Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom Centar banci d.d. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
141 30.11.2005 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom Centar banci d.d. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2677

Sukladno odredbama članka 12. stavak I. točka 5. i članka 22. stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), temeljem zahtjeva trgovačkog društva CENTAR BANKA d.d. Zagreb, Jurišićeva 3, za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih i povlaštenih dionica javnom ponudom, na sjednici održanoj dana 23. studenoga 2005. godine, donijela je slijedeće

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA JAVNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu CENTAR BANKA d.d. Zagreb, Jurišićeva 3, odobrava se prospekt o izdavanju do najviše 125.000 novih dionica koje glase na ime, od čega 62.500 redovnih dionica na ime i 62.500 povlaštenih dionica na ime bez prava glasa, javnom ponudom, ukupne vrijednosti od najviše 50.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo CENTAR BANKA d.d. Zagreb, Jurišićeva 3, podnijelo je dana 28. listopada 2005. godine zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih i povlaštenih dionica javnom ponudom, a dana 21. studenoga 2005. godine, dopunu toga zahtjeva, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papiraL283814 (»Narodne novine« br. 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL283815 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Zahtjevu je priložilo potrebnu dokumentaciju.

U provedenom postupku utvrđeno je da je Izvanredna Glavna Skupština društva CENTAR BANKA d.d. Zagreb, Jurišićeva 3, dana 21. listopada 2005. godine, donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Banke ulozima u novcu i izdavanju redovnih i povlaštenih dionica javnom ponudom.

Sukladno navedenoj Odluci Izvanredne skupštine društva CENTAR BANKA d.d. Zagreb, Jurišićeva 3, temeljni kapital društva povećat će se za iznos od najviše 50.000.000,00 kuna, a najmanje 37.500.000,00 kuna, izdavanjem najviše 125.000 novih dionica koje glase na ime, od čega 62.500 redovnih dionica na ime i 62.500 povlaštenih dionica na ime bez prava glasa, javnom ponudom, uplatom u novcu, u cijelosti na način kako je to predviđeno odredbama Zakona, Odlukom Izvanredne skupštine od 21. listopada 2005. godine i odobrenim prospektom.

Nadalje je utvrđeno da vrijeme upisa i uplate dionica predmetnog izdanja traje ukupno 40 dana od dana objave prospekta i to tako da:

– postojeći dioničari mogu ostvariti svoje pravo prvenstva pri upisu novih redovnih i povlaštenih dionica u roku od 15 dana od dana objave prospekta sukladno dobivenom odobrenju Komisije,

– rok za upis dionica ostalih ulagatelja je 15 dana nakon isteka roka za ostvarenje prava prvenstva postojećih dioničara Banke,

– rok za uplatu novih dionica je 10 dana nakon proteka roka za upis dionica.

Nove dionice uplaćuju se u cijelosti u novcu, i to na način da se nove redovne dionice izdaju za veći iznos od nominalnog iznosa, i to za 450,00 kuna po jednoj redovnoj dionici, i to je iznos ispod kojeg se redovne dionice neće izdavati, dok se povlaštene dionice izdaju za iznos od 400,00 kuna za jednu dionicu, odnosno prema njihovoj nominalnoj vrijednosti.

Postojećim dioničarima Banke, upisanim u depozitorij Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb na dan donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala, daje se pravo prvenstva pri upisu novih redovnih i povlaštenih dionica razmjerno njihovom udjelu u dosadašnjem temeljnom kapitalu Banke.

Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u navedenom roku bude upisano i uplaćeno 75% ukupnog izdanja dionica.

Sukladno odredbi članka 24. stavak I. Zakona, trgovačko društvo CENTAR BANKA d.d. Zagreb, Jurišićeva 3, obvezno je u roku od 30 dana od dostave ovoga rješenja, objaviti odobreni prospekt, na način kako je to određeno istom odredbom Zakona.

U provedenom postupku utvrđeno je da je trgovačko društvo CENTAR BANKA d.d. Zagreb, Jurišićeva 3, uplatilo naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknadaL283816 (»Narodne novine« br. 115/02, 43/03).

Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Komisija utvrđuje da su zahtjevu za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih i povlaštenih dionica društva CENTAR BANKA d.d. Zagreb, Jurišićeva 3, javnom ponudom, od dana 28. listopada 2005. godine, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona.

Stoga su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta te je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, riješeno kao u izreci.

Temeljem odredbe članka 8. stavka 4. Zakona, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/170

Urbroj: 567-01/05-6

Zagreb, 23. studenoga 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom Centar banci d.d. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !