Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom ZIF-u Breza Invest d.d. iz Varaždina ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 4.1.2006 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom ZIF-u Breza Invest d.d. iz Varaždina

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

52

Sukladno odredbama članka 12. točke 5. i članka 22. stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), temeljem zahtjeva trgovačkog društva ZIF BREZA INVEST d.d., Varaždin, Anina Ulica 2, zastupanog po društvu FCT FORTIS SAVJETOVANJE d.o.o., Varaždin, Anina ulica 2, za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

o odobrenju prospekta o izdaVAnju dionica javnom ponudom

1. Trgovačkom društvu ZIF BREZA INVEST d.d., Varaždin, Anina ulica 2, odobrava se prospekt o izdavanju do najviše 450.000 novih dionica koje glase na ime, javnom ponudom, ukupne vrijednosti od najviše 45.000.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo ZIF BREZA INVEST d.d., Varaždin, Anina ulica 2 (dalje u tekstu: Izdavatelj), zastupano po društvu FCT d.o.o., Varaždin, Anina ulica 2, podnijelo je dana 15. studenoga 2005. godine zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka sadržanih u prospektu i tome zahtjevu priložilo: Prospekt, Statut, dokaze o uplati pristojbe i naknade, javnobilj. zapisnik s Glavne skupštine na kojoj je donesena Odluka o povećanju temeljnog kapitala od dana 12. listopada 2005. godine, povijesni izvadak iz sudskog registra za Izdavatelja od dana 4. studenoga 2005. godine, revizijska izvješća za 2002., 2003. i 2004. godinu, Izvješće Izdavatelja o poslovanju za 3. tromjesečje 2005. godine i punomoć društva GLOBAL INVEST d.o.o. društvu FCT d.o.o., Varaždin, Anina ulica 2.

Nakon toga je dana 7. prosinca 2005. godine dostavljen novi, dopunjeni prospekt Izdavatelja, a dana 22. prosinca 2005. godine novi zahtjev kojim se ispravlja prethodni tako da se njime traži odobrenje objavljivanja prospekta o izdanju dionica javnom ponudom, novi povijesni izvadak za društvo GLOBAL INVEST d.o.o., Varaždin, Anina ulica 2, kao i za Izdavatelja od dana 22. prosinca 2005. godine, te novu, uređenu punomoć kojom se ovlašćuje društvo FCT FORTIS SAVJETOVANJE d.o.o., Varaždin, Anina ulica 2, budući da se društvu FCT d.o.o. u međuvremenu promijenila tvrtka.

Predmetni zahtjev za odobrenje prospekta o izdanju dionica Izdavatelja javnom ponudom podnesen je u skladu s odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papiraL285743 (»Narodne novine« br. 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL285744 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

U provedenom postupku utvrđeno je da je Glavna skupština izdavatelja, dana 12. listopada 2005. godine, donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica javnom ponudom, ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva (dalje u tekstu: Odluka).

Sukladno članku 2. Odluke, temeljni kapital izdavatelja povećat će se s iznosa 5.600.000,00 kn za iznos 50.600.000,00 kuna, izdavanjem najviše 450.000 novih dionica i uplatom novih uloga u novcu. Prema članku 3. Odluke, novoizdane dionice bit će redovne dionice na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn za svaku dionicu, po pravima i obvezama koje nose, izjednačene s postojećim, već izdanim dionicama i izdat će se u nematerijaliziranom obliku. Sukladno članku 4. Odluke, nove dionice izdat će se javnom ponudom, putem burze, uplatom u novcu ulagatelja uz isključenje u cijelosti prava prvenstva dioničara koji su upisani u depozitorij Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb, na dan donošenja Odluke. Rok za upis i uplatu dionica je 60 dana počev od dana objave prospekta. Cijena dionica bit će najmanje 100,00 kn. Prema članku 5. Odluke smatrat će se da je izdanje uspjelo ako se upiše i uplati 75% dionica.

Uvidom u priloženi prospekt Izdavatelja o izdanju dionica javnom ponudom utvrđeno je da isti sadrži sve podatke iz članka 21. Zakona koji propisuje obvezni sadržaj prospekta.

Izdavatelj je uplatio naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknadaL285745 (»Narodne novine« br. 115/02, 43/03).

Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Komisija utvrđuje da su zahtjevu za odobrenje prospekta o izdavanju dionica Izdavatelja javnom ponudom priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, te je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, riješeno kao u izreci.

Temeljem odredbe članka 8. stavka 4. Zakona, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/170

Urbroj: 567-01/05-6

Zagreb, 23. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom ZIF-u Breza Invest d.d. iz Varaždina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !