Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju Odluke o roku namire po transakcijama vrijednosnim papirima obavljenim na Zagrebačkoj burzi za Zagrebačku burzu d.d. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
82 6.7.2005 Rješenje o odobrenju Odluke o roku namire po transakcijama vrijednosnim papirima obavljenim na Zagrebačkoj burzi za Zagrebačku burzu d.d. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1589

Na temelju odredbi članka 12.L264808 točka 5. i članka 82.L264809 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev Zagrebačke buze d.d., Zagreb, Ksaver 200, u predmetu odobrenja Odluke o roku namire po transakcijama vrijednosnim papirima obavljenim na Zagrebačkoj burzi, na sjednici održanoj 30. lipnja 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Zagrebačkoj burzi d.d., Zagreb, Ksaver 200, odobrava se Odluka o roku namire po transakcijama vrijednosnim papirima obavljenim na Zagrebačkoj burzi.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodni novinama«.

Obrazloženje

Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ksaver 200, podnijela je 28. lipnja 2005. godine Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), zahtjev za odobrenje Odluke o roku namire po transakcijama vrijednosnim papirima obavljenim na Zagrebačkoj burzi.

Odlukom iz točke 1. izreke rješenja utvrđuje se rok za namiru od 3 radna dana po transakcijama vrijednosnim papirima obavljenim na Zagrebačkoj burzi d.d., a uključenim u sustav ugovorne namire Središnje depozitarne agencije d.d.

Po provedenom postupku, a na temelju ovlaštenja iz članka 12.L264811 točka 5. i članka 82.L264812 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon), Komisija je Zagrebačkoj burzi d.d. odobrila Odluku o roku namire po transakcijama vrijednosnim papirima obavljenim na Zagrebačkoj burzi, navedenu u točki 1. izreke rješenja.

Podnositelj zahtjeva ispunio je uvjete iz članka 2.L264814 točka 13. Pravilnika o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narodne novine« br. 115/02).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02-93

Urbroj: 567-03/05-02

Zagreb, 30. lipnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju Odluke o roku namire po transakcijama vrijednosnim papirima obavljenim na Zagrebačkoj burzi za Zagrebačku burzu d.d. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !