Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka pri uvrštenju dionica u prvu kotaciju Mediki d.d. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
122 20.10.2005 Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka pri uvrštenju dionica u prvu kotaciju Mediki d.d. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2299

Temeljem odredbi članka 12.L281635 točka 5. i članka 96.L281636 stavci 1. i 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev društva MEDIKA d.d. Zagreb, Capraška 1, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka pri uvrštenju svih dionica društva MEDIKA d.d. Zagreb u prvu kotaciju, na sjednici održanoj dana 13. listopada 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu MEDIKA d.d. Zagreb, Capraška 1, odobrava se objavljivanje podataka pri uvrštenju svih dionica društva MEDIKA d.d. Zagreb u prvu kotaciju.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Društvo MEDIKA d.d. Zagreb (dalje: Društvo) podnijelo je dana 30. rujna 2005. godine Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka pri uvrštenju svih dionica Društva u prvu kotaciju.

Komisija je u provedenom postupku utvrdila da podaci iz točke 1. izreke ovog rješenja sadrže najmanje one podatke koji su Zakonom propisani za sadržaj prospekta izdavanja vrijednosnih papira, sukladno odredbama članka 96.L281638 stavak 1. i članka 21.L281639 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02). Slijedom iznijetog, riješeno je kao u točki 1. izreke ovoga rješenja.

Podnositelj zahtjeva ispunio je uvjete iz članka 2.L281641 točka 14. Pravilnika o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narodne novine« br. 115/02 i 43/03).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/154

Urbroj: 567-03/05-2

Zagreb, 13. listopada 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka pri uvrštenju dionica u prvu kotaciju Mediki d.d. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !