Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 834.680 redovnih dionica na ime, serije E, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od 83.468.000 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici Slobodnoj Dalmaciji d.d. iz Splita ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
111 21.9.2005 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 834.680 redovnih dionica na ime, serije E, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od 83.468.000, kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici Slobodnoj Dalmaciji d.d. iz Splita

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2060

Sukladno odredbama članka 12. stavak 1. točka 5. i članka 22. stavka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), temeljem zahtjeva trgovačkog društva SLOBODNA DALMACIJA d.d. Split, Hrvatske mornarice 4, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj 13. rujna 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu SLOBODNA DALMACIJA d.d. Split, Hrvatske mornarice 4, odobrava se prospekt o izdavanju 834.680 redovnih dionica na ime, serije E, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od 83.468.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo SLOBODNA DALMACIJA d.d. Split, Hrvatske mornarice 4, podnijelo je 31. kolovoza 2005. godine zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom, a 9. i 12. rujna 2005. godine dopune toga zahtjeva, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papiraL266933 (»Narodne novine« br. 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju skraćenog prospekta i uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjemL266934 (»Narodne novine«, broj 61/97, 65/97, 28/99, daljnjem tekstu: Pravilnik).

U provedenom postupku je utvrđeno da je skupština društva,  8. kolovoza 2005. godine, donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu izdavanjem novih dionica privatnom ponudom uz isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica u cijelosti.

Sukladno navedenoj odluci skupštine društva, temeljni kapital društva povećati će se za iznos od 83.468.000,00 kuna, izdavanjem 834.680 redovnih dionice na ime, serije E, privatnom ponudom, uplatom u novcu, na način kako je to predviđeno istom odlukom i prospektom o izdavanju dionica.

Odlukom skupštine društva, postojećim dioničarima isključeno je pravo prvenstva upisa novih dionica, a dionice predmetnog izdanja ponudit će se na upis i uplatu društvu EUROPAPRESS HOLDING d.o.o. Zagreb, Koranska 2, u roku od 30 dana od dana konačnosti rješenja Komisije o odobrenju prospekta.

Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u odobrenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano i uplaćeno 100% dionica izdanja.

Trgovačko društvo SLOBODNA DALMACIJA d.d. Split, Hrvatske mornarice 4, uplatilo je administrativnu pristojbu i naknadu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknadaL266935 (»Narodne novine« br. 115/02, 43/03).

Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Komisija smatra da su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta o izdavanju redovnih dionica društva SLOBODNA DALMACIJA d.d. Split, Hrvatske mornarice 4, privatnom ponudom te je riješeno kao u izreci.

Temeljem odredbe članka 8. stavka 4. Zakona, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/129

Urbroj: 567-01/05-5

Zagreb, 13. rujna 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 834.680 redovnih dionica na ime, serije E, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od 83.468.000 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici Slobodnoj Dalmaciji d.d. iz Splita
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !