studenoga 2001. zahtjev za odobrenje za rad. Uz zahtjev su priložili:

– Primjerke zadnje verzije dokumenata za autorizaciju,

– Statut ERSTE obveznog mirovinskog fonda,

– Ugovor s bankom skrbnikom HVB Bank Croatia d.d. Zagreb,

– Informacije o banci skrbniku,

– Procjenu dinamike upisa broja članova mirovinskog fonda u prve dvije godine,

– Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu, broj Tt - 01/6096-2,

– Izjavu da nije došlo do nikakvih promjena u činjenicama i dokumentima koji su predani uz Zahtjev za autorizaciju.

Temeljem članka 7.L78134 Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj (»Narodne novine« broj 25/93) i članka 49. Sporazuma o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj (»Narodne novine-Međunarodni ugovori« br. 4/93), Savjet Agencije je utvrdio da se odredbe čl. 2. st. 1. toč. 12., a u svezi članka 79. stavak 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinski fondovima ne primjenjuju na jednog od osnivača ERSTE d.d. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, a koji ima preko 5% dionica (misli se na Europsku banku za obnovu i razvoj), jer sukladno članku 49. Sporazuma o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj, imovina, pa prema tome i vlasnička struktura Europske banke za obnovu i razvoj je oslobođena od ograničenja, propisa, kontrole i moratorija bilo koje vrste, što u konkretnom slučaju znači da se propisi o povezanim osobama u banci skrbniku i mirovinskom društvu ne mogu primjeniti na tog osnivača, jer Sporazum o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, i po svojoj pravnoj snazi je iznad Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Postupajući sukladno citiranim odredbama, Savjet je na sjednici održanoj 19. studenoga 2001. utvrdio da je zahtjev osnovan, pa je primjenom odredbe čl. 95. istog odlučeno kao u toč. 1. izrijeke ovog Rješenja.

Na istoj sjednici Savjeta odobren je izbor banke skrbnika HVB Bank Croatia d.d. nad imovinom mirovinskog fonda ERSTE d.d. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, te Ugovor o skrbništvu nad imovinom fonda, pa je primjenom odredbe čl. 79.L78136 st. 3. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/9, 63/00), odlučeno kao u toč. 2. izrijeke ovog Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Rješenje je konačno. Protiv ovog Rješenja nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave istog.

Klasa: UP/I 034-04/01-01/81
Urbroj: 383-01-01-2
Zagreb, 19. studenoga 2001.

Ravnatelj
dr. sc. Dragan Kovačević, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju Erste d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !