Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju Pravila Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb od 20. lipnja 2002, Uputa Središnje depozitarne... ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
77 27.6.2005 Rješenje o odobrenju Pravila Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb od 20. lipnja 2002, Uputa Središnje depozitarne agencije d.d. za korištenje usluga prijeboja i namire, od 20. lipnja 2005. i Uputa Središnje depozitarne agencije d.d. za provedbu upisa u depozitorij, od 20. lipnja 2005. i Rješenje o neodobrenju Cjenika Središnje depozitarne agencije od 12. svibnja 2005.

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1521

Na temelju odredbi članka 12.L264560 točka 5. i članka 137.L264561 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, Ksaver 200, u predmetu odobrenja Pravila Središnje depozitarne agencije d.d., Upute Središnje depozitarne agencije d.d. za korištenje usluga prijeboja i namire, Upute Središnje depozitarne agencije d.d. za provedbu upisa u depozitorij i Cjenika Središnje depozitarne agencije d.d., na sjednici održanoj 23. lipnja 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d., Zagreb, Ksaver 200, odobravaju se sljedeći akti:

a) Pravila Središnje depozitarne agencije d.d., od 20. lipnja 2005. godine;

b) Uputa Središnje depozitarne agencije d.d. za korištenje usluga prijeboja i namire, od 20. lipnja 2005. godine;

c) Uputa Središnje depozitarne agencije d.d. za provedbu upisa u depozitorij, od 20. lipnja 2005. godine.

2. Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d., Zagreb, Ksaver 200, ne odobrava se Cjenik Središnje depozitarne agencije d.d., od 12. svibnja 2005. godine.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Komisija za vrijednosne papire Republika Hrvatske (dalje: Komisija) zaprimila je 16. svibnja 2005. godine od Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb, Ksaver 200 (dalje: Agencija), zahtjev za odobrenje Pravila Središnje depozitarne agencije d.d., Upute Središnje depozitarne agencije d.d. za korištenje usluga prijeboja i namire i Cjenika Središnje depozitarne agencije d.d. sve od 12. svibnja 2005. godine te 1. lipnja 2005. godine zahtjev za odobrenje Upute Središnje depozitarne agencije d.d. za provedbu upisa u depozitorij, od 30. svibnja 2005. godine.

Nakon detaljnog pregleda dostavljenih akata od strane stručnih službi, Komisija je Agenciju upoznala s primjedbama i prijedlozima za izmjenu istih. Komisija ja u nekoliko navrata dobivala od Agencije ispravke i dopune navedenih akata, ali je tek u aktima od 20. lipnja 2005. godine zaprimljenim u Komisiju 23. lipnja 2005. godine Agencija unijela sve primjedbe i prijedloge Komisije.

Vezano uz Cjenik, a sagledavajući stanje na tržištu kapitala kao i poslovanje Agencije, Komisija nije našla utemeljenim zahtjev za odobrenje novog Cjenika kojim se uglavnom povećavaju naknade za pojedine usluge Agencije. Naime, osnivač Agencije i vlasnik 62,2% je Republika Hrvatska, a zajedno s Financijskom agencijom d.d. čiji je također osnivač i 100% vlasnik ukupno ima 73.3 % dionica Agencije. U interesu razvoja tržišta kapitala sve do sada nastojalo se da cjenovno opterećenje sudionika na tržištu bude što manje, odnosno da institucije koje pružaju usluge na tržištu kapitala posluju više kao neprofitne organizacije. Stoga visoki troškovi poslovanja i ostvarena i zadržana dobit do 31. prosinca 2004. godine u iznosu od 23,0 milijuna kuna nakon oporezivanja ne daju osnovu za povećanje cijena Agencije.

Slijedom navedenog, po provedenom postupku na temelju ovlaštenja iz članka 12.L264563 točka 5. i članka 137.L264564 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon), Komisija je odobrila naprijed navedene akte Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, kako je riješeno u točki 1. izreke ovog rješenja a nije odobrila akt kako je riješeno u točki 2. izreke ovog rješenja.

Podnositelj zahtjeva ispunio je uvjete iz članka 2.L264566 točka 18. Pravilnika o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narodne novine« br. 115/02 i 43/03).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/76

Urbroj: 567-03/05-10

Zagreb, 23. lipnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju Pravila Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb od 20. lipnja 2002, Uputa Središnje depozitarne...
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !