Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava za INGRA d.d. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
147 14.12.2005 Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava za INGRA d.d. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2816

Temeljem odredbi članka 12.L284423 točka 5. i članka 96.L284424 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev društva INGRA d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva INGRA d.d. Zagreb u kotaciju javnih dioničkih društava, na sjednici održanoj dana 1. prosinca 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu INGRA d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b, odobrava se objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva INGRA d.d. Zagreb u kotaciju javnih dioničkih društava.

2. Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Društvo INGRA d.d. Zagreb (dalje: Društvo) podnijelo je dana 17. lipnja 2005. godine Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) zahtjev, a 25. srpnja 2005. godine te 17. studenoga 2005. godine dopunu zahtjeva za odobrenje objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica Društva u kotaciju javnih dioničkih društava.

Predmetni zahtjev temelji se na obvezi Društva da, sukladno odredbi članka 114.L284426 stavak 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon), pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava objavi skraćeni prospekt, što prethodno mora odobriti Komisija.

U provedenom postupku Komisija je utvrdila da dostavljeni skraćeni prospekt sadrži sve podatke propisane odredbama članka 6.L284428 Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu (»Narodne novine« br. 118/03), a u svezi sa člankom 96. stavak 2. Zakona. Slijedom iznijetog, riješeno je kao u točki 1. izreke ovoga rješenja.

Podnositelj zahtjeva ispunio je uvjete iz članka 2.L284430 točka 115. Pravilnika o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narodne novine« br. 115/02 i 43/03).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/91

Urbroj: 567-03/05-4

Zagreb, 1. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava za INGRA d.d. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !