Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava za Mediteransku plovidbu d.d. iz Korčule ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE R

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

724

Na temelju odredbi članka 12.L260825 točka 5. i članka 96.L260826 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev društva Mediteranska plovidba d.d. Korčula, Foša 2, zastupanog po ovlaštenom društvu Fintrade d.o.o. Split, Hrvojeva 12, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Mediteranska plovidba d.d., Korčula u kotaciju javnih dioničkih društava, na sjednici održanoj 11. ožujka 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu Mediteranska plovidba d.d. Korčula, Foša 2, odobrava se objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Mediteranska plovidba d.d. Korčula u kotaciju javnih dioničkih društava.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Društvo Mediteranska plovidba d.d. Korčula (dalje: Društvo), zastupano po ovlaštenom društvu Fintrade d.o.o. Split, podnijelo je 7. veljače 2005. godine Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica Društva u kotaciju javnih dioničkih društava. Društvo je, na traženje Komisije, predmetni zahtjev dopunilo 23. veljače 2005. godine.

Predmetni zahtjev temelji se na obvezi Društva da, sukladno odredbi članka 114.L260828 stavak 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon), pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava objavi skraćeni prospekt, što prethodno mora odobriti Komisija.

U provedenom postupku Komisija je utvrdila da dostavljeni skraćeni prospekt sadrži sve podatke propisane odredbama članka 6.L260830 Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu (»Narodne novine« br. 118/03), a u svezi sa člankom 96. stavak 2. Zakona. Slijedom iznijetog, riješeno je kao u točki 1. izreke ovoga rješenja.

Podnositelj zahtjeva ispunio je uvjete iz članka 2.L260832 točka 15. Pravilnika o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narodne novine« br. 115/02 i 43/03).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovoga rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/17
Urbroj: 567-03/05-3
Zagreb, 11. ožujka 2005.

Predsjednik Komisije
Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava za Mediteransku plovidbu d.d. iz Korčule
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !