Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju Izmjena i dopuna Pravila članstva i trgovanja na Varaždinskoj burzi d.d., Varaždinskoj burzi d.d., Varaždin ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
92 27.7.2005 Rješenje o odobrenju Izmjena i dopuna Pravila članstva i trgovanja na Varaždinskoj burzi d.d., Varaždinskoj burzi d.d., Varaždin

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske

1851

Na temelju odredbi članka 12.L265968 točka 5. i članka 82.L265969 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev Varaždinske burze d.d., Varaždin, Kapucinski trg 2/I, u predmetu odobrenja Izmjena i dopuna Pravila članstva i trgovanja na Varaždinskoj burzi d.d., na sjednici održanoj 21. srpnja 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Varaždinskoj burzi d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/1, odobravaju se Izmjene i dopune Pravila članstva i trgovanja na Varaždinskoj burzi d.d., od 8. srpnja 2005. godine.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Varaždinska burza d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/I, podnijela je 12. srpnja 2005. godine Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) zahtjev za odobrenje Izmjena i dopuna Pravila članstva i trgovanja na Varaždinskoj burzi d.d., od 8. srpnja 2005. godine.

Po provedenom postupku, a na temelju ovlaštenja iz članka 12.L265971 točka 5. i članka 82.L265972 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon), Komisija je odobrila predmetne Izmjene i dopune Pravila članstva i trgovanja na Varaždinskoj burzi d.d. i riješila kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Podnositelj zahtjeva ispunio je uvjete iz članka 2.L265974 točka 13. Pravilnika o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narodne novine« br. 115/02 i 43/03).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

 

Klasa: UP/I-450-08/05-02/101

Urbroj: 567-03/05-2

Zagreb, 21. srpnja 2005.

Predsjednik komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju Izmjena i dopuna Pravila članstva i trgovanja na Varaždinskoj burzi d.d., Varaždinskoj burzi d.d., Varaždin
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !