Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 4.954 redovne dionice na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 495.400,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici za SPLIT TOURS d.d., iz Splita ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
147 14.12.2005 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 4.954 redovne dionice na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 495.400,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici za SPLIT TOURS, d.d. iz Splita

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2814

Sukladno odredbama članka I2. stavak 1. točka 5. i članka 22. stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), temeljem zahtjeva trgovačkog društva SPLIT TOURS d.d. Split, Boktuljin put bb, za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj dana 1. prosinca 2005. godine, donijela je sljedeće

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu SPLIT TOURS d.d. Split, Boktuljin put bb, odobrava se prospekt o izdavanju 4.954 redovne dionice na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 495.400,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici.

2. Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo SPLIT TOURS d.d. Split, Boktuljin put bb, podnijelo je dana 17. studenoga 2005. godine, zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica na ime privatnom ponudom, a dana 25. studenoga 2005. godine dopunu toga zahtjeva, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papiraL284417 (»Narodne novine« br. 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL284418 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Zahtjevu je priložena dokumentacija propisana Zakonom i Pravilnikom.

U provedenom postupku utvrđeno je da je Glavna skupština društva SPLIT TOURS d.d. Split, Boktuljin put bb, dana 11. studenoga 2005. godine, donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom uz isključenje prava prvenstva u cijelosti.

Sukladno navedenoj Odluci skupštine društva SPLIT TOURS d.d. Split, Boktuljin put bb, temeljni kapital društva povećat će se za iznos od 495.400,00 kuna, izdavanjem i uplatom 4.954 redovne dionice koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici, privatnom ponudom, za iznos iznad pari, u cijelosti na način kako je to predviđeno odredbama Zakona, Odlukom skupštine društva od 11. studenoga 2005. godine i odobrenim prospektom.

Odlukom skupštine društva SPLIT TOURS d.d. Split, Boktuljin put bb, i prospektom, utvrđeno je da se nove dionice uplaćuju u cijelosti u novcu, u iznosu od 1.000,00 kuna za jednu dionicu.

Postojećim dioničarima društva SPLIT TOURS d.d. Split, Boktuljin put bb, Odlukom skupštine društva od 11. studenoga 2005. godine, u cijelosti je isključeno pravo prvenstva upisa dionica predmetnog izdanja, u iznosu koji odgovara njihovu udjelu u postojećem temeljnom kapitalu društva, a dionice predmetnog izdanja ponudit će se na upis i uplatu ulagateljima navedenim u članku 5. iste Odluke.

Rok za upis i uplatu dionica predmetnog izdanja je pet dana od dana konačnosti ovoga Rješenja, a predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u navedenom roku bude upisano i uplaćeno 100% izdanja dionica.

U provedenom postupku je nadalje utvrđeno da je trgovačko društvo SPLIT TOURS d.d. Split, Boktuljin put bb, uplatilo naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknadaL284419 (»Narodne novine« br. 115/02, 43/03).

Ocijenjujući utvrđeno činjenično stanje, Komisija utvrđuje da su zahtjevu za odobrenje prospekta o izdavanju dionica društva SPLIT TOURS d.d. Split, Boktuljin put bb, privatnom ponudom, od dana 17. studenoga 2005. godine, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona.

Stoga su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta te je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, riješeno kao u izreci.

Temeljem odredbe članka 8. stavka 4. Zakona, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/179

Urbroj: 567-01/05-4

Zagreb, 1. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 4.954 redovne dionice na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 495.400,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici za SPLIT TOURS d.d., iz Splita
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !