Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju Informativnog prospekta Croatia osiguranja dobrovoljnog mirovinskog fonda kojim upravlja Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 23.1.2006 Rješenje o odobrenju Informativnog prospekta Croatia osiguranja dobrovoljnog mirovinskog fonda kojim upravlja Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

221

Na temelju odredbi članka 15.L286577 stavak 1. točka 4. alineja 2. i članka 8.L286578 Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05), primjenom odredbe članka 106.L286580 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03 i 177/04) i članka 8.L286582 Pravilnika o informativnom prospektu dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine«, br. 113/03), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na 1. sjednici održanoj 5. siječnja 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

I. Odobrava se Informativni prospekt Croatia osiguranja dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

II. Ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. (dalje: Podnositelj) dostavilo je svojim dopisom od 28. lipnja 2005. godine Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja zahtjev za odobrenje Informativnog prospekta Croatia osiguranja dobrovoljnog mirovinskog fonda. U provedenom postupku utvrđeno je da je Podnositelj zahtjeva u privitku dostavio dokumentaciju u skladu s gore navedenim Zakonom i Pravilnikom, pa je valjalo riješiti kao u izrjeci ovog Rješenja.

U skladu s člankom 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje se objavljuje u »Narodnim novinama«, kao službenom glasilu Republike Hrvatske.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-140-01/06-19/01

Urbroj: 326-01-06-1

Zagreb, 5. siječnja 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju Informativnog prospekta Croatia osiguranja dobrovoljnog mirovinskog fonda kojim upravlja Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !