Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka pri uvrštenju dionica društva u prvu kotaciju Istraturistu Umag d.d., iz Umaga ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
62 18.5.2005 Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka pri uvrštenju dionica društva u prvu kotaciju Istraturistu Umag d.d. iz Umaga

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1207

Na temelju odredbi članka 12.L263130 točka 5. i članka 96.L263131 stavci 1. i 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev društva Istraturist Umag d.d., Umag, Jadranska 66, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka pri uvrštenju svih dionica društva Istraturist Umag d.d., Umag, u prvu kotaciju, na sjednici održanoj 12. svibnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu ISTRATURIST UMAG d.d., Umag, Jadranska 66, odobrava se objavljivanje podataka pri uvrštenju svih dionica društva ISTRATURIST UMAG d.d., Umag u prvu kotaciju.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Društvo ISTRATURIST UMAG d.d., Umag (dalje: Društvo) podnijelo je 3. svibnja 2005. godine Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka pri uvrštenju svih dionica Društva u prvu kotaciju.

Komisija je u provedenom postupku utvrdila da podaci iz točke 1. izreke ovog rješenja sadrže najmanje one podatke koji su Zakonom propisani za sadržaj prospekta izdavanja vrijednosnih papira, sukladno odredbama članka 96.L263133 stavak 1. i članka 21.L263134 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02). Slijedom iznijetog, riješeno je kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Podnositelj zahtjeva ispunio je uvjete iz članka 2.L263136 točka 14. Pravilnika o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narodne novine« br. 115/02 i 43/03).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje će se objaviti u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/72

Urbroj: 567-03/05-2

Zagreb, 12. svibnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka pri uvrštenju dionica društva u prvu kotaciju Istraturistu Umag d.d., iz Umaga
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !