Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju Informativnog prospekta AZ benefit dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 23.1.2006 Rješenje o odobrenju Informativnog prospekta AZ benefit dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

212

Na temelju odredbi članka 15.L286517 stavak 1. točka 4. alineja 2. i članka 8.L286518 Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05), primjenom odredbe članka 106.L286520 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03 i 177/04) i članka 8.L286522 Pravilnika o informativnom prospektu dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine«, br. 113/03), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na 1. sjednici održanoj 5. siječnja 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

I. Odobrava se Informativni prospekt AZ benefit dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

II. Ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje: Podnositelj) dostavilo je svojim dopisom od 2. studenog 2005. godine Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja zahtjev za odobrenje Informativnog prospekta AZ benefit dobrovoljnog mirovinskog fonda. U provedenom postupku je utvrđeno da je Podnositelj zahtjeva u privitku dostavio dokumentaciju u skladu s gore navedenim Zakonom i Pravilnikom, pa je valjalo riješiti kao u izrjeci ovog Rješenja.

U skladu s člankom 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje se objavljuje u »Narodnim novinama«, kao službenom glasilu Republike Hrvatske.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-140-01/06-14/01

Urbroj: 326-01-06-1

Zagreb, 5. siječnja 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju Informativnog prospekta AZ benefit dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !