Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 384 dionica na ime, privatnom ponudom ukupne vrijednosti 3.800,00 kuna po dionici Banci Brod d.d. iz Slavonskog Broda ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
66 1.6.2005 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 384 dionica na ime, privatnom ponudom ukupne vrijednosti 3.800,00 kuna po dionici Banci Brod d.d. iz Slavonskog Broda

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1340

Sukladno odredbama članka 12. stavak 1. točka 5. i članka 22. stavka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), na temelju zahtjeva trgovačkog društva BANKA BROD d.d. Slavonski Brod, I. pl. Zajca 21, za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih i povlaštenih dionica privatnom ponudom na sjednici održanoj 24. svibnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu BANKA BROD d.d. Slavonski Brod, I. pl. Zajca 21, odobrava se prospekt o izdavanju 384 redovne dionice na ime i 2.547 povlaštenih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 11.137.800,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 3.800,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo BANKA BROD d.d. Slavonski Brod, I. pl. Zajca 21, podnijelo je 11. travnja 2005. godine zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom, a 12. i 17. svibnja 2005. godine dopunu toga zahtjeva, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papiraL263724 (»Narodne novine« br. 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL263725 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik), Zahtjevu je priložilo potrebnu dokumentaciju.

U postupku je utvrđeno da predloženi prospekt sadrži sve zakonom i pravilnikom propisane podatke te da je Glavna skupština društva 18., ožujka 2005. godine, donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala – izdavanjem dionica.

Sukladno navedenoj Odluci, temeljni kapital društva povećat će se za ukupan iznos od 11.137.800,00 kuna, izdavanjem 384 redovne dionice na ime i 2.547 povlaštenih dionica na ima, privatnom ponudom, na način kako je to predviđeno Odlukom skupštine društva od 18. ožujka 2005. godine i odobrenim prospektom.

Postojeći dioničari društva ostvaruju pravo prvenstva upisa dionica predmetnog izdanja, u iznosu koji odgovara njihovu udjelu u postojećem temeljnom kapitalu društva.

Upis i uplata dionica predmetnog izdanja izvršit će se za redov ne dionice u roku 14 dana od dana konačnosti ovoga Rješenja, a za povlaštene dionice u roku 14 dana, za postojeće dioničare, te u daljnjem roku od 7 dana za ostale ulagatelje.

Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u odobrenom roku bude upisano i uplaćeno 100% ukupnog izdanja dionica.

Nadalje je utvrđeno da je trgovačko društvo BANKA BROD d.d. Slavonski Brod, I. pl. Zajca 21, uplatilo naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknadaL263726 (»Narodne novine« br. 115/02, 43/03).

Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Komisija smatra da su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta o izdavanju redovnih i povlaštenih dionica društva BANKA BROD d.d. Slavonski Brod, I. pl. Zajca 21, privatnom ponudom te je riješeno kao u izreci.

Na temelju odredbe članka 8. stavka 4. Zakona, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa,. UP/I-450-08/05-02/51

Urbroj: 567-01/05-10

Zagreb, 24. svibnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 384 dionica na ime, privatnom ponudom ukupne vrijednosti 3.800,00 kuna po dionici Banci Brod d.d. iz Slavonskog Broda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !