Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava Pan-trgoprometu d.d. iz Đakova ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 5.1.2005 Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava Pan-trgoprometu d.d. iz Đakova

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

 

56

Na temelju odredbi članka 12.L122877 točka 5. i članka 96.L122878 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev društva PAN-TRGOPROMET d.d. Đakovo, Hrvatskih velikana 10, zastupanog po društvu FCT d.o.o. iz Varaždina, Anina 2, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva PAN-TRGOPROMET d.d. u kotaciju javnih dioničkih društava, na sjednici održanoj 16. prosinca 2004. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu PAN-TRGOPROMET d.d. Đakovo, Hrvatskih velikana 10, odobrava se objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva PAN-TRGOPROMET d.d. Đakovo u kotaciju javnih dioničkih društava.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Društvo PAN-TRGOPROMET d.d. Đakovo (dalje: Društvo), zastupano po društvu FCT d.o.o. podnijelo je 24. lipnja 2004. godine Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje Komisija) zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica Društva u kotaciju javnih dioničkih društava.

Predmetni zahtjev temelji se na obvezi Društva da, sukladno odredbi članka 114.L122880 stavak 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon), pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava objavi skraćeni prospekt, što prethodno mora odobriti Komisija.

U provedenom postupku Komisija je utvrdila da dostavljeni skraćeni prospekt ne sadrži sve propisane podatke, te je od podnositelja zahtjeva u nekoliko navrata zatraženo da se isti dopuni. Nakon što je podnositelj zahtjeva dopunio skraćeni prospekt 14. prosinca 2004. godine, Komisija je utvrdila da tako dopunjeni prospekt sadrži sve propisano sukladno odredbama članka 6.L122882 Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu (»Narodne novine« br. 118/03), a u svezi sa člankom 96. stavak 2. Zakona, riješeno je kao u točki 1. izreke ovoga rješenja.

Podnositelj zahtjeva ispunio je uvjete iz članka 2.L122884 točka 15. Pravilnika o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narodne novine« br. 115/02 i 43/03).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/04-02/96
Urbroj: 567-03/04-4
Zagreb, 16. prosinca 2004.

Predsjednik Komisije
Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava Pan-trgoprometu d.d. iz Đakova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !