Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom VIRO tvornici šećera d.d. iz Virovitice ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 4.1.2006 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom VIRO tvornici šećera d.d. iz Virovitice

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

55

Sukladno odredbama članka 12. stavak 1. točka 5. i članka 22. stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), temeljem zahtjeva trgovačkog društva VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica, M. Gupca 254, koje zastupaju opunomoćeni zaposlenici društva Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4, kao agenta izdanja, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA JAVNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica, M. Gupca 254, odobrava se Prospekt o izdavanju do najviše 346.667 redovnih dionica na ime, javnom ponudom, ukupne vrijednosti od najviše 34.666.700,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica, M. Gupca 254, podnijelo je dana 16. prosinca 2005. godine zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom, a dana 20. prosinca 2005. godine dopunu toga zahtjeva, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papiraL285777 (»Narodne novine« br. 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL285778 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Zahtjevu je priložilo dokumentaciju propisanu odredbama Zakona i Pravilnika.

U provedenom postupku, utvrđeno je da je dana 15. prosinca 2005. godine, Uprava društva VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica, M. Gupca 254, donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva ulozima u novcu i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, a Nadzorni odbor društva Odluku o davanju prethodne suglasnosti na navedenu Odluku Uprave društva.

Sukladno Odluci Uprave društva, temeljni kapital društva povećava se ulozima u novcu, i to izdavanjem najviše 346.667 novih redovnih dionica, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 34.666.700,00 kuna, za iznos iznad pari, javnom ponudom.

Predmetna javna ponuda dionica provest će se putem sustava za trgovanje Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Ksaver 200, sukladno Pravilima Burze te ugovoru o provedbi primarne distribucije dionica javnom ponudom koji će društvo VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica, M. Gupca 254, kao izdavatelj dionica i Burza sklopiti nakon odobrenja ovog Prospekta.

Društvo VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica, M. Gupca 254, izdaje dionice iznad nominalne vrijednosti. Cijena jedne redovne dionice u javnoj ponudi je 365,00 (tristošestdesetpetkuna) kuna, plativo u novcu.

Rok za upis i uplatu dionica predmetnog izdanja, sukladno Odluci Uprave društva VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica, M. Gupca 254, iznosi 40 dana, i to:

– na temelju članka 324., stavak 2. u vezi članka 308. Zakona o trgovačkim društvima, postojećim dioničarima društva, upisanim u depozitorij koji vodi Središnja depozitarna agencija d.d., Zagreb, Ksaver 200 na dan 15. prosinca 2005. godine, daje se pravo prvenstva pri upisu novih dionica razmjerno njihovom udjelu u temeljnom kapitalu. Postojeći dioničari mogu ostvariti svoje pravo prvenstva pri upisu novih dionica u roku 15 dana od objave prospekta;

– rok za upis novih dionica od strane ostalih ulagatelja je 15 dana nakon isteka roka za ostvarenje prava prvenstva;

– rok za uplatu novih dionica je 10 dana nakon proteka roka za upis dionica.

Odlukom Uprave društva određeno je da rok za upis i uplatu dionica predmetnog izdanja počinje teći od prvog radnog dana računajući od dana objave Prospekta, sukladno rješenju Komisije kojim se odobrava Prospekt. U skladu s odredbom članka 24. stavak 1. Zakona, društvo VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica, M. Gupca 254, obvezno je u roku od 30 dana od dostave ovoga rješenja, objaviti odobreni Prospekt, na način kako je to određeno istom odredbom Zakona.

Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u odobrenom roku bude upisano i uplaćeno 75% ukupnog izdanja dionica.

Trgovačko društvo VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica, M. Gupca 254, uplatilo je administrativnu pristojbu i naknadu uz zahtjev za odobrenje Prospekta, sukladno Pravilniku o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknadaL285779 (»Narodne novine« br. 115/02, 43/03).

Ocjenjujući utvrdeno činjenično stanje, Komisija utvrđuje da su zahtjevu za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica društva VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica, M. Gupca 254, javnom ponudom, od dana 16. prosinca 2005. godine, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni Prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, pa je sukladno odredbi članka 22. stavak 4. Zakona, riješeno kao u izreci.

Temeljem odredbe članka 8. stavka 4. Zakona, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/198

Urbroj: 567-01/05-4

Zagreb, 23. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom VIRO tvornici šećera d.d. iz Virovitice
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !