Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava Splitskoj plovidbi d.d. iz Splita ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 4.1.2006 Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava Splitskoj plovidbi d.d. iz Splita

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

48

Temeljem odredbi članka 12.L285734 točka 5. i članka 96.L285735 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev društva SPLITSKA PLOVIDBA d.d. Split, Ulica A. Petravića 23, zastupanog po ovlaštenom društvu Fintrade d.o.o. Split, Hrvojeva 12, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva SPLITSKA PLOVIDBA d.d. Split u kotaciju javnih dioničkih društava, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu SPLITSKA PLOVIDBA d.d. Split, Ulica A. Petravića 23, odobrava se objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva SPLITSKA PLOVIDBA d.d. Split u kotaciju javnih dioničkih društava.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Društvo SPLITSKA PLOVIDBA d.d. Split (dalje: Društvo), zastupano po ovlaštenom društvu Fintrade d.o.o. Split, podnijelo je dana 22. prosinca 2005. godine Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica Društva u kotaciju javnih dioničkih društava.

Predmetni zahtjev temelji se na obvezi Društva da, sukladno odredbi članka 114.L285737 stavak 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon), pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava objavi skraćeni prospekt, što prethodno mora odobriti Komisija.

U provedenom postupku Komisija je utvrdila da dostavljeni skraćeni prospekt sadrži sve podatke propisane odredbama članka 6.L285739 Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu (»Narodne novine« br. 118/03), a u svezi sa člankom 96. stavak 2. Zakona. Slijedom iznijetog, riješeno je kao u točki 1. izreke ovoga rješenja.

Podnositelj zahtjeva ispunio je uvjete iz članka 2.L285741 točka 15. Pravilnika o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narodne novine« br. 115/02 i 43/03).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/203

Urbroj: 567-03/05-2

Zagreb, 23. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava Splitskoj plovidbi d.d. iz Splita
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !