Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 2.000.000,00 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 200.000.000,00 kuna, pojedinačne vrijednosti 100,00 kuna po dionici Sunčanog Hvara d.d. iz Hvara ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
90 25.7.2005 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 2.000.000,00 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 200.000.000,00 kuna, pojedinačne vrijednosti 100,00 kuna po dionici Sunčanog Hvara d.d. iz Hvara

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1796

Sukladno odredbama članka 12.L265636 stavak 1. točka 5. i članka 22.L265637 stavak 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na temelju zahtjeva trgovačkog društva SUNČANI HVAR d.d., Hvar, Dolac b.b., zastupanog po opunomoćeniku, trgovačkom društvu RAST d.o.o., Varaždin, R. Boškovića 20, kojeg zastupa Mladen Ostrički, direktor, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj 14. srpnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu SUNČANI HVAR d.d., Hvar, Dolac b.b., odobrava se prospekt o izdavanju 2.000.000,00 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 200.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo SUNČANI HVAR d.d., Hvar, Dolac b.b. (dalje u tekstu: Izdavatelj), zastupano po opunomoćeniku, trgovačkom društvu RAST d.o.o., Varaždin, R. Boškovića 20, kojeg zastupa Mladen Ostrički, direktor, podnijelo je Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Komisija), 7. srpnja 2005. godine, sukladno odredbi članka 22. stavak 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) i odredbi članka 2.L265639 stavak 1. Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu (»Narodne novine« broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik), Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom te priloge propisane odredbom članka 3. Pravilnika. Posljednju dopunu dokumentacije Komisija je zaprimila 11. srpnja 2005. godine, od kada se predmetni Zahtjev smatra urednim i potpunim.

Uvidom u priloženi prospekt, utvrđeno je da isti sadrži sve Zakonom propisane podatke, a uvidom u javnobilježnički ovjeren zapisnik s Glavne skupštine Izdavatelja, utvrđeno je da je Glavna skupština Izdavatelja 17. lipnja 2005. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu izdavanjem novih dionica privatnim izdanjem i isključenjem prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica u cijelosti.

Sukladno navedenoj Odluci skupštine Izdavatelja, temeljni kapital Izdavatelja povećat će se s 331.097.100,00 kuna, za 200.000.000,00 kuna, na 531.097.100,00 kuna, izdavanjem 2.000.000,00 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici, privatnom ponudom, uplatom cjelokupnog uloga u novcu za nominalni iznos, a na način kako je to predviđeno istom Odlukom Izdavatelja i odobrenim prospektom.

Navedenom Odlukom Izdavatelja, isključuje se u potpunosti pravo prvenstva ostalih dioničara Izdavatelja pri upisu dionica na temelju navedene Odluke, a sukladno članku 308.L265641 stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/39, 34/99, 118/03 i 52/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). Nove dionice upisat će u cijelosti društvo ORCO PROPERTY GROUP S.A., sa sjedištem u 8, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, te ih uplatiti u novcu.

Sukladno navedenoj Odluci skupštine Izdavatelja, upis i uplata dionica mora biti u potpunosti izvršena najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja navedene Odluke, s tim da je trgovačko društvo SUNČANI HVAR d.d., Hvar, Dolac b.b., sukladno odredbi članka 24. stavak 2. Zakona, obvezno potencijalnom ulagatelju dostaviti prospekt u roku od 15 dana od dana konačnosti ovoga rješenja.

Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u navedenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano i uplaćeno 100,00% dionica izdanja.

Nadalje, utvrđeno je da su Zahtjevu priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbama članka 2.L265643 točke 24. Pravilnika o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narodne novine« broj 115/02 i 43/03).

Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Komisija smatra da su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta o izdavanju redovnih dionica trgovačkog društva SUNČANI HVAR d.d., Hvar, Dolac b.b., privatnom ponudom, te je riješeno kao u izreci.

Na temelju odredbe članka 8. stavka 4. Zakona, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/98

Urbroj: 567-01/05-4

Zagreb, 14. srpnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 2.000.000,00 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 200.000.000,00 kuna, pojedinačne vrijednosti 100,00 kuna po dionici Sunčanog Hvara d.d. iz Hvara
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !