Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 44.201 redovne dionice na ime, serije C, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od 4.420.100,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici Karlovačkoj banci d.d. iz Karlovca ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
111 21.9.2005 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 44.201 redovne dionice na ime, serije C, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od 4.420.100,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici Karlovačkoj banci d.d. iz Karlovca

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2059

Sukladno odredbama članka 12. stavak 1. točka 5. i članka 22. stavka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), temeljem zahtjeva trgovačkog društva KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac, I. G. Kovačića 1, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj dana 13. rujna 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac, I. G. Kovačića 1, odobrava se prospekt o izdavanju 44.201 redovne dionice na ime, serije C, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od 4.420.100,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac, I. G. Kovačića 1, podnijelo je 4. kolovoza 2005. godine zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom, a 12. rujna 2005. godine dopunu toga zahtjeva, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papiraL266919 (»Narodne novine« br. 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju skraćenog prospekta i uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjemL266920 (»Narodne novine«, broj 61/97, 65/97, 28/99, daljnjem tekstu: Pravilnik).

U provedenom postupku je utvrđeno da je skupština društva, 28. lipnja 2005. godine, donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala, temeljem koje će se temeljni kapital društva povećati za iznos od 4.420.100,00 kuna, izdavanjem 44.201 redovne dionice na ime, serije C, privatnom ponudom, uplatom u novcu, na način kako je to predviđeno istom odlukom i prospektom o izdavanju dionica.

Odlukom skupštine društva, postojećim dioničarima isključeno je pravo prvenstva upisa novih dionica, a dionice predmetnog izdanja upisat će i uplatiti 162 zaposlenika KARLOVAČKE BANKE d.d. Karlovac, I. G. Kovačića 1, koji su iskazali namjeru potencijalnog ulaganja, s tim da najveći ulog iznosi I000 dionica, a najmanji I00 dionica.

Sukladno odluci skupštine društva, rok za upis i uplatu dionica je 30 dana od dana konačnosti rješenje Komisije o odobrenju prospekta o izdanju dionica, a predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u odobrenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano i uplaćeno 90% dionica izdanja.

Trgovačko društvo KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac, I. G. Kovačića 1, uplatilo je administrativnu pristojbu i naknadu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknadaL266921 (»Narodne novine« br. 115/02, 43/03).

Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Komisija smatra da su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta o izdavanju redovnih dionica društva KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac, I. G. Kovačića 1, privatnom ponudom te je riješeno kao u izreci.

Temeljem odredbe članka 8. stavka 4. Zakona, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/115

Urbroj: 567-01/05-7

Zagreb, 13. rujna 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 44.201 redovne dionice na ime, serije C, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od 4.420.100,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici Karlovačkoj banci d.d. iz Karlovca
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !